Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych

Podsumowanie konsultacji prowadzonych na podstawie Zarządzenia nr 24/2017 Rektora Akademii Sztuki z dnia 13 czerwca 2017 r. i nr 52/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. Przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zebrania opinii i propozycji do przygotowani projektu inwestycyjnego obejmującego modernizację, renowację i wyposażenie Pałacu Ziemstwa Pomorskiego.

Cel konsultacji

Zebranie opinii na temat sposobu wykorzystania i udostępniania nowej przestrzeni, a także odnośnie propozycji programowych planowanych do wdrożenia w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie przez Akademie Sztuki w Szczecinie.

Plan i terminy konsultacji społecznych

 • Do dnia 30.10.2017 r. przeprowadzenie konsultacji strategicznych i poznanie preferencji lokalnej społeczności w zakresie nowej przestrzeni Pałacu Ziemstwa Pomorskiego udostępnianej na potrzeby działalności kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej.
 • Do 28 lutego 2018 r. przeprowadzenie konsultacji programowych i poznanie preferencji oraz potrzeb lokalnej społeczności w zakresie oferty kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej.
 • Do 31.03.2018 r. podsumowanie i przygotowanie raportu z konsultacji.
 • Do 30.04.2018 r. upublicznienie wyników konsultacji.    

 

Interesariusze konsultacji społecznych

W konsultacjach uczestniczyć mogli mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego oraz turyści i goście przebywający w naszym regionie a także instytucje (np. szkoły, ośrodki kultury), organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnej, grupy nieformalne, media. Do konsultacji zaproszone zostały wszystkie osoby i instytucje, które wyrażały wolę przedstawienia swojej opinii.

Forma konsultacji

W ramach konsultacji przeprowadzono:

1)     ankietyzację strategiczną,

2)     ankietyzację programową,

3)     ankietyzację dotyczącą funkcji turystycznej,

4)     ankietyzacja widowni na koncertach realizowanych przez AS w Szczecinie,

5)     zbieranie opinii, zwiedzanie obiektu i wywiady z kluczowymi osobami dotyczące przystosowania Pałacu i oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 •  
 1. Wyniki ankietyzacji strategicznej

Dystrybucja ankiety odbyła się poprzez FB AS w Szczecinie oraz podczas spaceru studyjnego (7 października 2017 r., z mieszkańcami po obszarze rewitalizacji, na którym zaprezentowane zostały planowane przedsięwzięcia ujęte w projekcie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023).

 

 

Pyt. 1 (193 odpowiedzi)

Jakie widzisz atuty Pałacu Ziemstwa Pomorskiego?

położenie w centrum miasta: 88%,

zabytkowa architektura: 87%,

atmosfera miejsca: 50%,

sąsiedztwo dużej galerii handlowej: 16%.

 

Pyt. 2 (185 odpowiedzi)

Oprócz funkcji dydaktycznej dedykowanej studentom, komu jeszcze powinien służyć Pałac?

młodzieży: 77%,

dorosłym: 72%,

seniorom: 48%,

dzieciom 37%.

 

Pyt. 3 (191 odpowiedzi)

Czy Pałac Ziemstwa Pomorskiego powinien być, w miarę możliwości uczelni, udostępniany turystom?

tak: 73%,

nie: 16%,

nie wiem: 11%.

 

Pyt. 4 (189 odpowiedzi)

W Pałacu Ziemstwa Pomorskiego Akademia Sztuki w Szczecinie powinna:

współpracować z instytucjami kultury: 92%,

funkcjonować zupełnie samodzielnie: 16%.

 

Pyt. 5 (192 odpowiedzi)

W Pałacu Ziemstwa Pomorskiego oczekuję:

koncertów AS w Szczecinie: 83%,

wystaw AS: 80%,

otwartych warsztatów: 80%,

konferencji/wykładów: 80%,

koncertów innych wykonawców:67%,

wystaw innych artystów: 63%,

spotkań/wydarzeń: 48%.

