Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Administracja
dział kształcenia i biuro karier
 
Główne zakresy działalności Działu Kształcenia:
 • Tworzenie i uaktualnianie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących Jakości Kształcenia.
 • Koordynowanie działań na rzecz Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZJK).
 • Nadzór nad procedurą przeglądu WZJK i procedurą doskonalenia.
 • Przeprowadzanie ankietyzacji studenckiej.
 • Pomoc i doradztwo w przygotowywaniu programów studiów pod względem formalnym (plany studiów, matryce, sylabusy, pakiety punktów ECTS)
 • Umieszczanie programów studiów na BIP Akademii Sztuki w Szczecinie.
 • Pomoc w realizacji procedury Potwierdzenia Efektów Uczenia się.
 • Pomoc w przygotowywaniu wniosków o uruchomienie nowych kierunków studiów.
 • Wspomaganie przygotowań do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).
 • Przygotowywanie wytycznych i procedur dotyczących studiów podyplomowych.
 • Obsługa POL-on w zakresie Działu Kształcenia.

  Przełożonym Działu Kształcenia jest prorektor ds. dydaktyki dr hab. Jerzy Siemak, prof. AS
 
Jakość Kształcenia- tutaj znajdziesz wszystkie informacje na temat Jakości Kształcenia w Akademi Sztuki.