Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Deklaracja Polityki Erasmusa (EPS) na lata 2021-2027

Erasmus Deklaracja Polityki Erasmusa na lata 2021-2027 (projekt)

Erasmus Policy Statement  2021-2027 (draft)

 

I. Ogólna strategia, cele i priorytety dla działań Programu Erasmus oraz innych działań w kontekście uczestniczenia w Europejskim Programu Erasmus+:

 

Akademia Sztuki w Szczecinie (AS) powstała 1 września 2010 r., jest pierwszą w Polsce uczelnią publiczną kształcącą zarówno w dziedzinie sztuk muzycznych jak i dziedzinie sztuk plastycznych. Kształcenie odbywa się na ośmiu wydziałach:

- Wydział Edukacji Muzycznej

- Wydział Instrumentalny

- Wydział Wokalny

- Wydział Architektury Wnętrz

- Wydział Grafiki

- Wydział Malarstwa

- Wydział Sztuki Mediów

- Wydział Wzornictwa

 

 

Celem AS jest promocja talentów i ochrona swobody artystycznej. Przez swoją naukowo – artystyczną działalność integruje i pobudza środowisko twórcze do kreowania piękna na wszystkich obszarach życia społecznego. AS prowadzi kształcenie w oparciu o tradycję kultury narodowej i szeroko pojętej kultury światowej, przy współpracy z uczelniami artystycznymi w Polsce i poza jej granicami.

Nadgraniczne usytuowanie Szczecina, bliskość Berlina i Skandynawii predestynuje AS do współpracy z uczelniami i instytucjami zagranicznymi. AS rozwija współpracę z uczelniami czeskimi, hiszpańskimi, niemieckimi, portugalskimi i rumuńskimi, a także uczelniami pozostałych krajów Europy oraz uczelniami z Chin, Gruzji, Izraela, Rosji, Japonii, RPA i Tajwanu. W strategii AS zapisano konieczność realizacji wymiany artystycznej i naukowej studentów i pedagogów z zagranicznymi uczelniami i instytucjami. Uczestnictwo AS w Europejskim Programie Erasmus+ jest bardzo ważnym czynnikiem stymulującym udoskonalanie jakości kształcenia i funkcjonowania AS.

AS jest uczelnią zorientowaną na nowoczesność, odpowiadając na zapotrzebowanie studentów poszerza ofertę studiowania w uczelniach zagranicznych. Program kształcenia odpowiada potrzebom określonych dziedzin kultury, edukacji i rynku pracy wymagających od absolwentów wysokich i specjalistycznych kwalifikacji artystyczno – zawodowych. Dlatego w Statucie AS zapisano, że AS uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni artystycznego szkolnictwa wyższego.

W celu zapewnienia przejrzystości działań realizowanych w ramach Europejskiego Programu Erasmus+, niniejsza Deklaracja Polityki Erasmusa, zatwierdzona przez Władze Uczelni w polskiej i angielskiej wersji językowej, zostanie opublikowana na stronie internetowej AS www.akademiasztuki.eu. Treść Polityki oraz Karty Uczelni Erasmusa zostaną rozesłane do wszystkich jednostek organizacyjnych celem wdrożenia. Treść obu dokumentów będzie publikowana w materiałach informacyjnych oraz udostępniana na cyklicznych uczelnianych spotkaniach informacyjnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców: studentów, koordynatorów ECTS oraz nauczycieli akademickich. Społeczność akademicka będzie informowana o bieżących działaniach programu. Informowanie o działaniach w ramach Erasmusa+ odbywa się także podczas Dni Otwartych organizowanych przez AS, a także na ulotkach kierowanych do kandydatów na studia w AS oraz na wewnętrznych dokumentach w tym także księgowych. Władze AS dołożą wszelkich starań, by zapewnić szeroki dostęp do udziału w programie, nie dopuścić do przejawów dyskryminacji i ksenofobii oraz zachęcać i wspierać niepełnosprawnych uczestników.

