Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Deklaracja Polityki Erasmusa (EPS) na lata 2021-2027

Erasmus Deklaracja Polityki Erasmusa na lata 2021-2027

Erasmus Policy Statement  2021-2027 (for English scroll down)

 

Akademii Sztuki w Szczecinie (AS) uczestniczy w działaniu KA103 od 2012 roku, a w działaniu KA107 od 2017 roku. Średnio realizowanych jest rocznie 24 studenckich mobilności wyjazdowych (KA103: 20, KA107: 4), 20 studenckich mobilności przyjazdowych (KA103: 15, KA107: 5). AS realizuje średnio co roku 15 wyjazdów pracowników (KA103: 10, KA107: 5). Do AS przyjeżdża rocznie ok. 10 nauczycieli (KA103: 5, KA107: 5). AS zamierza zwiększać liczbę studentów I pracowników uczestniczących w mobilnościach.

Nadgraniczne usytuowanie Szczecina, bliskość Berlina (128 km w linii prostej) i Skandynawii predestynuje AS do współpracy z uczelniami i instytucjami zagranicznymi. AS rozwija współpracę z uczelniami czeskimi, hiszpańskimi, niemieckimi, portugalskimi i rumuńskimi, a także uczelniami pozostałych krajów Europy oraz uczelniami z Chin, Gruzji, Izraela, Rosji, Japonii, RPA i Tajwanu. W strategii AS zapisano konieczność realizacji wymiany artystycznej i naukowej studentów i pedagogów z zagranicznymi uczelniami i instytucjami. Uczestnictwo AS w Europejskim Programie Erasmus+ jest bardzo ważnym czynnikiem stymulującym udoskonalanie jakości kształcenia i funkcjonowania AS.

Głównym celem AS jest podnoszenie poziomu kształcenia. Jednym z ważnych sposobów osiągnięcia tego celu jest uczestniczenie w Europejskim Programie Erasmus +. Erasmus + wspiera mobilność studentów i pracowników (przede wszystkim nauczycieli). W ten sposób AS poznaje program nauczania i wyposażenie techniczne europejskich i pozaeuropejskich uczelni. Zgromadzone doświadczenie prowadzi do doskonalenia procesów pedagogicznych w AS, a wiedza artystyczna i naukowa zdobyta podczas wyjazdów ułatwia budowanie nowych zespołów do nowych projektów, jak np. dwa zespoły projektowe w ramach MSCA H2020.

AS jest uczelnią zorientowaną na nowoczesność, odpowiadając na zapotrzebowanie studentów poszerza ofertę studiowania w uczelniach zagranicznych. Program kształcenia odpowiada potrzebom określonych dziedzin kultury, edukacji i rynku pracy wymagających od absolwentów wysokich i specjalistycznych kwalifikacji artystyczno – zawodowych. Dlatego w Statucie AS zapisano, że AS uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni artystycznego szkolnictwa wyższego. Uczestnictwo w Europejskim Programie Erasmus+ jest ważnym czynnikiem przyciągającym kandydatów studia. Również dlatego AS zamierza kontynuować i zwiększać liczbowy i jakościowy udział w Erasmusie+.

AS wyznacza sobie następujące zadania:

