Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Karta Uczelni Erasmusa

Erasmus Charter for Higher Education
Karta uczelni Earsmusa
 
Akademia Sztuki w Szczecinie
Deklaracja Polityki Erasmusa (EPS) na lata 2013-2020 

I. Ogólna strategia, cele i priorytety dla działań Programu Erasmus oraz innych działań w kontekście Programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP):

Akademia Sztuki w Szczecinie (AS) jest pierwszą w Polsce uczelnią publiczną kształcącą w różnych dziedzinach sztuki na wydziałach dwóch kolegiów:
 

Kolegium Sztuk Wizualnych
Wydział Architektury Wnętrz
Wydział Grafiki
Wydział Malarstwa
Wydział Sztuki Mediów
Wydział Wzornictwa

Kolegium Sztuk Muzycznych
Wydział Edukacji Muzycznej
Wydział Instrumentalny
Wydział Wokalny

AS powstała 1 września 2010 r.

Celem AS jest promocja talentów i ochrona swobody artystycznej. Przez swoją naukowo – artystyczną działalność integruje i pobudza środowisko twórcze do kreowania piękna na wszystkich obszarach życia społecznego. AS prowadzi kształcenie w oparciu o tradycję kultury narodowej i szeroko pojętej kultury światowej, przy współpracy z uczelniami artystycznymi w Polsce i poza jej granicami.
Nadgraniczne usytuowanie Szczecina, bliskość Berlina i Skandynawii predestynuje AS do współpracy z uczelniami i instytucjami zagranicznymi. AS rozwija współpracę z uczelniami niemieckimi, czeskim, rumuńskimi, łotewskimi, hiszpańskimi i portugalskimi, a także uczelniami pozostałych krajów Europy, np. z Sankt Petersburga (Rosja).
Akademia Sztuki w Szczecinie jest uczelnią zorientowaną na nowoczesność, chcącą odpowiadać na zapotrzebowanie studentów – poszerzając ofertę studiowania w uczelniach zagranicznych. Program kształcenia odpowiada potrzebom określonych dziedzin kultury, edukacji i rynku pracy wymagających od absolwentów wysokich i specjalistycznych kwalifikacji artystyczno – zawodowych.
W celu zapewnienia przejrzystości działań realizowanych w ramach programu Erasmus, niniejsza Deklaracja Polityki Erasmusa, zatwierdzona przez Władze Uczelni w polskiej i angielskiej wersji językowej, zostanie opublikowana na stronie internetowej AS www.akademiasztuki.eu. Treść Polityki oraz Karty Uczelni Erasmusa zostaną rozesłane do wszystkich jednostek organizacyjnych celem wdrożenia. Treść obu dokumentów będzie publikowana w materiałach informacyjnych oraz udostępniana na cyklicznych uczelnianych spotkaniach informacyjnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców: studentów, koordynatorów ECTS oraz nauczycieli akademickich. Społeczność akademicka będzie informowana o bieżących działaniach programu. Informowanie o działaniach w ramach Erasmusa odbywa się także podczas Dni Otwartych organizowanych przez AS, a także na ulotkach kierowanych do kandydatów na studia w AS. Władze AS dołożą wszelkich starań, by zapewnić szeroki dostęp do udziału w programie, nie dopuścić do przejawów dyskryminacji i ksenofobii oraz zachęcać i wspierać niepełnosprawnych uczestników.

W celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji programu LLP Erasmus – Uczenie się przez całe życie, AS wyznacza sobie następujące zadania:

- doskonalenie programów kształcenia i uruchamianie nowych kierunków,
- rozwój i podnoszenie umiejętności pracowników dydaktycznych i administracyjnych,
- udoskonalanie i praktyczne stosowanie systemu ECTS,
- prowadzenie różnorodnej międzynarodowej wymiany artystycznej i kulturalnej (koncerty, wystawy, plenery, warsztaty oraz projekty artystyczne),
- systematyczne zwiększanie liczby studentów wyjeżdżających do uczelni i instytucji zagranicznych,
- promocja AS wśród potencjalnych partnerów europejskich w celu pozyskania i zwiększenia liczby przyjeżdżających studentów i wykładowców.
- doskonalenie wiedzy teoretycznej i praktycznej osób organizujących wymianę w ramach programu Erasmus/LLP, organizowanie wyjazdów pracowników administracyjnych,
- ciągłe doskonalenie procesu rekrutacji, monitorowania i oceny wyjazdów studentów i pracowników. Przy nawiązywaniu współpracy z uczelniami zagranicznymi, AS kierować się będzie kryteriami wysokiej jakości kształcenia oraz merytoryczną zawartością programów nauczania.

