Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Dział Spraw Studenckich

Dział Spraw Studenckich
Pałac pod Globusem
pl. Orła Białego 2, pok. 001

UWAGA! Poniżej kontaktów nowe zasady funkcjonowania DSS

Teresa Andrzejewska - obsługa kierunków: wzornictwo, sztuka mediów (wszystkie specjalności)
tel.: 664 080 261
teresa.joanna.andrzejewska@akademiasztuki.eu

Agnieszka Karbowska - obsługa kierunków: wokalistyka, edukacja artystyczna, I stopień instrumentalistyki
tel.: 664 080 170
agnieszka.karbowska@akademiasztuki.eu

Ilona Gałka - obsługa kierunków: II stopień instrumentalistyki, malarstwo
tel.: 664 080 242
ilona.galka@akademiasztuki.eu

Agnieszka Maćkowska - obsługa pedagogów
tel.: 664 080 262
agnieszka.mackowska@akademiasztuki.eu

Agnieszka Smagalska- obsługa kierunków: architektura wnętrz, grafika
tel.: 664 080 172
agnieszka.smagalska@akademiasztuki.eu

Kierownik Działu Spraw Studenckich
Agnieszka Redlewska
agnieszka.redlewska@akademiasztuki.eu

Zarządzenia Rektora nr 28/2020 w sprawie funkcjonowania Działu Spraw Studenckich w okresie trwania pandemii COVID-19.

Zasady funkcjonowania Działu Spraw Studenckich w okresie trwania pandemii COVID-19

§ 1

1. Dział Spraw Studenckich jest otwarty od poniedziałku do czwartku w godz. 9.30 – 11.30 oraz 12.00 – 13.30.

2. Zalecany kontakt elektroniczny studentek/studentów z pracownikami Działu Spraw Studenckich obywa się za pośrednictwem maili akademickich (domena @student.akademiasztuki.eu) wygenerowanych przez Sekcję Informatyki.

3. Obsługa bezpośrednia studentek/studentów odbywa się tylko na podstawie umówionych wcześniej wizyt telefonicznie lub za pośrednictwem maila z określeniem celu wizyty.

§ 2

1. Obsługa bezpośrednia studentek/studentów oraz absolwentek/absolwentów studiów I oraz II stopnia studiów odbywa się  wyłącznie według zasad opisanych w paragrafie 1.

2. Przed wejściem do Działu Spraw Studenckich studentka/student powinien zdezynfekować ręce. W pomieszczeniu studentka/student ma obowiązek poruszać się w środkach ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) i posiadać własny długopis.

§ 3

1. Składanie dokumentów dotyczących pomocy materialnej odbywa się online  Według następujących zasad:

- studentka/student przesyła skan kompletu dokumentów z maila akademickiego na adres mailowy bos@akademiasztuki.eu ,

- za dzień złożenia kompletu dokumentów uznaje się dzień, w którym został wysłany komplet dokumentów – fakt ten potwierdza mailowo pracownik Działu Spraw Studenckich,

- po potwierdzeniu kompletności dokumentów studentka/student ma obowiązek przesłać oryginały  pocztą tradycyjną lub złożyć w zamkniętej kopercie do urny znajdującej się przed wejściem do Działu Spraw Studenckich (Plac Orła Białego 2) lub podczas osobistej wizyty, która została umówiona zgodnie z paragrafem 1 ust. 3.

2. Dzienniki praktyk, karty pleneru, karty fakultetów, karty różnic programowych, karty przedmiotów interdyscyplinarnych:

- studentka/student przesyła skan dokumentów z maila akademickiego na adres mailowy bos@akademiasztuki.eu

- po potwierdzeniu kompletności dokumentów studentka/student jest zobowiązany przekazać oryginały pocztą tradycyjną lub złożyć w zamkniętej kopercie do urny znajdującej się przed wejściem do Działu Spraw Studenckich (Plac Orła Białego 2) lub podczas osobistej wizyty, która została umówiona zgodnie z paragrafem 1 ust. 3.

3. Podania w sprawach studenckich:

- studentka/student przesyła skan podpisanego własnoręcznie dokumentu z maila akademickiego na adres mailowy bos@akademiasztuki.eu

- skan wydanej decyzji jest przesyłany osobie zainteresowanej przez pracownika Działu Spraw Studenckich na akademicki adres mailowy, natomiast decyzje administracyjne będą wysyłane również pocztą tradycyjną (termin rozpatrywania podania do 30 dni).

4. Zaświadczenia potwierdzające status studenta:

- studentka/student przesyła wniosek o wydanie zaświadczenia z maila akademickiego na adres mailowy osób obsługujących dany kierunek studiów lub na adres bos@akademiasztuki.eu

- skan zaświadczenia jest przesyłany osobie zainteresowanej przez pracownika Działu Spraw Studenckich wyłącznie na akademicki adres mailowy (termin przesłania zaświadczenia do 7 dni).

 

5. Indeksy oraz karty osiągnięć studenta:

- studentki/studenci, którzy mieli decyzję o przedłużeniu sesji i uzyskali wszystkie niezbędne zaliczenia, indeks oraz kartę osiągnięć  przesyłają za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Akademia Sztuki w Szczecinie

Plac Orła Białego 2

70-562 Szczecin  z dopiskiem „Dział Spraw Studenckich”

najpóźniej do 5 czerwca 2020 r – liczy się data stempla pocztowego.

§ 4

Obsługa spraw nauczycieli akademickich odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:30-11:30 i 12:00-13:30.

§ 5

1. Wszelkie pytania dotyczące toku studiów należy przesyłać drogą elektroniczną lub zadawać podczas rozmowy telefonicznej.

2. W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, elektroniczne  legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Ważność elektronicznych legitymacji studenckich przedłużana będzie hologramem w późniejszym terminie. Powyższe stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Akademia Sztuki
×