Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Rekrutacja
wymagane dokumenty
rok akademicki 2023/24
 
1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia składają obowiązkowo następujące dokumenty:

a) Podanie wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisane osobiście. Konsekwencje błędnego wypełnienia podania-ankiety lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat;

b) W przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia – dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022r., poz. 574 t.j.);

c) W przypadku kandydata na studia drugiego stopnia – dyplom ukończenia studiów (do momentu otrzymania dyplomu wystarczy złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów).

d) Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;

e) W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek wokalistyka – zaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu i dróg oddechowych oraz stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku. Uczelnia nie wydaje skierowań na badania lekarskie na ww kierunku. Zaświadczenie należy złożyć podczas egzaminu ze śpiewu solowego.

f) W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, grafika, instrumentalistyka, sztuka mediów, wzornictwo – zaświadczenie od lekarza specjalisty medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Druki skierowań wydawane są w Dziale Spraw Studenckich (parter budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy ul. Plac Orła Białego 2) wyłącznie kandydatom wpisanym na listę studentów. Osoby, które otrzymały druki skierowań zobowiązane są do dostarczenia zaświadczeń lekarskich do Działu Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października roku naboru.

f) Trzy tradycyjne fotografie o wymiarach 35x45 mm zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata;

g) Oryginał dowodu opłaty za egzamin lub komputerowy wydruk dokonanej opłaty.