WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2017-01-03

PUBLIKACJE WEM od roku 2010 (powstanie Akademii Sztuki w Szczecinie)

MONOGRAFIE

Autor: Sylwia Burnicka-Kalischewska

Von Ueckermünde nach New York. Giulio Perotti - Startenor des 19. Jahrhunderts Ueckermünde 2016

 

Autor: Alicja Delecka-Bury

Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury muzycznej. Studium przypadków Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2015

 

Autor: Friederike Meinel

Pieśni Ryszarda Wagnera Wesendonck-Lieder. Jak osadzić słowa w dźwięku? Geneza symbiozy włoskiej śpiewności i dramatycznej deklamacji / Richard Wagner’s Wesendonck-Lieder. Worte in Klang betten – Entstehung einer Symbiose von italienischem Gesangswohllaut und dramatisch sinnrichtigem Vortag

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018

 

Autor: Sylwia Burnicka-Kalischewska

Intonacja mowy rosyjskiej a intonacja muzyczna w operze Piotra Czajkowskiego „Dama Pikowa” w ujęciu psycholingwistycznym

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018

 

Red. naukowy: Alicja Delecka-Bury

 Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Specyfika kształcenia małego dziecka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016

Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia? Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015

 

Red. naukowy: Małgorzata Kowalik, Bohdan Matławski 

Folk, folklor, folkloryzm Wyd. Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2016

 

Red. naukowy: Sylwia Burnicka – Kalischewska 

Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna / Stettiner Komponist Carl Loewe und seine vokale Lyrik

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016 

 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 

Autor: Maria Behrendt

 

Karol Stromenger wobec przemian w muzyce współczesnej, [w:] red. M. Bristiger, R. Ciesielski, Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki? Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012

 

Carla Loewego szczecińskie życie po życiu

[w:] red. Sylwia Burnicka – Kalischewska, Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna / Stettiner Komponist Carl Loewe und seine vokale Lyrik

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 12-23

 

Die Wiederentdeckung des großen Stettiner Komponisten Carl Loewe

[w:] red. Sylwia Burnicka – Kalischewska, Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna / Stettiner Komponist Carl Loewe und seine vokale Lyrik

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 184-196 

 

Autor: Sylwia Burnicka-Kalischewska

 

Dlaczego warto uczyć śpiewu solowego od wieku szkolnego? Doświadczenia niemieckich szkół muzycznych, [w:] Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Specyfika kształcenia małego dziecka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 143-154

 

Satyra i sielanka w pierwszym i drugim cyklu Carla Loewego do słów Friedricha Rückerta op. 62 – interpretacyjne wyzwanie dla śpiewaka

[w:] red. Sylwia Burnicka – Kalischewska, Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna / Stettiner Komponist Carl Loewe und seine vokale Lyrik

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 24-64

 

Satire und Idylle im ersten und zweiten Liederkreis Carl Loewes nach Friedrich Rückert Op. 62 – interpretatorische Herausforderung für den Sänger

[w:] red. Sylwia Burnicka – Kalischewska, Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna / Stettiner Komponist Carl Loewe und seine vokale Lyrik

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 197-235

 

 

Autor: Alicja Delecka-Bury

 

Mały uczeń szkoły muzycznej w relacji z nauczycielem (doświadczenia studentów Wydziału Instrumentalnego) [w:] Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Specyfika kształcenia małego dziecka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 127-140

 

Nauczyciel szkoły muzycznej z perspektywy uczniowskiej metafory [w:] red. A. Delecka-Bury, Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia?

