AKADEMIA SZTUKI
zamknij
2016-02-09

BHP - materiały dla studentów

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szkolenie z zakresu BHP jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynają studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Podstawę prawną  przeprowadzenia szkolenia w zakresie bhp stanowią:

 1. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
 2. Zarządzeniem nr 11/2011 Kanclerza Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 04. 04. 2011 roku sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku studiów Akademii Sztuki w Szczecinie.

Organizacja szkolenia BHP w roku akademickim 2016 / 2017:

 1. Szkolenie BHP realizowane jest w formie kształcenia na odległość.
 2. Student, który nie może odbyć szkolenia poprzez platformę kształcenia na odległość powinien skontaktować się z inspektorem bhp, w celu ustalenia indywidualnego toku szkolenia. Zgłoszenia potrzeb w zakresie indywidualnego toku szkolenia bhp należy kierować najpóźniej do dnia 06 października 2016 r. Kontakt: tel.: 664080178 ewentualnie osobiście pok. 002 pl. Orła Białego 2.
 3. Materiał szkoleniowy znajduje się na stronie Akademii w zakładce BHP. Dostęp do materiałów  szkoleniowych student otrzymuje po zalogowaniu się na podstronie Materiały do pobrania.
 4. Zwolnienie z udziału w szkoleniu bhp może uzyskać student, który przedstawi dokument potwierdzający ukończenie szkolenia BHP. Dokument potwierdzający odbycie szkolenia BHP należy okazać inspektorowi bhp, najpóźniej do dnia 15 października 2016 r.

Uwaga – szkolenia bhp ukończone przed 31. grudnia 2013 r. nie będą uprawniały do zwolnienia z udziału w obecnym szkoleniu bhp.

Zaliczenie szkolenia BHP

 1. Szkolenie BHP kończy się zaliczeniem przeprowadzonym w formie pisemnej.
 2. Potwierdzeniem zaliczenia szkolenia BHP jest wpis do indeksu.
 3. Student jest zobowiązany do zaliczenia szkolenia BHP w terminie wyznaczonym dla danego wydziału/grupy.
 4. Termin i miejsce zaliczenia dla poszczególnych wydziałów/grup zostaną zamieszczone na stronie Akademii, w zakładce BHP oraz na tablicy ogłoszeń do 20 października 2015 r.
 5. Jeżeli student nie zaliczy szkolenia w pierwszym podejściu, przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.
 6. Informacja o zaliczeniu szkolenia BHP zostanie przesłana każdemu studentowi pocztą elektroniczną.
 7. Wpis zaliczenia szkolenia BHP do indeksu i karty egzaminacyjnej student otrzymuje u inspektora BHP.
Materiały dostępne są po zalogowaniu na stronie: panel logowania

PLIKI DO POBRANIA