Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Current issues - Aktualności

In accordance with the Rector's Regulation No. 20/2020 in the Academy of Art in Szczecin of the  30th of April  2020 regarding prevention of the spreading of COVID-19 virus at the our Academy, we would like to inform you that:

All forms of classes and consultations which require personal contacts are suspended until the 22nd of May inclusive, with possibility of extasion.

Until the 24th  of May inclusive, it is forbidden to enter the buldings of the Academy of Arts in Szczecin.

The arrivals and departures of employees and students from the Erasmus program are at the moment suspended.

Students who are staying abroad are required to keep in touch and inform about the situation with the Erasmus Office in Academy of Arts in Szczecin (mail: erasmus@akademiasztuki.eu, phone: + 48 664 080 243)

A student / employee who has decided to interrupt or cancel a trip of the Erasmus + Program due to the spread of COVID-19 virus should contact their sending university and report about the cancellation of mobility as required by the university (letter / email message).

In the notification, the student / employee should give the reason for the resignation / interruption and provide a preliminary calculation of the costs incurred that cannot be recovered (and attach copies of documents certifying the costs).

Students returning from abroad are required to carry out a mandatory the 14-day quarantine.

Erasmus students on an exchange in Poland are required in the first line to keep in touch with their home university and then to inform about their situation Erasmus Office in Art Academy of Art in Szczecin (mail: erasmus@akademiasztuki.eu, phone: + 48 664 080 243

The actions which have been taken are aimed at minimizing the risk of spreading the SARS-Cov-2 coronavirus.

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 20/2020 Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia  39 kwietnia 2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na Uczelni informujemy że:

Wszelkie formy zajęć dydaktycznych i konsultacji wymagających kontaktów osobistych zostają zawieszone do  22 maja 2020 włącznie, z możliwością przedłużenia.

W okresie do 24 maja 2020 włącznie obowiązuje zakaz poruszania na terenie budynków Akademii Sztuki.

Zawiesza się przyjazdy oraz wyjazdy pracowników i studentów w ramach programu Erasmus

Studenci przebywający za granicą są zobowiązani do bieżącego kontaktu i informowania o swojej sytuacji biuro Erasmusa Akademii Sztuki w Szczecinie ( mail: erasmus@akademiasztuki.eu, telefon:+ 48 664 080 243

Student/pracownik, który zdecydował się na przerwanie lub anulowanie wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 powinien skontaktować się ze swoją uczelnią macierzystą (wysyłającą) i zgłosić przerwanie/ rezygnację z mobilności w sposób wymagany przez uczelnię (pismo/wiadomość mailowa).

W zawiadomieniu student/ pracownik powinien podać przyczynę rezygnacji/ przerwania oraz przedstawić wstępną kalkulację poniesionych kosztów, których nie da się odzyskać (oraz załączyć kopie dokumentów poświadczających poniesienie tych wydatków).

Studenci wracający z zagranicznych wyjazdów są zobowiązani do przeprowadzenia obowiązkowej 14 dniowej kwarantanny.

Studenci Erasmusa przebywający na wymianie w Polsce są zobowiązani w pierwszej linii do utrzymywania kontaktu ze swoją uczelnią macierzystą a następnie do informowania o swojej sytuacji Biuro Erasmusa Akademii Sztuki

( mail: erasmus@akademiasztuki.eu, telefon: + 48 664 080 243

Podjęte działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2

 

 

 
Składanie wniosków:
Wnioski na wyjazdy stypendialne Europejskiego Programu Erasmus+ dla studentów Akademii Sztuki w Szczecinie na rok akademicki 2019/2020 przyjmowane będą do 31 maja 2020r. oraz w późniejszych terminach aż do wyczerpania środków.

Wnioski należy składać u koordynatora uczelnianego Michała Kulika, pokój 110 (przy wejściu do "łącznika")  w Pałacu pod Globusem, pl. Orła Białego 2 lub przekazywanie w formie skanu drogą mailową na adres erasmus@akademiasztuki.eu.

Formularze wniosków oraz porozumienia o programie zajęć znajdują się w zakładce "Formularze i informacje".
 
Akademia Sztuki
×