 

Pyt. 6 (192 odpowiedzi)

Co może zniechęcić do odwiedzenia Pałacu?

niedostateczna informacja o wydarzeniach: 72%,

brak ciekawej oferty: 60%,

odpłatność: 47%,

brak stałego kalendarza imprez: 41%.

Podsumowanie wyników ankiety strategicznej.

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że głównym atutem Pałacu jest jego zabytkowa architektura i położenie w centrum miasta. Realizacja funkcji dydaktycznej na rzecz kształcenia artystycznego studentów powinna być powiązana z realizacją oferty artystyczno-kulturalnej głównie na rzecz młodzieży i dorosłych. Znaczący odsetek ankietowanych wskazał także seniorów. Pałac powinien być udostępniany turystom oraz współpracować z innymi instytucjami. Oferta Pałacu powinna być zróżnicowana i obejmować koncerty, wystawy, warsztaty, konferencje / wykłady. Budując swoją ofertę AS w Szczecinie powinna szczególny nacisk położyć na skuteczne informowanie mieszkańców Szczecina o realizowanych wydarzeniach oraz zbudować ciekawą / przyciągającą ofertę programową.

 •  

Wyniki ankiety programowej

2.     „Budujemy program działań dla Pałacu Ziemstwa Pomorskiego”

·       SEKCJA I

 

Ankieta była dystrybuowana poprzez reklamę na fanpage Akademii Sztuki w Szczecinie.

Dystrybucja płatna pozwoliła skierować ankietę do mieszkańców Szczecina, zwłaszcza z najbliższych lokalizacyjnie dzielnic (w tym dzielnic objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji: Centrum, Śródmieście-Zachód, Turzyn).

 

 

Pyt. 1. Co decyduje o Twoim udziale w wydarzeniu artystycznym?

 • zainteresowanie daną dziedziną sztuki / rozwijanie zainteresowań i pasji 67,3%
 • chęć miłego spędzenia wolnego czasu / relaksu / rozrywki 44,6%
 • chęć spędzenia czasu z rodziną / znajomymi / bliską osobą w ciekawy sposób 37,5%

 

Pyt. 2. Co jest dla Ciebie szczególnie ważne przy korzystaniu z oferty instytucji kultury?

 • jakość i komfort przestrzeni, w której realizowane jest wydarzenie [scenografia, wygodne krzesło, ilość wolnej przestrzeni] 64,4%
 • regularność działalności artystycznej [stałe terminy wydarzeń, program publikowany z wyprzedzeniem] 49,8%
 • godziny otwarcia / realizacji wydarzenia 39,7%
 • czytelny i ciekawy opis poszczególnych przestrzeni [informacje o historii Pałacu, oznakowanie pomieszczeń] 36,3%
 • wyposażenie i warunki techniczne [nagłośnienie, multimedia, usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami, winda] 36%
 • pomocni pracownicy [obsługa uczestników, opieka informacyjna] 25,5%

Inne odpowiedzi wskazywały na jakość programu, poziom występujących artystów i tematykę.

 

Pyt.3. W jaki sposób chciałbyś być informowany o wydarzeniach kulturalnych Pałacu Ziemstwa Pomorskiego?

 • ogłoszenia na profilu Facebook i stronie internetowej akademiasztuki.eu 86,6%
 • lokalne media [prasa, radio, TV] 37,5%
 • plakaty 35,7%
 • stałe miejsce ogłoszeń przy Pałacu Ziemstwa Pomorskiego [np. słup ogłoszeniowy] 25,7%
 • newsletter [wiadomości e-mail] 24,5%
 • wiadomości SMS 13,8%

 

Pyt. 4. Co powinno wyróżniać ofertę Pałacu?