 • kształtowanie programów kształcenia w tym mobilności, w takim kierunku aby stymulować do zdobywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczenia, w tym kompetencji osobistych, językowych, międzykulturowych i społecznych młodych ludzi, którzy mają się czuć obywatelami Europy,
 • doskonalenie programów kształcenia i uruchamianie nowych kierunków oraz specjalności, aby uaktywnić udział studentów i absolwentów w społeczeństwie i na rynku pracy, jak również rozbudzić w nich tożsamości europejska oraz świadomości kulturalną,
 • kształtowanie postaw, umiejętności i kompetencji ułatwiających studiowanie, prowadzenie badań oraz wykonywanie zawodu z przeświadczeniem, że granice nie są przeszkodą,
 • rozwój i podnoszenie umiejętności pracowników dydaktycznych i administracyjnych
 • ustawiczne poszukiwanie partnerów wśród europejskich uczelni wyższych i instytucji, a także pozaeuropejskich
 • prowadzenie różnorodnej międzynarodowej wymiany artystycznej i kulturalnej (koncerty, wystawy, plenery, warsztaty, konkursy oraz projekty artystyczne),
 • systematyczne zwiększanie liczby studentów wyjeżdżających do uczelni i instytucji zagranicznych,
 • promocja AS wśród potencjalnych partnerów europejskich w celu pozyskania i zwiększenia liczby przyjeżdżających studentów i wykładowców,
 • doskonalenie wiedzy teoretycznej i praktycznej osób organizujących wymianę w ramach programu Erasmus+, organizowanie wyjazdów pracowników administracyjnych, wykorzystywanie do promocji uczestnictwa w Programie byłych uczestników, studentów oraz pracowników - wspieranie kolejnych uczestników. Dbanie o powszechną znajomość zasad Karty ECHE
 • publikowanie na stronie internetowej aktualnych katalogów przedmiotów z opisami programów studiów – pakietów ECTS zawierających informacje o programie kształcenia, poszczególnych komponentach edukacyjnych oraz informację o AS,
 • udoskonalanie i praktyczne stosowanie systemu transferu i akumulacji punktów ECTS zorientowanego na studenta i opartego na zasadzie przejrzystości procesów uczenia się, nauczania i oceniania. Jego celem jest ułatwienie planowania, realizacji i oceny programów studiów oraz mobilności studentów poprzez uznawanie osiągnięć w uczeniu się, kwalifikacji oraz okresów uczenia się,
 • ciągłe doskonalenie procesu rekrutacji, monitorowania i oceny wyjazdów studentów i pracowników. Przy nawiązywaniu współpracy z uczelniami zagranicznymi, AS kierować się będzie kryteriami wysokiej jakości kształcenia oraz merytoryczną zawartością programów nauczania
 • stosowanie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), która pozwala usytuować system kwalifikacji efektów uczenia się w stosunku do Europejskiej ramy kwalifikacji (ERK) czyli opisanie zdobytego przez studenta/absolwenta potencjału w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji,
 • akceptowanie dla studentów przyjeżdżających i wystawianie studentom kończących mobilność w AS wykazu zaliczeń (transcript of records) zawierający: zrealizowane komponenty edukacyjne, liczbę przyznanych punktów zaliczeniowych ECTS i uzyskane oceny

AS ma zawarte umowy międzyinstytucjonalne z 43 uczelniami z krajów programu oraz 19 uczelniami z krajów partnerskich.

Podstawowym efektem udziału w Europejskim programie Erasmus+ ma być zwiększanie międzynarodowego i interkulturalnego charakteru AS. Zakłada się dwukrotne zwiększenie do 2017 roku ilości mobilności. Jednak istotnym celem ma być stymulowanie rozwoju poprzez przekształcania kontaktów Erasmusowych na działania studenckie i artystyczne jak w następujących przypadkach. Realizacja mobilności do i z uczelni w Usti nad Łabą (CZ USTINAD01) zaowocowała współpracą w ramach projektu TICASS (MSCA Horizon 2020). Natomiast wymiana studencka i nauczycielska z Akademią Sztuk Pięknych w Kilonii (D KIEL05) zaowocowała wspólnym wydarzeniem artystycznym studentów i nauczycieli polskich i niemieckich pt. "Noc Dadaistów", które odbyło się w Szczecinie  jak i w Kilonii.

AS planuje organizację cyklicznego Biennale w Szczecinie i w Wenecji. Uczestniczyć mają w nim nauczyciele i studenci z uczelni krajów programu i krajów partnerskich, z którymi AS współpracuje. 

Realizacja na terenie AS wielu spotkań integracyjnych pokazuje, że młodzież polska i przyjeżdżająca swobodnie posługuje się językiem angielskim. Wyraźnie rodzi się poczucie wspólnej Europy - Europy bez granic. Ważne, aby ci młodzi ludzie potrzebę znajomości języków obcych oraz swój europejski entuzjazm propagowali w społeczeństwie.

Studenci, a głównie absolwenci AS bardzo cenią sobie możliwość odbycia praktyki. Są one dobrym przejściem w dorosłe samodzielne życie.

 

Academy of Art in Szczecin (AS) participates in action KA103 since 2012, and in action KA107 since 2017. On average, there are 24 student outgoing mobilities (KA103: 20, KA107: 4) per year, 20 student’s incoming mobilities (KA103: 15, KA107: 5). On average, AS implements 15 employee’s trips every year (KA103: 10, KA107: 5). About 10 teachers come to AS every year (KA103: 5, KA107: 5). AS intends to increase the amount of student and staff mobility in subsequent years.

The border location of Szczecin, proximity to Berlin (128 km as the crow flies) and Scandinavia predestines AS for cooperation with foreign universities and institutions. AS develops cooperation with Czech, Spanish, German, Portuguese and Romanian universities, as well as universities from other European countries and universities from China, Georgia, Israel, Russia, Japan, South Africa and Taiwan. In the AS strategy is written the necessity to carry out artistic and scientific exchanges of students and educators with foreign universities and institutions. Participation of AS in the European Erasmus + Program is a very important factor stimulating the improvement of the quality of education and functioning of AS.