 

W celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji Europejskiego Programu Erasmus+, AS wyznacza sobie następujące zadania:

- stosowanie i propagowanie zasady niedyskryminowania i zachowanie równości traktowania uczestników mobilności bez względu na płeć, pochodzenie i wiek. Statut AS (par. 2 pkt. 2f) zobowiązuję do stwarzania osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia oraz prowadzenia działalności naukowej,

- kształtowanie programów kształcenia w tym mobilności, w takim kierunku aby stymulować do zdobywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczenia, w tym kompetencji osobistych, językowych, międzykulturowych i społecznych młodych ludzi, którzy mają się czuć obywatelami Europy,

- doskonalenie programów kształcenia i uruchamianie nowych kierunków oraz specjalności, aby uaktywnić udział studentów i absolwentów w społeczeństwie i na rynku pracy, jak również rozbudzić w nich tożsamości europejska oraz świadomości kulturalną,

- kształtowanie postaw, umiejętności i kompetencji ułatwiających studiowanie, prowadzenie badań oraz wykonywanie zawodu z przeświadczeniem, że granice nie są przeszkodą,

- rozwój i podnoszenie umiejętności pracowników dydaktycznych i administracyjnych,

- ustawiczne poszukiwanie partnerów wśród europejskich uczelni wyższych i instytucji, a także pozaeuropejskich

- prowadzenie różnorodnej międzynarodowej wymiany artystycznej i kulturalnej (koncerty, wystawy, plenery, warsztaty, konkursy oraz projekty artystyczne),

- systematyczne zwiększanie liczby studentów wyjeżdżających do uczelni i instytucji zagranicznych,

- promocja AS wśród potencjalnych partnerów europejskich w celu pozyskania i zwiększenia liczby przyjeżdżających studentów i wykładowców,

- doskonalenie wiedzy teoretycznej i praktycznej osób organizujących wymianę w ramach programu Erasmus+, organizowanie wyjazdów pracowników administracyjnych, wykorzystywanie do promocji uczestnictwa w Programie byłych uczestników, studentów oraz pracowników - wspieranie kolejnych uczestników. Dbanie o powszechną znajomość zasad Karty ECHE

- publikowanie na stronie internetowej aktualnych katalogów przedmiotów z opisami programów studiów – pakietów ECTS zawierających informacje o programie kształcenia, poszczególnych komponentach edukacyjnych oraz informację o AS,

- udoskonalanie i praktyczne stosowanie systemu transferu i akumulacji punktów ECTS zorientowanego na studenta i opartego na zasadzie przejrzystości procesów uczenia się, nauczania i oceniania. Jego celem jest ułatwienie planowania, realizacji i oceny programów studiów oraz mobilności studentów poprzez uznawanie osiągnięć w uczeniu się, kwalifikacji oraz okresów uczenia się,

- ciągłe doskonalenie procesu rekrutacji, monitorowania i oceny wyjazdów studentów i pracowników. Przy nawiązywaniu współpracy z uczelniami zagranicznymi, AS kierować się będzie kryteriami wysokiej jakości kształcenia oraz merytoryczną zawartością programów nauczania.

- stosowanie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), która pozwala usytuować system kwalifikacji efektów uczenia się w stosunku do Europejskiej ramy kwalifikacji (ERK) czyli opisanie zdobytego przez studenta/absolwenta potencjału w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji,

- akceptowanie dla studentów przyjeżdżających i wystawianie studentom kończących mobilność w AS wykazu zaliczeń (transcript of records) zawierający: zrealizowane komponenty edukacyjne, liczbę przyznanych punktów zaliczeniowych ECTS i uzyskane oceny,

- dążenie do uruchomienia narzędzi prowadzenie rekrutacji oraz dokumentacji dotyczącej mobilności studentów i pracowników w formie cyfrowej (bezpapierowej,) a także stymulowanie studentów do korzystania z europejskiej legitymacji studenta.