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 140-153

 

Is it really just an art? Personal value from group singing according to amateur choristers. [w:] red. M. Suświłło, A. Grabowski, Creative expression and the 21st century education, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 11-21

 

Nauczyciel – Wychowawca – Edukator – Animator Kultury [w:] red. M. Kołodziejski, B. Pazur Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wczesnej

edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej Wyd. Muz. Polihymnia, Lublin 2015, s. 13-25

 

Sukces pedagogiczny animatora kultury muzycznej w świetle badań biograficznych [w:] red. K. Olbrycht, B. Głyda, A. Matusiak, Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 451- 464

 

Nauczyciel muzyki czy animator kultury? O współczesnym kontekście społecznym przcy pedagogicznej [w:] red. E. Kumik, G. Poraj, Konteksty kształcenia muzycznego, Tom 3 Wydawnictwo Oprawa, Akademia Muzyczna, Łódź 2013, s. 125-136

 

Kształcenie animatorów kultury muzycznej jako organizatorów edukacji pozaformalnej [w:] red. A. Michalski, Tożsamość pedagogiki muzyki, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2012, s. 404-418

 

Badania biograficzne animatorów kultury muzycznej w kontekście kulturotwórczego znaczenia edukacji artystycznej [w:] red. W. Sacher, A. Weiner, Badania naukowe nad edukacją artystyczną i kulturową, Wyd. WSA, Bielsko-Biała 2011, s. 127-138

 

Profesjonalni artyści jako animatorzy kultury muzycznej. Analiza biografii [w:] red. W. Bobrowicz, Sztuka/twórczość/edukacja - współczesne problemy edukacji estetycznej i artystycznej, Wyd. Verba, Lublin 2010, s. 283-293

 

Konteksty społecznego funkcjonowania animatorów kultury muzycznej przedstawiane w narracjach [w:] red. K. Olbrycht i D. Sieroń-Galusek, Inspiratorzy, projektodawcy i realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniana kultury, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 305-315

 

 

Autor: Katarzyna Dondalska

 

Stratosferyczne przestrzenie sopranu koloraturowego [w:] red. B. Tarasiewicz-Ciesielska, Kształcenie wokalne, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2016, s. 93-102

 

 

Autor: Dariusz Dyczewski

 

Polski Związek Chórów i Orkiestr - stan obecny i perspektywy [w:] red. M. Sternal, Do kultury muzycznej droga najwłaściwsza. Zagadnienia twórczości, wykonawstwa i edukacji muzycznej – wokół postaci i idei Stanisława Wiechowicza, wyd. Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2015, s. 165-168

 

 

Autor: Ewa Filipowicz-Kosińska

 

Bułgarskie rytmy - nie taki diabeł straszny. Tradycyjna muzyka bułgarska w kształceniu wokalnym [w:] red. B. Tarasiewicz-Ciesielska, Kształcenie wokalne, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2016, s. 135-142

 

Bułgarska pedagogika wokalna [w:] red. B. Tarasiewicz-Ciesielska, Kształcenie wokalne, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2016, s. 213-219

 

Inspiracje twórcze solowej muzyki wokalnej Carla Loewego

[w:] red. Sylwia Burnicka – Kalischewska, Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna / Stettiner Komponist Carl Loewe und seine vokale Lyrik

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 65-79

 

Kreative Inspirationen der solistischen Gesangswerke Carl Loewes

[w:] red. Sylwia Burnicka – Kalischewska, Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna / Stettiner Komponist Carl Loewe und seine vokale Lyrik

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 236-251 

 

Autor: Piotr Klimek

 

Szukając metafory i znaku. Rzecz o definicji i zadaniu muzyki w teatrze, [w:] red. G. Leszczyński, H. Gawrońska, Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, Wyd. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Poznań 2014, rozdział 11

 

Kompozytor w teatrze. Miejsce na scenie a miejsce w szeregu. Dylemat w pięciu odsłonach [w:] red. R. Cieślak, Muzyczność - wizualność - performatywność: studia z pogranicza muzyki, filmu i teatru Wyd. MADO, Toruń 2013

 

 

Autor: Małgorzata Kowalik

 

Technika wokalna w różnych stylach [w:] red. B. Tarasiewicz-Ciesielska, Kształcenie wokalne, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2016, s. 103-116 

 

Autor: Friederike Meinel

 

„Schubert Północy” i jego związki z wiedeńskim życiem muzycznym – okoliczności powstania pieśni „Ewige Liebe” („Wieczna miłość”) Carla Loewego

[w:] red. Sylwia Burnicka – Kalischewska, Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna / Stettiner Komponist Carl Loewe und seine vokale Lyrik