 • promocja młodych twórców i artystów [wzmocnienie ich rozpoznawalności na arenie krajowej i międzynarodowej] 61,2%
 • prezentacja różnorodności kulturowej / artystyczne projekty międzynarodowe 57,1%
 • promocja artystycznej twórczości regionalnej [województwo i tereny przygraniczne] 56%
 • aktywizacja artystyczna i kulturalna seniorów / projekty międzypokoleniowe 26,1%
 • oferta z zakresu edukacji artystycznej dla młodzieży 25,4%
 • oferta artystyczna włączająca osoby z niepełnosprawnościami i osoby wykluczone [sztuka bez barier] 25,4%
 • oferta artystyczna dla rodzin 16,8%
 • oferta z zakresu edukacji artystycznej dla szkół 14,2%

Podsumowanie wyników ankiety programowej (sekcja I)

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że ankietowani

 

decyzję o udziale w wydarzeniu artystycznym podejmują przede wszystkim ze względu na swoje zainteresowania i rozwijanie pasji. Znaczący odsetek wskazał także chęć miłego spędzenia czasu, relaksu i rozrywki.

Wśród czynników najważniejszych podczas korzystania z oferty kulturalnej ankietowani wskazali jakość i komfort przestrzeni, ale także regularność działań artystycznych (stałe terminy działań, komunikowane z wyprzedzeniem).

Większość odbiorców informacje o wydarzeniach chciałaby czerpać z Internetu – strona akadmeiasztuki.eu oraz fanpage na Facebooku, a także z mediów lokalnych. Wysoko cenione jest też przez odbiorców medium – plakaty oraz prowadzony przez AS w Szczecinie newsletter.

 

 

 

 

Przy budowaniu nowej oferty artystyczno-kulturalnej szczególny nacisk powinien być położony na promocję młodych twórców i artystów, prezentację różnorodności kulturowej i realizację międzynarodowych projektów artystycznych oraz promocję twórczości regionalnej w kontekście transgranicznego położenia Szczecina.  

 

 

 • SEKCJA II

 

Pyt. 1. Jeśli koncerty, to jakie?

 • muzyka instrumentalna 57,3%
 • muzyka jazzowa 52,1%
 • muzyka współczesna 42,7%
 • muzyka klasyczna 39,7%
 • muzyka wokalna 37,1%
 • orkiestra 37,1%
 • muzyka romantyczna 34,1%
 • występy solowe 29,2%
 • kameralistyka 26,2%
 • muzyka barokowa 18%

Inne odpowiedzi: rock, metal, elektronika, muzyka eksperymentalna, przeglądy chórów, folkowa i etniczna, rozrywkowa.

 

Pyt. 2. Jeśli otwarte warsztaty, to jakie?

 • warsztaty twórcze dla dorosłych 55,7%
 • warsztaty i zabawy rozwijające świadomość artystyczną dla dzieci 36,4%
 • teatralne 35,6%
 • instrumentalne 35,2%
 • z zakresu edukacji muzycznej 30,7%
 • wokalne 28%
 • z zakresu muzykoterapii 28%
 • warsztaty dla nauczycieli i instruktorów 22%

Inne odpowiedzi: warsztaty ze sztuki, z grafiki, warsztaty prowadzone przez ciekawych artystów.

 

Pyt. 3. Jeśli wystawy, to jakie?

 • prace uznanych artystów [krajowych i międzynarodowych] 69,7%
 • prace studentów i pedagogów uczelni 66,3%
 • prace mieszkańców Szczecina 57,1%

Inne odpowiedzi: różnorodność i jakość, propozycja warsztatów i wystaw studentów z innych krajów (Berlin, Skandynawia).

 

Pyt. 4. Konferencje, wykłady, debaty, spotkania... jakie?

 • dotyczące kultury 65,7%
 • dotyczące edukacji artystycznej/estetycznej 58,9%
 • dotyczące historii 47,9%
 • dotyczące problemów społecznych 38,9%

Inne odpowiedzi: różnorodność tematyki, teraźniejszość/ przyszłość, debaty z udziałem artystów z całej Polski.

 

Pyt. 5. Oferta uzupełniająca?

