REKRUTACJA
zamknij
2016-02-09

Wymagane dokumenty

 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2016 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 30.05.2016r.

WARUNKI, TRYB REKRUTACJI I KRYTERIA KWALIFIKACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO
I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

(…)

§ 4
WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia składają obowiązkowo następujące dokumenty:

a)             Kwestionariusz osobowy, wydrukowany i podpisany osobiście. Konsekwencje błędnego wypełnienia podania-ankiety lub podanie nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

b)             Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

c)              Dwukrotnie powiększona kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona przez pracownika Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie.

d)             Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

e)             W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Wydział Edukacji Muzycznej, kierunek wokalistyka – zaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu
i dróg oddechowych oraz stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku);

f)              Trzy tradycyjne fotografie o wymiarach 35x45 mm (lewy profil, lewe ucho odsłonięte, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, jasne tło) lub zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych na odwrocie podpisane.

g)             Oryginał dowodu opłaty za egzamin wstępny lub komputerowy wydruk dokonanej opłaty.

Ponadto kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są złożyć: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (do momentu otrzymania dyplomu może być zaświadczenie o ukończeniu studiów). W przypadku absolwentów, którzy otrzymali wraz z dyplomem suplement, niezbędne jest dostarczenie suplementu.

PLIKI DO POBRANIA