Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych

Celem ankietyzacji zajęć dydaktycznych jest bieżące monitorowanie jakości procesu dydaktycznego

poprzez zasięgnięcie opinii studentów na temat  pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich 

i prowadzonych przez nich zajęć oraz podejmowanie, na podstawie wniosków płynących po jej

przeprowadzeniu, działań mających na celu poprawę jakości kształcenia w Uczelni.

 
Akademia Sztuki
×