 • kawiarnia 77,2%
 • zwiedzanie Pałacu Ziemstwa Pomorskiego z przewodnikiem 61,2%
 • sprzedaż prac studenckich 51,1%
 • salon muzyczny 46,3%
 • inne odpowiedzi: księgarnia, ciemnia fotograficzna, sklep plastyczny ze zniżkami dla studentów, infrastruktura promocyjno-informacyjna.

Uzyskano 270 odpowiedzi.

Wiek respondentów: od 18 do 70.

Najwięcej respondentów w przedziale od 20 do 60.

Płeć:

kobieta 55,6%,

mężczyzna: 43,7%,

nieokreślona 0,7%

 

Zajęcie:

pracuję 50,02%,

studiuję 29,6%,

prowadzę działalność gospodarczą 8,2%,

jestem na emeryturze 7,5%,

uczę się 3%.

 

Podsumowanie wyników ankiety programowej (sekcja 2).

Przy bardziej szczegółowej ankietyzacji dotyczącej oferty programowej widać zdecydowane zainteresowanie muzyką instrumentalną i jazzową a w dalszej kolejności muzyką wokalną. W wolnych odpowiedziach powtarzały się także propozycje spoza głównego nurtu zainteresowań wydziałów muzycznych AS w Szczecinie: muzyka eksperymentalna, (możliwość realizacji we współpracy z Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów), folkowa, etniczna, rockowa.

 

Warsztaty twórcze dla dorosłych ponownie okazują się najbardziej oczekiwaną formą warsztatową. Wysokim zainteresowaniem cieszą się również warsztaty

teatralne,

instrumentalne

i z zakresu edukacji muzycznej. Natomiast tematyka konferencji i

 

debatpowinna głównie koncentrować się wokół tematów kultury i edukacji artystycznej/estetycznej.

 

W zakresie oferty uzupełniającej najbardziej oczekiwana jest kawiarnia/restauracja oraz wdrożenie oferty zwiedzania Pałacu z przewodnikiem oraz sprzedaż prac studenckich. Ciekawym tematem pojawiąjącym się w odpowiedziach wolnych przy różnych pytaniach w obu ankietach programowych jest potrzeba stworzenia punktu informacyjnego dotyczącego oferty w obiekcie.

 

3.     Wyniki konsultacji z przewodnikami miejskimi

Pyt. 1 Czy będą Państwo mieli potrzebę przyprowadzania turystów do Pałacu Ziemstwa Pomorskiego?

zdecydowanie tak 76,9%

raczej tak 23,1%

Żaden z respondentów nie wybrał opcji: nie wiem, raczej nie, zdecydowanie nie.

 

 

Pyt. 2. Które z proponowanych rozwiązań, będzie dla Państwa najdogodniejsze? 

Żaden z respondentów nie wybrał opcji:

Stały dzień i stała godzina zwiedzania– jeśli taki dzień ustalimy, drzwi zawsze będą dla Państwa otwarte, a na miejscu będzie dyżurował pracownik. 0

Wszyscy respondenci wskazali:

Kontakt telefoniczny do pracownika, który może zorganizować Państwa wizytę – nie możemy zagwarantować, że zawsze będzie to możliwe, we wskazanym przez Państwa terminie.

 

Pyt. 3. Może mają Państwo inny niż podane wyżej, pomysł na naszą współpracę?

propozycja współtworzenia publikacji na temat obiektu

 

 

Pyt. 4. Z jakim wyprzedzeniem planują Państwo trasę wycieczki po Szczecinie?

 

2 tygodnie – 33,3%

Pozostałe odpowiedzi wskazują na fakt, że czas planowania wycieczek jest bardzo zróżnicowany: od kilku miesięcy, przez kilka dni, do jednego dnia, a czasem decyzja o zwiedzeniu konkretnego obiektu zapada spontaniczne podczas spaceru z grupą.

 

Pyt. 5. Skąd najczęściej pochodzą oprowadzani przez Państwa goście?