 

II. Jakość mobilności akademickiej:

Uczelniany koordynator wraz ze współpracownikami odpowiadają za merytoryczne przygotowanie studentów do wyjazdu (m.in. sporządzenie Porozumienia o Programie). Porozumienia zatwierdzane są przez prodziekanów, co gwarantuje uznanie programu studentom powracającym. Uczelnie partnerskie AS dobierane są pod względem programu tak, aby wzbogacić wykształcenie oraz zwiększyć możliwości na rynku pracy studenta/absolwenta. AS wprowadziła system ECTS na wszystkich kierunkach kształcenia, wydaje absolwentom suplement do dyplomu (także w językach obcych), a system ECTS stosowany jest na wszystkich wydziałach jako narzędzie akumulacji i transferu osiągnięć uzyskanych poza uczelnią macierzystą w ramach narodowych i międzynarodowych programów mobilności oraz mobilności indywidualnej. Aktualne informacyjne pakiety ECTS publikowane są na stronach internetowych AS.

W celu zaktywizowania studentów i pracowników AS kładzie duży nacisk na promocję programu Erasmus+. W czasie licznych targów i spotkań informacyjnych kandydaci otrzymują przewodniki zawierające instrukcje „krok po kroku”, kontaktowani są również z byłymi stypendystami programu i studentami z uczelni partnerskich. W miarę potrzeby studenci korzystają również z indywidualnego doradztwa koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ oraz jego współpracowników.

AS zapewnia wszystkim przyjeżdżającym studentom zakwaterowanie w swoim akademiku, a także na prośbę studenta przyjeżdżającego AS pomaga znaleźć ewentualnie inne zakwaterowanie. Wszyscy objęci są programem tutorów, w ramach którego mogą korzystać z pomocy polskich studentów w czasie ich pobytu w AS. Przedstawiciele samorządu studenckiego AS zapraszani są regularnie do współpracy przy organizacji imprez integracyjnych oraz opieki nad studentami przyjeżdżającymi.

Poziom zadowolenia studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających badany jest poprzez ankiety po zakończeniu pobytu.

AS promuje i wspiera organizacyjnie wyjazdy dydaktyczne w ramach Programu, które brane są pod uwagę przy ocenie indywidualnych pracowników.

Uczelnia wspiera ogólne przygotowanie osób wyjeżdżających oraz naukę języków obcych przed, w trakcie i po powrocie.

 

III. Jakość praktyk studenckich:

Praktyka dostosowana do indywidualnej ścieżki kształcenia wpisana jest w program większości kierunków jako element obowiązkowy. Instytucje przyjmujące dobierane są zgodnie z profilem i specjalizacją studenta. Praktyki organizowane są na podstawie porozumienia o organizacji praktyki zawodowej spisanego pomiędzy AS i instytucją przyjmującą, które jasno określa zobowiązania i prawa każdej strony. Instytucja przyjmująca zobowiązana jest zapewnić miejsce praktyki odpowiadające wymaganiom danego kierunku oraz narzędzia pozwalające na efektywne wykonywanie powierzonych zadań. Porozumienie gwarantuje, że osiągnięcia i przypisane im punkty zaliczeniowe uzyskane w trakcie mobilności zostaną przeniesione.

Zakwalifikowana grupa beneficjentów odbywa przygotowanie kulturowo – językowe, podczas którego zostaje zapoznana ze specyficznym słownictwem branżowym oraz informacjami na temat państw docelowych, pozyskując wiedzę dotyczącą życia i pracy w wielokulturowym środowisku, co ma sprzyjać integracji studentów z otoczeniem.

Każda praktyka poprzedzona jest sporządzeniem planu praktyki, zatwierdzanego przez władze wydziału i określającego jasno zadania praktykanta.

Opiekun i organizator praktyki w instytucji przyjmującej sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad wykonywanymi zadaniami, natomiast opiekun praktyk w AS (wyznaczany przez dany wydział) odpowiada za nadzór dydaktyczny i wychowawczy. W trakcie praktyki studenci prowadzą dzienniki rejestrujące przebieg praktyki oraz własne wnioski i refleksje. Po zakończeniu praktyki instytucja przyjmująca wydaje opinię o praktykancie oraz informację o jego zaangażowaniu w różne aspekty życia firmy, a koordynator uczelniany przekazuje studentowi/absolwentowi zaświadczenie o odbyciu praktyki i ocenie jakościowej praktyki.

Akademia Sztuki
×