AKADEMIA SZTUKI
zamknij
2018-09-18

BHP - materiały dla studentów

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szkolenie z zakresu BHP jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynają studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Podstawę prawną  przeprowadzenia szkolenia w zakresie BHP stanowią:

 1. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
 2. Zarządzeniem nr 11/2011 Kanclerza Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 04. 04. 2011 roku sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku studiów Akademii Sztuki w Szczecinie.

Organizacja szkolenia BHP w roku akademickim 2018/2019:

 1. Szkolenie BHP realizowane jest w formie seminarium.
 2. Student, który nie może odbyć szkolenia poprzez platformę kształcenia na odległość powinien skontaktować się z pracownikiem służby BHP, w celu ustalenia indywidualnego toku szkolenia. Zgłoszenia potrzeb w zakresie indywidualnego toku szkolenia BHP należy kierować najpóźniej do dnia 15 października 2018 r. Kontakt: email: wieslawa.stan@akademiasztuki.eu,  tel. 664080178, ewentualnie osobiście pok. 002 pl. Orła Białego 2.
 3. Materiał szkoleniowy znajduje się na stronie Akademii w zakładce BHP. Dostęp do materiałów  szkoleniowych student otrzymuje po zalogowaniu się na podstronie Materiały do pobrania. Hasło i login zostaną podane starostom grup przez pracownika służby BHP.
 4. Zwolnienie z udziału w szkoleniu BHP może uzyskać student, który przedstawi dokument potwierdzający odbycie szkolenia BHP w innej placówce. Dokument potwierdzający odbycie szkolenia BHP należy okazać pracownikowi służby BHP, najpóźniej do dnia 15 października 2018 r.

Uwaga – szkolenia BHP ukończone przed 31. grudnia 2015 r. nie będą uprawniały do zwolnienia z udziału w obecnym szkoleniu BHP.

Zaliczenie szkolenia BHP

 1. Szkolenie BHP kończy się zaliczeniem przeprowadzonym w formie pisemnej.
 2. Potwierdzeniem zaliczenia szkolenia BHP jest wpis do indeksu i do karty egzaminacyjnej.
 3. Student jest zobowiązany do zaliczenia szkolenia BHP w terminie wyznaczonym dla danego wydziału/grupy.
 4. Zaliczenia szkolenia BHP rozpoczną się 22 października. Termin i miejsce zaliczenia dla poszczególnych wydziałów/grup zostaną zamieszczone na stronie Akademii, w zakładce BHP oraz na tablicy ogłoszeń do 17 października 2018 r.
 5. Podstawą zaliczenia szkolenia BHP jest poprawnie wypełniony test.
 6. Jeżeli student nie zaliczy szkolenia w pierwszym podejściu, przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.
 7. Informacja o zaliczeniu szkolenia BHP zostanie przesłana każdemu studentowi pocztą elektroniczną.
 8. Wpis zaliczenia szkolenia BHP do indeksu i karty egzaminacyjnej student otrzymuje u pracownika służby BHP.
Materiały dostępne są po zalogowaniu na stronie: panel logowania

PLIKI DO POBRANIA