WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2016-03-29

ECTS

 
ECTS (European Credit Transfer System) - Europejski System Transferu Punktów - jest zbiorem procedur opracowanych przez Komisję Europejską, zapewniający możliwość zaliczania studiów poza uczelnią macierzystą, w kraju i za granicą. Propagowana jest w ten sposób wymiana studentów pomiędzy uczelniami. ECTS, czyli system akumulacji (zbierania) i transferu (przenoszenia) punktów jest elementem programu Socrates-Erasmus. Umożliwia on ocenę nakładu pracy studenta, jaki niezbędny jest do osiągnięcia celów programu studiów. Zebrane punkty odpowiadają efektom kształcenia - student wie, umie, potrafi.

ECTS jest systemem zorientowanym na studenta. Ułatwia mu wybrać optymalną strategię uczenia się. Punkty są miernikiem nakładu pracy, jaki przeciętny student potrzebuje, aby zaliczyć przedmiot. Zatem ilość przyznanych punktów uwzględnia czas poświęcony na godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia praktyczne, seminaria, konsultacje, zajęcia grupowe) oraz pracę samodzielną (pobyt w bibliotekach, przygotowanie i uzupełnienie notatek, samodzielne ćwiczenia, powtórki materiału, przygotowanie się do sprawdzianów, kolokwiów oraz egzaminów, obowiązkowe praktyki). Oznacza to, że przedmioty o tej samej liczbie godzin w planie studiów mogą mieć przyporządkowaną inną liczbę punktów ECTS. Ocena nakładu pracy powinna regularnie podlegać weryfikacji na podstawie wyników monitorowania i informacji zwrotnych od studentów. Punkty ECTS są relatywnym (a nie – bezwzględnym) miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy wymaganej w danym roku akademickim przypada na określony przedmiot w programie.
Punkty ECTS za praktyki zawodowe przyznawane są wyłącznie wtedy, gdy do ukończenia programu (studiów) wymagana jest praktyka zawodowa.

Zakumulowane przez studentów punkty zapisywane są w oficjalnym Wykazie zaliczeń. Rozliczenie studentów następuje za rok akademicki. Punkty ECTS są przyporządkowywane przedmiotom. Natomiast ich przyznanie studentom następuje dopiero po zaliczeniu przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni przyjmującej.

Liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i taka sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli. Jakość pracy, jaka została włożona w zaliczenie przedmiotu wyrażana jest w postaci oceny.

Podstawowe dokumenty ECTS:
  - Katalog przedmiotów
  - Formularz zgłoszeniowy studenta
  - Porozumienie o programie zajęć
  - Wykaz zaliczeń
 oraz
  - Suplement do dyplomu
 ułatwiają przenoszenie i zbieranie punktów w systemie ECTS.

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta 25—30 godzin pracy.

1. Punkty ETCS przyznaje się za:
    a. zaliczenie każdego z przedmiotów oraz praktyk przewidzianych w planie studiów;
    b. przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie ze standardem kształcenia;
    c. przygotowanie do egzaminu dyplomowego zgodnie ze standardem kształcenia.
2. Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie,
    określone w planie studiów i programie nauczania, wymagania oraz osiągnie założone
    efekty kształcenia (po uzyskaniu pozytywnej oceny osiągniętych efektów kształcenia).
3. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla semestru wynosi od 27 do 33,
    przy czym uzyskana ocena końcowa nie ma wpływu na wysokość tej liczby. Natomiast
    zgodnie z regulaminem studiów Akademii Sztuki w Szczecinie zaliczenie semestru
    uwarunkowane jest uzyskaniem 30 punktów.
4. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla roku akademickiego wynosi
    nie mniej niż 60.
5. Warunkiem uzyskania wpisu na następny semestr lub rok studiów jest uzyskanie liczby
    punktów wynikającej z planu studiów i programu nauczania, zgodnej z zasadami określonymi
    w regulaminie studiów.
6. Student akumuluje punkty ECTS przypisane przedmiotom przewidzianym w planie studiów
    i programie nauczania oraz przedmiotom fakultatywnym, wybieranym na zasadach
    określonych w regulaminie studiów, a także przedmiotom zaliczonym poza macierzystą
    uczelnią, w tym w uczelniach zagranicznych, w sposób następujący:
       a. punkty ECTS uzyskane poza uczelnią macierzystą uznaje się bez ponownego
           sprawdzenia osiągnięcia założonych efektów kształcenia, jeżeli kształcenie
           odbywało się zgodnie z porozumieniem o realizacji programu kształcenia,
           zawartym pomiędzy obiema uczelniami,
       b. punkty ECTS uzyskane poza macierzystą uczelnią mogą zostać uznane w miejsce
           punktów z przedmiotów zawartych w planie studiów i wynikających ze standardów
           kształcenia, w przypadku zbieżności efektów kształcenia tych przedmiotów w obydwu
           uczelniach,
       c. decyzję o uznaniu punktów ECTS podejmuje z urzędu kierownik podstawowej jednostki
           organizacyjnej prowadzącej kształcenie, po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu studiów
           odbytych poza macierzysta uczelnią, przedłożoną przez studenta.
 
 
 
Skala ocen ECTS
Jest standardową skala ocen, zaproponowaną przez Komisję Europejską w ramach systemu ECTS. Celem skali jest ułatwienie transferu studentów i ich ocen przez umożliwienie porównania ocen wystawionych w różnych lokalnych i narodowych skalach ocen.
 
W Akademii Sztuki w Szczecinie przyjęto:
opis po polsku
 
ocena w AS Ocena przyjęta w programach UE definicja kwalifikacji
6.0 celujący A wybitne osiągnięcia bez najmniejszych błędów
5.0 bardzo dobry (bdb) A bardzo dobre osiągnięcia –z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów
4.5 dobry plus (db+) B powyżej średniego standardu – z pewnymi błędami
4.0 dobry (db) C generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami
3.5 dostateczny plus (dst+) D zadowalający, ale ze znaczącymi brakami
3.0 dostateczny (dst) E praca spełnia minimalne kryteria
2.0 niedostateczny (ndst) F praca nie spełnia minimalnych kryteriów – student musi powtórzyć całość materiału
     
  
 
 
English deion
 
grades at AS grades in EU programms definition of qualification
6.0 excellent A Outstanding performance with no shortcomings
5.0 very good A Very good performance with minor shortcomings
4.5 above good B Above average, performance with small shortcomings
4.0 good C Generally good performance with multiple shortcomings
3.5 satifactory D Fair but with significant shortcomings
3.0 suffiecent E Performance meets the minimum criteria
2.0 failed F Fail - some more work required before the credit can be awarded

 

auf Deutsch
 
 
Graden an der AS Graden der EU Programmen Definition der Stufungen
6.0 Hervorragend A Ausgezeichnete Leistunng ohne einzelne Fehler
5.0 Sehr gut A Sehr gute Leistung mit zweitrangigen Fehlern
.5 Über gut B Über durchschnittliche Leistung mit leichten Mängeln
4.0 Gut C Generell gute Leistung mit Mängeln
3.5 Befriedigend D Befriedigende Leistung mit mehreren Mängeln
3.0 Ausreichend E Ausreichend Leistung mit markanten Mängeln
2.0 Nicht bestanden F Nicht bestanden – es sind erhebliche Verbesserungen erforderlich

 

Przygotowano na podstawie:
- ECTS Users’ Guide 2015 (http://ec.europa.eu/education/ects/ects_en.htm),
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przenoszenia osiągnięć
  studenta z dnia 14 września 2011 r.,
- Regulamin Studiów Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 16.03.2015 r.