BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
zamknij
2017-09-05

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Kuśnierskiej 14A

AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE

Plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

położonej przy ul. Kuśnierskiej 14A w obrębie 1037, Śródmieście 37, gmina Miasto Szczecin

 

Gmina

Obręb

Nr działki

Powierzchnia

(ha)

Nr KW

Miasto Szczecin

1037,

Śródmieście 37

kompleks działek

40/10

40/30

 

0,0274

0,0016

 

 

SZ1S/00127479/6

 

 

Przeznaczenie w MPZP

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

Wysokość postąpienia (zł)

Godzina przetargu

Brak MPZP

1.200.000

120.000

12.000

12.00

 

Nieruchomość położona przy ul. Kuśnierskiej 14A w obrębie1037, Śródmieście 37, gmina Miasto Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SZ1S/00127479/6, stanowi:

a)    działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 40/10 o powierzchni 0,0274 ha, zabudowaną budynkiem jednokondygnacyjnym o identyfikatorze 326201_1.1037.128_BUD o powierzchni zabudowy 14 m² oraz budynkiem pięciokondygnacyjnym o identyfikatorze 326201_1.1037.127_BUD o powierzchni zabudowy 86 m²,

b)   działkę niezabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym 40/30 o powierzchni 0,0016 ha.

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 40/10 oraz 40/30 położone w obrębie 1037, Śródmieście 37, gmina Miasto Szczecin posiadają dostęp do drogi publicznej, stanowią funkcjonalną całość oraz znajdują się w obszarze Rejestru Zabytków A-1.

Dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 40/10 oraz 40/30 z obrębu 1037, Śródmieście 37, gmina Miasto Szczecin nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin, uchwalonym Uchwałą Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r., działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 40/10, 40/30 z obrębu 1037 w Szczecinie znajdują się w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem S.S.04 o następujących kierunkach zagospodarowania: funkcja dominująca - wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska, usługi ogólnomiejskie, ponadlokalne, w tym usługi publiczne, kultury, gastronomii, rozrywki i turystyki; funkcje uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowo-usługowa. Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 40/10, 40/30, z obrębu 1037 w Szczecinie nie są położone na obszarze objętym specjalną strefą ekonomiczną. Gmina Miasto Szczecin nie podjęła uchwały na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), wyznaczającej zgodnie z art. 8 tej ustawy obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz ustanawiającej Specjalną Strefę Rewitalizacji zgodnie z art. 25 przywołanej ustawy. W akcie notarialnym umowy darowizny z dnia 31 października 2014 r. sporządzonym przez notariusza Jacka Olszewskiego, rep. A 9363/2014, wskazano, że w ramach działań rewitalizacyjnych Starego Miasta przewiduje się wykorzystanie obszaru pomiędzy ulicami: Kurkową, Grodzką, Kuśnierską i Panieńską dla funkcji integrujących działalność szkolnictwa artystycznego, przeznaczając do zagospodarowania wnętrze kwartału, ważnym elementem zagospodarowania kwartału w ramach rewitalizacji jest wprowadzenie ciągu pieszego o dostępie publicznym, łączącego ulicę Kurkową z ulicą Kuśnierską poprzez działkę numer 40/27, znajdującą się w trwałym zarządzie Liceum Plastycznego w Szczecinie oraz poprzez działki 40/10 i 40/30, przebieg planowanego ciągu pieszego został oznaczony na mapie stanowiącej załącznik do ww. aktu.

Akademia Sztuki w Szczecinie zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 40/10 z obrębu 1037, Śródmieście 37 gmina Miasto Szczecin, zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Akademia Sztuki w Szczecinie oświadcza, iż nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 tejże ustawy.

Akademia Sztuki w Szczecinie zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 40/30 z obrębu 1037, Śródmieście 37 gmina Miasto Szczecin, zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Akademia Sztuki w Szczecinie oświadcza, iż nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 tejże ustawy.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. o godz. 12.00 w Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2, pomieszczeniu nr 102 (I piętro).

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Akademii Sztuki w Szczecinie, Bank PKO Bank Polski SA
    numer rachunku 25 1440 1143 0000 0000 1215 0008.
    z dopiskiem na dowodzie wpłaty „wadium na działki 40/10 i 40/30”. Wadium winno być uznane na rachunku Uczelni najpóźniej w dniu 22 września 2017 r.
  2. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kuśnierskiej 14A w obrębie 1037, Śródmieście 37, gmina Miasto Szczecin, który znajduje się na stronie internetowej: www.akademiasztuki.eu.
  3. Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać pod nr tel. 664 080 229 lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: adrian.krasinski@akademiasztuki.eu.

 

PLIKI DO POBRANIA