BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
zamknij
2017-07-19

Zestaw Hasselblad H4D CCD 40 mln

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego
Akademii Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie (zwana dalej również sprzedającym) ogłasza postępowanie na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza nr 1/2017 z dnia 07.02.2017r

  1. Nazwa i siedziba jednostki: Akademia Sztuki w Szczecinie
  2. Miejsce i termin składania ofert: Akademia Sztuki w  Szczecinie, plac Orła Białego 2, Sekretariat Biura Rektora, pokój nr 104, I piętro, w terminie do dnia 29.12.2017r. do godz. 12:00

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:  sprzęt można oglądać w Akademii Sztuki w Szczecinie Pałac pod Globusem pl. Orła Białego 2 w godzinach 12-14 od poniedziałku do czwartku II piętro pokój 221. Informacja pod telefonem 535007781 w godzinach 10.00-16.00. 

  1. Przedmiotem sprzedaży jest aparat fotograficzny: średnio formatowa lustrzanka Hesselblad H4D CCD 40 mln.

Aparat prawie nie używany w bardzo dobrym stanie w zestawie obiektywy:

HC 80 mm f 2.8

HC 120mm II f 4

HCD 28 mm f 4

HCD 35-90 mm f 4-5,6

(do wszystkich obiektywów miękki skórzany futerał + metalowe osłony), dodatkowy akumulator (w sumie dwa) + ładowarka, wężyk spustowy Hasselblad, a także Case do noszenia zestawu. Sprzęt użytkowany tylko w studiu.

 

5.      Wartość wyceny i cena wywoławcza:

75 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto),

6.      Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

  • Ofertę należy przygotować wg wzoru załączonego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  • Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu.
  • Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca.

Oferty mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane do dołączenia do oferty kopii dowodu tożsamości.

Osoby prawne składające ofertę lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do dołączenia do oferty aktualnych wypisów z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

7.      Informacje dotyczące złożenia oferty:

Komisja wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, oferenci, którzy złożyli oferty wezwani zostaną do złożenia ofert dodatkowych, z wyższą niż pierwotnie zaoferowaną ceną.

8.      Zastrzega się, że organizatorowi postępowania przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

  • Komisja odrzuci ofertę, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

- została złożona poniżej ceny wywoławczej.

 

9.  Termin zawarcia umowy sprzedaży.

Po sporządzeniu umowy kupna - sprzedaży nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania.

Wydanie aparatu nabywcy nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego.

Formularz ofertowy dostępny jest w siedzibie Akademii Sztuki w Szczecinie i na stronie internetowej akademiasztuki.eu w zakładce BIP/zaproszenia do składania ofert .

Wzór umowy sprzedaży, która zostanie podpisana po rozstrzygnięciu postępowania zostanie przygotowany przez Sprzedającego.

 

                                                                                                                                                …………………………………………………………

zatwierdzam, 10.02.2017r.

 

 

Akademia Sztuki w Szczecinie

pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin

REGON 320850334, NIP 851-31-21-799

Załącznik nr 1

 

OFERTA

Dotyczy postępowania na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego:
Hasselblad H4D CCD 40 mln

                                                                   Wypełnia Oferent:

Imię i nazwisko oraz adres oferenta (osoby fizyczne)

lub

pełna nazwa firmy i siedziba (osoby prawne):

 

Nr  NIP i  REGON

W przypadku osób fizycznych nr dowodu osobistego i nr PESEL

 

 

Telefon

Telefon komórkowy

e-mail

 

 

 

 

Oferuję cenę w złotych brutto za Hasselblad H4D CCD 40 mln

 

…………………………………….……… złotych brutto

(słownie: …………………………………………………..

……………………………………….…… złotych brutto

 

 

 

                                                                                                                              ………………………………………………………………………

                                                                                                                              data i podpis oferenta

PLIKI DO POBRANIA