The main purpose of AS is to increase the level of learning outcomes. One of important way to reach this goal is the participating in the European Erasmus+ Programme. Erasmus+ supports the mobilities of students and employees (first of all teachers). In this way AS gets to know the curriculum and technical equipment of European and Non-European Higher Education Institutions. The accumulated experience leads to improvement of the pedagogical processes at AS and the artistic and scientific knowledge made during the mobilities facilitate building of new teams for new projects as e.g. two project teams in frame of MSCA H2020.

AS is a modern-oriented university, responds to students demand, expands theirs offer to study at foreign universities. The education program meets the needs of specific fields of culture, education and the labor market requiring high and specialized artistic and professional qualifications from graduates. Therefore, the AS Statute states that AS participates in the creation of a European space for artistic higher education. Participation in the European Erasmus+ Program is an important and attractive factor in the process of recruiting candidates for studies. This is also why AS intends to continue and increase the quantitative and qualitative participation in Erasmus +.

 

AS assigns itself the following tasks:

 • formation of education programs, including mobilities, in such a way as to stimulate the procurement of knowledge, skills, competences and experience, including personal, linguistic, intercultural and social competences of young people who are supposed to feel European citizens
 • improving education programs and start up new fields of study and specializations to activate the participation of students and graduates in society and the labor market, as well as to awake European identities and cultural awareness in them,
 • formation of attitudes, skills and competences that facilitate studying, research and profession with the conviction that borders are not an obstacle,
 • development and improvement of teaching and administrative staff skills
 • constant searching for partners among European universities and institutions, as well as non-European HEI’s
 • leading various international artistic and cultural exchanges (concerts, exhibitions, open air, workshops, competitions and artistic projects),
 • systematic increase in the number of students going to universities and foreign institutions,
 • promotion of AS among potential European partners in order to attract and increase the number of incoming students and professors,
 • improving the theoretical and practical knowledge of people organizing exchanges in the Erasmus + Program, organizing trips of administrative staff, using former participants, students and employees to promote participation in the Program - supporting subsequent participants. Caring for common knowledge of the principles of the ECHE Charter
 • publishing on the website of current course catalogs with descriptions of study programs - ECTS packages containing information about the curriculum, individual educational components and information about AS,
 • improvement and practical application of the student-oriented ECTS credit transfer and accumulation system based on the principle of transparency of learning, teaching and assessment processes. Its purpose is to facilitate the planning, implementation and evaluation of study programs and student mobility by recognizing learning achievements, qualifications and learning periods,
 • continuous improvement of the recruitment process, monitoring and evaluation of student and employee trips. When establishing cooperation with foreign universities, AS will be guided by the criteria of high quality education and substantive content of courses of study
 • the use of the Polish Qualifications Framework (PRK), which allows locating the learning outcomes qualification system in relation to the European Qualifications Framework (EQF), i.e. describing the potential acquired by the student / graduate in terms of knowledge, skills and competences,
 • accepting for incoming students and issuing transcript of records to students finishing mobility in the AS, including: completed educational components, the number of ECTS credits awarded and grades obtained

 

AS has concluded inter-institutional agreements with 43 universities from program countries and 19 universities from partner countries.

The main effect of participation in the European Erasmus + program is to be to increase the international and intercultural character of AS. It is assumed that the amount of mobilities will be doubled till 2027. However, an important goal is to stimulate development by transforming Erasmus contacts into student and artistic activities as in the following cases. The implementation of mobility to and from the university in Usti nad Labem (CZ USTINAD01) resulted in cooperation within the TICASS project (MSCA Horizon 2020). However, student and teacher exchange with the Academy of Fine Arts in Kiel (D KIEL05) resulted in a joint artistic event of Polish and German students and teachers entitled "Dadaist Night", which took place in Szczecin and Kiel.

AS plans to organize a cyclical Biennale in Szczecin and Venice. Teachers and students from program countries and partner countries with whom AS cooperates are to participate.

Conducting many integration meetings in the AS area shows that Polish and incoming youth speak English freely. A sense of a shared Europe - a Europe without borders is clearly born. It is important that these young people promote the need for foreign languages and promote their European enthusiasm in society.

Students, and mainly AS graduates, highly value the opportunity to undergo internships. They are a good transition to an independent adult life.

 

Akademia Sztuki
×