REKRUTACJA
zamknij
2018-02-19

Wymagane dokumenty

 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2017 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 24.05.2017r.

WARUNKI, TRYB REKRUTACJI I KRYTERIA KWALIFIKACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO
I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

(…)

§ 4
WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia składają obowiązkowo następujące dokumenty:

a)             Podanie, wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisane osobiście. Konsekwencje błędnego wypełniania podania-ankiety lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

b)             Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

c)              Dwukrotnie powiększona kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona przez pracownika Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie.

d)             Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

e)             W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Wydział Edukacji Muzycznej, kierunek wokalistyka – zaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu
i dróg oddechowych oraz stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku);

f)              Trzy tradycyjne fotografie o wymiarach 35x45 mm zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie.

g)             Oryginał dowodu opłaty za egzamin wstępny lub komputerowy wydruk dokonanej opłaty.

Ponadto kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są złożyć: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (do momentu otrzymania dyplomu może być zaświadczenie o ukończeniu studiów). W przypadku absolwentów, którzy otrzymali wraz z dyplomem suplement, niezbędne jest dostarczenie suplementu.

PLIKI DO POBRANIA