II. Jakość mobilności akademickiej:
Uczelniany oraz wydziałowi koordynatorzy ECTS odpowiadają za merytoryczne przygotowanie studentów do wyjazdu (m.in. sporządzenie Porozumienia o Programie). Porozumienia zatwierdzane są przez prodziekanów, co gwarantuje uznanie programu studentom powracającym. Uczelnie partnerskie AS dobierane są pod względem programu tak, by zapobiec powstawaniu różnic programowych mobilnych studentów. AS wprowadziła system ECTS na wszystkich kierunkach kształcenia, wydaje absolwentom suplement do dyplomu, a system ECTS stosowany jest na wszystkich wydziałach jako narzędzie akumulacji i transferu osiągnięć uzyskanych poza uczelnią macierzystą w ramach narodowych i międzynarodowych programów mobilności oraz mobilności indywidualnej. Aktualne pakiety informacyjne publikowane są na stronach internetowych wydziałów.
W celu zaktywizowania studentów i pracowników AS kładzie duży nacisk na promocję programu Erasmus. W czasie licznych targów i spotkań informacyjnych kandydaci otrzymują przewodniki zawierające instrukcje „krok po kroku”, kontaktowani są również z byłymi stypendystami programu i studentami z uczelni partnerskich. W miarę potrzeby studenci korzystają również z indywidualnego doradztwa koordynatorów ECTS oraz koordynatora uczelnianego programu Erasmus.
AS zapewnia wszystkim przyjeżdżającym studentom zakwaterowanie w swoich akademikach. Wszyscy objęci są programem tutorów, w ramach którego mogą korzystać z pomocy polskich studentów w czasie ich pobytu w AS. Lokalne organizacje studenckie zapraszane są regularnie do współpracy przy organizacji imprez integracyjnych oraz opieki nad studentami przyjeżdżającymi.
Poziom zadowolenia studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających badany jest poprzez ankiety po zakończeniu pobytu.
AS promuje i wspiera organizacyjnie wyjazdy dydaktyczne w ramach Programu, które brane są pod uwagę przy ocenie indywidualnych pracowników.
Uczelnia wspiera ogólne przygotowanie osób wyjeżdżających oraz naukę języków obcych przed, w trakcie i po powrocie.

III. Jakość praktyk studenckich:
Praktyka dostosowana do indywidualnej ścieżki kształcenia wpisana jest w program większości kierunków jako element obowiązkowy lub fakultatywny. Instytucje przyjmujące dobierane są zgodnie z profilem i specjalizacją studenta. Praktyki organizowane są na podstawie porozumienia o organizacji praktyki zawodowej spisanego pomiędzy AS i instytucją przyjmującą, które jasno określa zobowiązania i prawa każdej strony. Instytucja przyjmująca zobowiązana jest zapewnić miejsce praktyki odpowiadające wymaganiom danego kierunku oraz narzędzia pozwalające na efektywne wykonywanie powierzonych zadań.
Zakwalifikowana grupa beneficjentów odbywa przygotowanie kulturowo – językowe, podczas którego zostaje zapoznana ze specyficznym słownictwem branżowym (intensywny kurs językowy) oraz informacjami na temat państw docelowych, pozyskując wiedzę dotyczącą życia i pracy w wielokulturowym środowisku, co ma sprzyjać integracji studentów z otoczeniem.
Każda praktyka poprzedzona jest sporządzeniem planu praktyki, zatwierdzanego przez władze wydziału i określającego jasno zadania praktykanta.
Opiekun i organizator praktyki w instytucji przyjmującej sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad wykonywanymi zadaniami, natomiast opiekun praktyk w AS (wyznaczany przez dany wydział) odpowiada za nadzór dydaktyczny i wychowawczy. W trakcie praktyki studenci prowadzą dzienniki rejestrujące przebieg praktyki oraz własne wnioski i refleksje. Po zakończeniu praktyki instytucja przyjmująca wydaje opinię o praktykancie oraz informację o jego zaangażowaniu w różne aspekty życia firmy, a opiekun praktyki w AS przeprowadza ze studentem rozmowę oceniającą w celu upewnienia się, że odbyta praktyka spełniała kryteria jakościowe.
Sprawy związane z praktykami studenckimi prowadzone są przez poszczególne wydziały (praktyka pedagogiczna, praktyki zawodowe).
Szczecin, maj 2013
 
Akademia Sztuki
×