Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

BHP - materiały dla studentów

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Obowiązek realizowania szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, zwanego dalej szkoleniem, dotyczy:
 1. studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  w Akademii Sztuki w Szczecinie.
 2. uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów doktoranckich  Akademii Sztuki w Szczecinie.
 3. uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, jeżeli ich przeprowadzenie jest niezbędne dla bezpiecznej realizacji zajęć w ramach tych studiów lub kształcenia.
 1. Obowiązek określony w ust. 1. nie dotyczy osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia w Akademii Sztuki w Szczecinie -  na studiach pierwszego stopnia, na studiach drugiego stopnia, na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach doktoranckich - odbyły już szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia w okresie ostatnich pięciu lat.
 2. Szkolenie kończy się zaliczeniem. Ukończenie szkolenia potwierdza się w karcie okresowych osiągnięć studenta i w indeksie.
 3. Odbycie szkolenia w innej uczelni lub w zakładzie pracy nie zwalnia z obowiązku uczestniczenia w szkoleniu bhp organizowanym dla studentów rozpoczynających naukę w Akademii Sztuki w Szczecinie.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA SZKOLENIA

 1. W roku akademickim 2020/2021 szkolenie jest prowadzone wyłącznie w formie zdalnej, z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
 2. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz informacje:

- o terminie odbycia szkolenia,

- o terminie zaliczenia szkolenia bhp,

- oraz  kontakt do prowadzącego szkolenie.

 1. Każdy student otrzymuje tematy szkolenia bhp z materiałem do przyswojenia na adres Akademii – imię.nazwisko@student.akademiasztuki.eu
 2. Prowadzący szkolenie informuje (e-mail) uczestnika szkolenia o wynikach zaliczenia szkolenia i sposobie uzyskania wpisu do karty okresowych osiągnięć studenta i do indeksu.
 3. W przypadku, gdy uczestnik szkolenia nie zaliczy szkolenia w pierwszym podejściu, prowadzący szkolenie wyznaczy jeden dodatkowy termin zaliczenia.

mgr inż. Wiesława Stań                                                                               

wieslawa.stan@akademiasztuki.eu                                                                                                          

tel. 664080178

 
Akademia Sztuki
×