Niemcy 53,8%

Szczecin 38,5%

województwo zachodniopomorskie 38,5%

województwo wielkopolskie 38,5%

dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, małopolskie łódzkie 23,1%

 

Pyt. 6. Co w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego jest Państwa zdaniem najbardziej interesujące?

 

zabytkowe elementy zdobienia wewnątrz budynku 84,6%

historia obiektu 61,5%

adaptacja obiektu przez uczelnię artystyczną 30,8%

pozostałości po jego bankowej przeszłości 23,1%

 

Pyt. 7.

Czy Państwa zdaniem pamiątki z Pałacu Ziemstwa Pomorskiego cieszyłyby się zainteresowaniem turystów?

tak 69,2%

może 23,1%

nie wiem, 7,7%

 

Pyt. 8. Która z poniższych propozycji wydaje się Państwu najodpowiedniejszą pamiątką z Pałacu Ziemstwa Pomorskiego?

broszura informacyjna 76,9%

pocztówka 69,2%

książka z opracowaniem historycznym i album ze zdjęciami 30,8%

 

Pyt. 9. Czy Państwa zdaniem turyści byliby gotowi kupować tego typu pamiątki?

może 61,5%

tak 38,5%

 

Podsumowanie wyników ankiety dla przewodników miejskich

100% respondentów wskazało na chęć oprowadzania wycieczek po obiekcie. To dowód na dużą atrakcyjność obiektu pod względem turystycznym. Największym zainteresowaniem cieszą się: zabytkowe elementy zdobienia wewnątrz budynku oraz historia obiektu. Przewodnicy chcieliby mieć łatwy dostęp do obiektu w różnych dniach i godzinach. Wycieczki planują z różnym wyprzedzeniem, procedura uzyskania dostępu powinna być zatem łatwa i elastyczna. Ponad połowa wycieczek oprowadzanych po Szczecinie pochodzi z Niemiec.

Zgodnie z opiniami przewodników pamiątki z Pałacu Ziemstwa Pomorskiego, które cieszyłyby się zainteresowaniem to: broszura informacyjna, pocztówka lub książka z opracowaniem historycznym.

 

 1. Wyniki ankietyzacji widowni na koncertach realizowanych przez AS w Szczecinie

Ankietyzację widowni przeprowadzono podczas trzech koncertów. Prosiliśmy widzów o krótką odpowiedź na kilka pytań. Ankiety zgodziło się wypełnić 80 osób. Ankietyzację przeprowadzono w celu poznania struktury demograficznej widowni koncertów Akademii Sztuki w Szczecinie.

Płeć:

kobiety

55

mężczyźni

25

 

Wiek:

wiek

liczba

7

1

17

1

20

1

21

2

22

4

23

3

24

3

25

5

29

1

31

2

35

1

38

1

39

1

42

4

43

1

44

2

45

1

47

2

48

1

50

1

52

1

53

1

54

1

55

1

56

1

58

4

59

1

60

1

62

2

64

2

65

9

66

2

67

5

70

3

72

1

73

1

78

1

79

1

83

1

 

 

Miejsce zamieszkania/ osiedle:

Osiedle

Liczba

 

mieszkańców

 
   

(dane na

 
 

liczba widzów

2016-03-27[1])

 

Arkońskie-Niemierzyn

11 221

2

Bukowe-Klęskowo

14 244

1

Bukowo

4 368

2

Centrum

18 466

19

Dąbie

12 933

2

Drzetowo-Grabowo

16 123

 

Głębokie-Pilchowo

1 239

 

Golęcino-Gocław

3 179

2

Gumieńce

20 769

5

Kijewo

3 447

 

Krzekowo-Bezrzecze

4 026

1

Łekno

3 228

 

Majowe

7 346

2

Międzyodrze-Wyspa Pucka

1 044

 

Niebuszewo

17 490

7

Niebuszewo-Bolinko

20 788

 