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 80-94

 

Der „norddeutsche Schubert” und seine Beziehung zum Wiener Musikleben Die Entstehungsumstände um das Lied „Ewige Liebe” von Carl Loewe

[w:] red. Sylwia Burnicka – Kalischewska, Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna / Stettiner Komponist Carl Loewe und seine vokale Lyrik

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 252-266

 

 

Autor: Sylwia Seul-Michałowska

 

Muzyk nauczyciel na starcie – kompetencje i doświadczenia, [w:] Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Specyfika kształcenia małego dziecka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 84-97

 

Emotions musical and literary interest as an expression of trust in the teen’s blog, [w:] E. Perzycka, Contexts of Trust in ICT- Aided Educational Interactions, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 253-265

 

Blogging as an element of the adolescent`s media education, [w:] red. M. Czerepaniak-Walczak, E. Perzycka, Media and trust: theoretical, research and practical contexts Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 199-216

 

Idol versus other spheres of life on adolescent's blog [w:] A. Karyń, A Kowalik, J. Krajewska, Media in educational interactions, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 31-46

 

Twórczość blogowa dziewcząt i chłopców w okresie adolescencji [w:] red. E. Jackowska, I. Korpaczewska, Problematyka Gender- mity a rzeczywistość: koncepcje i wyniki badań Wyd. Szczecińska Szkoła Wyższa. Collegium Balticum, Szczecin 2012, s. 177-195

 

Idol popkultury w blogu młodzieżowym, [w:] red. M. Sokołowski, Transformacja polskiego systemu medialnego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 77-96

 

Obraz więzi w rodzinie w blogu nastolatka, [w:] red. W. Muszyński, Więzi w małżeństwie i rodzinie - zaufanie, współdziałanie, zależność Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 269-291

 

Teenager blogging and related dangers [w:] red. A. Karyń, P. Dudek, A. Babicka-Wirkus, Pedagogy of information cyberspace: threats and education Wyd. Volumina.pl. Szczecin 2011, s. 29-43

 

Aktywność w blogu czynnikiem rozwoju w adolescencji [w:] red. E. Perzycka, Pedagogika informacyjn : media w teorii i praktyce edukacyjnej, Wyd. Volumina.pl. Szczecin 2010, s. 107-123

 

Blog adolescenta jako przejaw radzenia sobie z trudnościami, [w:] red. O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek, Studia z Psychologii w KUL, tom 16 Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 41-55

 

Blog adolescenta i komunikowanie wartościowania doświadczenia, [w:] red. G. E. Kwiatkowska, K. Markiewicz, Komunikowanie się: nowe wyzwania Wyd. UMCS, Lublin 2010

 

 

ARTYKUŁY w czasopismach

 

Autor: Sylwia Burnicka-Kalischewska

Giulio Perotti – zapomniany Caruso z Ueckermünde (1)
MUZYKA 21, Zeszyt: 1 (186)

Giulio Perotti - zapomniany Caruso z Ueckermünde (2)  
MUZYKA 21, Zeszyt: 2 (187)

 

Autor: Artur Cieślak

XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" w Częstochowie
[w:] „Seminare. Poszukiwania naukowe”, tom 30/2011, s. 305-308

 

Autor: Alicja Delecka-Bury

Kim są animatorzy kultury muzycznej?
[w:] „Wychowanie Muzyczne” nr 3/2015

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Konteksty kształcenia muzycznego. Bariery w edukacji muzycznej.
[w:] „Wychowanie Muzyczne” nr 3/2014

Profesjonalizm i pasja nauczyciela nauczycieli muzyki
[w:] "Pedagogika Szkoły Wyższej" nr 32/2010,  s. 173-182

 

Autor: Piotr Klimek

Prowincja jako stan ducha. Obserwacje pozastołeczne
[w:] „Magazyn Sztuki”, Zeszyt 1/2011, s. 56-61

 

Autor: Sylwia Seul-Michałowska

Oswajanie życia w blogowych notkach adolescenta

[w:] „Kultura i Edukacja” nr 73/2010, s. 37-53