REKRUTACJA
zamknij
2017-05-15

Obcokrajowcy/foreigners

Fragment uchwały rekrutacyjnej dotyczący zasad rekrutacji cudzoziemców.

Całość uchwały rekrutacyjnej jest dostępna tutaj

 

ROZDZIAŁ V
OSOBY NIEBĘDĄCE OBYWATELAMI POLSKIMI

§ 7

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, mogą podejmować
  i odbywać studia, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
 2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:

a)        cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;

b)       cudzoziemcy, posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

c)        cudzoziemcy, korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d)       pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

e)       cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

f)         cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na pobyt czasowy, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);

g)        cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

h)       obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

 1. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą podejmować i odbywać kształcenie z pominięciem zasad postępowania rekrutacyjnego:

a)        jako stypendyści strony polskiej (cudzoziemcy pochodzenia polskiego, ubiegający się
o przyznanie stypendium Rządu Polskiego powinni zgłosić się do polskiej placówki dyplomatycznej, właściwej dla miejsca zamieszkania, w celu uzyskania bliższych informacji dotyczących warunków podjęcia studiów);

b)       na zasadach odpłatności;

c)        bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

d)       jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;

e)       jako stypendyści uczelni.    

 1. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą podejmować kształcenie na podstawie:

a)        umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

b)       umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

c)        decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r.
Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.)

d)       decyzji rektora uczelni.       

 1. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym, że osobom tym
  nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg.
 2. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.

§ 8

 1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

-       wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

-       legitymują się jednym z następujących dokumentów:

a)    Wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w Ustawie
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572, z późn. zm.),

b)   Świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o którym mowa w Art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

c)    Świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę
lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające
w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie
na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 Ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty,

d)   Świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym
do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym –
na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej,

 1. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich
  lub zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia
  w państwie, w którym został wydany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, oraz spełnią warunki przepisów obowiązujących dla wszystkich cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia.
 2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:      

a)            ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub

b)           posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez „Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego” lub

c)            uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

d)           Okres trwania rocznego kursu przygotowawczego zalicza się do okresu kształcenia,
na jaki został przyjęty cudzoziemiec. W okresie tym cudzoziemcowi przysługują uprawnienia osoby odbywającej studia wyższe.

 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, prowadzone w języku obcym, jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia.
 2. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej,
  w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.
Dodatkowe zasady wynikające z aktu prawnego nadrzędnego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U.  poz. 1406, z późn. zm.).
 

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli:

a) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;

b) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia  w Polsce  albo  Europejską  Kartę  Ubezpieczenia  Zdrowotnego  lub  przystąpią  do  ubezpieczenia  w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.”

 

W momencie składania dokumentów kandydaci muszą mieć zaświadczenie od lekarza, natomiast po rozpoczęciu nauki muszą przedstawić polisę ubezpieczeniową lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zgłosić się do ubezpieczenia w NFZ.

 

ROZDZIAŁ VI
OBYWATELE POLSCY – ABSOLWENCI SZKÓŁ ZAGRANICZNYCH

§ 9

 1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy – absolwenci zagranicznych szkół średnich, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.
 2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy – absolwenci zagranicznych szkół wyższych, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.
 3. Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w § 4 niniejszej uchwały.