Nowe Miasto

7 949

 

Osów

3 983

 

Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce

4 047

 

Podjuchy

8 670

 

Pogodno

24 138

9

Pomorzany

20 442

4

Skolwin

3 056

 

Słoneczne

12 996

5

Stare Miasto

4 464

1

Stołczyn

4 270

2

Śródmieście-Północ

11 570

1

Śródmieście-Zachód

14 329

5

Świerczewo

15 843

3

Turzyn

18 663

1

Warszewo

10 002

1

Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo

3 813

1

Załom-Kasztanowe

3 489

 

Zawadzkiego-Klonowica

11 956

 

Zdroje

8 552

1

Żelechowa

14 021

 

Żydowce-Klucz

2 298

1

 

Z przeprowadzonej ankietyzacji wynika, że 69% widowni stanowią kobiety. Wśród naszych widzów wyraźnie widać trzy dominujące grupy wiekowe:

 • 20-30,
 • 40-50,
 • 56- 72.

Przy czym najliczniejsza jest grupa ostatnia zwłaszcza w przedziale wiekowym 62–70.

Widownia Koncertowa pochodzi z niemal wszystkich osiedli Szczecina, przy czym zdecydowana większość mieszka w pobliżu w Centrum.

 

 1. Wyniki z etapu działań podejmowanych w celu zbierania opinii dotyczących przystosowania Pałacu i oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

21 marca 2018 r. w celu zebrania opinii instytucji i organizacji prowadzących działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób wykluczonych (w tym seniorów) wysłano 42 zaproszenia / prośby o wypełnienie ankiety i / lub wyrażenie swobodnych opinii / wypowiedzi. W wyniku tego działania nie uzyskano żadnych odpowiedzi zwrotnych.

 

25 kwietnia 2018 r. zrealizowano zwiedzanie Pałacu i spotkanie z Przewodniczącym Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie, w ramach którego podjęto ustalenia na temat rzeczywistego dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami a także wskazano działania, które AS w Szczecinie powinna podjąć:

 1. Po zakończeniu modernizacji niezbędne są działania informacyjno-komunikacyjne nt. dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej opisu Pałacu dla osób niewidzących i słabowidzących – audio deskrypcja).
 2. Oferta działań kulturalnych nie wymaga dostosowywana do potrzeb określonej grupy – powinna jednak być komunikowana na zewnątrz jako dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo warta rozważenia jest także budowa oferty włączającej osoby z niepełnosprawnościami jak i działania kierowane tylko do tej grupy osób (tj. dla osób mniej otwartych, które bardziej komfortowo i bezpiecznie czują się w znanej grupie osób). Wskazane jest także nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami oraz dotarcie do osób niezrzeszonych (dystrybucja materiałów promocyjnych np. z pomocą Urzędu Miasta, w miejscach typu przychodnie, ZUS itp.)
 3. Warto zwrócić uwagę na projekty rodzące się naturalnie na wydziałach (np. dyplomy) – część z nich, odpowiadająca na specyficzne potrzeby określonych grup, może stanowić ofertę specjalną, którą można realizować we współpracy ze stowarzyszeniami lub fundacjami (np. dyplom poświęcony materiałom dla osób z chorobą Alzheimera i Parkinsona).

Ustalono również, iż przy pomocy Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zebrane zostaną rozszerzone odpowiedzi na pytania, które pozwolą AS w Szczecinie lepiej przygotować ofertę Pałacu z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 

 

Pyt.1. Jakie mogą być wprowadzone elementy ułatwiające orientację w Pałacu dla osób z niepełnosprawnościami (systemy odnajdywania drogi, plany tyflograficzne, pętle indukcyjne itp.). Jakie elementy rzeczywiście się sprawdzają i są pomocne? Jaki dodatkowo sprzęt można byłoby zakupić w tym celu?

Pyt. 2. Co decyduje o udziale osoby z niepełnosprawnością w wydarzeniu artystycznym?

