Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Akademia Sztuki w Szczecinie konsekwentnie i nieustająco dąży do doskonalenia jakości kształcenia.

Służy temu wdrożony Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który ma na celu:

 • kształcenie studentów na najwyższym poziomie, w tym kształcenie kreatywności i innowacyjności wynikających z wymagań współczesnego otoczenia artystycznego, naukowego i gospodarczego,
 • opracowanie procedur i wytycznych służących podnoszeniu i zapewnieniu jakości kształcenia,
 • monitorowanie i doskonalenie procesów związanych z kształceniem,
 • określenie procedur gromadzenia, analizowania i wykorzystywania stosownych informacji w zapewnieniu jakości kształcenia,
 • weryfikowanie procesu kształcenia pod kątem osiągania zakładanych efektów uczenia się i ich zgodnością z potrzebami rynku pracy,
 • wprowadzenie nowych kierunków, form i metod kształcenia, zgodnie z opiniami interesariuszy zewnętrznych,
 • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju umiejętności pedagogicznych kadry dydaktycznej,
 • angażowanie wszystkich interesariuszy procesu kształcenia w jego monitorowanie i doskonalenie.
  Akademia Sztuki
  ×