Pyt. 3. Co jest dla szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnościami przy korzystaniu z oferty instytucji kultury? (dostosowanie obiektu, pomocni pracownicy, godziny otwarcia, regularność wydarzeń, jakość wyposażenia, itp.?)

Pyt. 4. W jaki sposób możemy dotrzeć z informacjami o wydarzeniach kulturalnych w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego do osób z różnymi niepełnosprawnościami?

Pyt. 4. Prosimy też o rekomendację działań artystycznych, które Państwa zdaniem koniecznie powinny być realizowane w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami?

 

 

Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

Konsultacje wykazały duże zapotrzebowanie na ofertę wśród osób dorosłych (pracujących) a najmniejsze dla dzieci (jest to zgodne z diagnozą wykazaną w Lokalnym programie Rewitalizacji na lata 2017-2021, gdzie jednym z głównych problemów jest postępujące starzenie społeczeństwa i migracja rodzin na przedmieścia Szczecina). Dodatkowo analiza widowni dla obecnie realizowanych działań kulturalnych uczelni wykazała, że dominującą grupą uczestników są osoby w wieku 65-70 lat. Uwzględniając niniejsze można stwierdzić, iż wyniki ankiet w niewystarczający sposób określają potrzeby senioróww odniesieniu do oferty programowej i potrzeb tej grupy odbiorców. W związku z powyższym należy rozważyć działanie, które umożliwi zebranie takich opinii (np. zwiedzanie pałacu przeznaczone dla tej grupy odbiorców, konsultacje specjalistyczne z ekspertami i/lub instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną).  

 

 • Analiza wyników dotyczących badania potrzeb i preferencji seniorów powinna być włączona do niniejszego Raportu w postaci suplementu.

 

Konsultacje wykazały, iż najlepszym sposobem informowania o ofercie Pałacu jest FB i strona internetowa uczelni. Należy jednak rozważyć wprowadzenie narzędzi informacyjno-promocyjnych, z których korzystają seniorzy (żeby nie pogłębiać ich wykluczenia z życia kulturalnego) poprzez np. plakaty, stałe miejsce ogłoszeń, SMS. Tym bardziej, żeta grupa odbiorców w części programowej konsultacji uczestniczyła w procesie ankietyzacji tylko na poziomie 7,5% natomiast w części strategicznej ankietowani wykazali, że Pałac powinien prowadzić działalność na rzecz seniorów (48%).

 

Konsultacje wykazały, że organizacje i instytucje zajmujące się pracą na rzecz osób z niepełnosprawnościami niechętnie uczestnicząw ankietyzacji elektronicznej i odpowiadaniu na pytania za pośrednictwem poczty e-mail. Niezbędne okazało się bezpośrednie dotarcie do grupy odbiorców w celu poznania rzeczywistych potrzeb i pozyskania opinii.

 

 • Analiza wyników dotyczących badania potrzeb i preferencji osób z niepełnosprawnościami powinna być włączona do niniejszego Raportu w postaci suplementu.

 

Konsultacje wykazały, że Pałac jest ciekawym obiektem turystycznym dla miasta Szczecina i należy rozważyć podjęcie następujących działań, które przyczynią się do zaistnienia tego obiektu na mapie turystycznej miasta:

 • możliwość zabezpieczenia przestrzeni Pałacu po kątem uruchomienia kawiarni, sklepiku z pracami studentów czy salonu muzycznego,
 • przygotowywania oferty artystycznej i turystycznej oraz informacji również w języku niemieckim (główna grupa turystów w Szczecinie),
 • zlecenie opracowania eksperckiego dotyczącego walorów zabytkowych, dziejów budowy i historii Pałacu (pod kątem przygotowania informatora / biuletynu dla turystów),
 • zachęcenia studentów AS w Szczecinie do zaprojektowania gadżetów i pocztówek reklamujących Pałac.

 

Szczecin, dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

Zespół ds. konsultacji społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademia Sztuki
×