Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Ordynacja wyborcza

 

ORDYNACJA WYBORCZA AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE

 

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1

 1. Ilekroć w niniejszej Ordynacji Wyborczej jest mowa o:

a)     Ustawie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

b)     Statucie – rozumie się przez to Statut Akademii Sztuki w Szczecinie

 1. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) przysługuje:

-      nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii jako podstawowym miejscu pracy,

-      pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi,

-      studentom oraz doktorantom.

 1. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) przysługuje:

-      nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67 roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora
– 70 roku życia,

-      pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy,

-      studentom oraz doktorantom.

 1. Zwykła większość osiągnięta jest, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się „ZA” niż „PRZECIW”; głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku; minimalną liczbą głosów potrzebną do osiągnięcia większości zwykłej jest 1 głos.

 

§ 2

 1. Ordynacja Wyborcza określa szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów w Akademii Sztuki
  w Szczecinie.
 2. Nie później niż w styczniu ostatniego roku swej kadencji Senat na wniosek Rektora powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą.
 3. Nie później niż w lutym ostatniego roku swej kadencji Rady Wydziałów na wniosek Dziekanów powołują Wydziałowe Komisje Wyborcze.
 4. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzą:

-    po jednym nauczycielu akademickim z każdego Wydziału;

-    1 przedstawiciel jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych;

-    1 przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi;

-    1 przedstawiciel Samorządu Studentów;

-    1 przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 1. W skład Wydziałowych Komisji Wyborczych wchodzą co najmniej 3 osoby w tym jeden przedstawiciel studentów lub doktorantów.
 2. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora Uczelniana Komisja Wyborcza wybiera swego przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Przepis ust. 6. stosuje się odpowiednio do wydziałowych komisji wyborczych, przy czym
  ich pierwsze posiedzenia zwołują dziekani.
 4. Kadencja komisji wyborczych upływa z chwilą powołania nowych komisji wyborczych na kolejną kadencję organów Uczelni.
 5. Komisje zajmują się organizacją wyborów w okresie trwania całej kadencji organów Uczelni.
 6. Funkcji członka komisji wyborczej nie można łączyć z zajmowaniem w Akademii funkcji z wyboru.

 

§ 3

 1. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza wybory:

a)     członków Kolegium Elektorów Uczelni:

-      spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora
lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

-      spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

b)     na stanowisko Rektora

c)     na stanowiska Prorektorów

d)     członków Senatu Uczelni:

-        spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora
lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

-        spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. Wydziałowe komisje wyborcze przeprowadzają wybory:

a)     członków Kolegium Elektorów Uczelni:

-        spośród nauczycieli akademickich wydziału posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

-        spośród pozostałych nauczycieli akademickich

-        spośród studentów wydziału,

b)     członków Kolegium Elektorów Wydziału:

-        spośród nauczycieli akademickich wydziału niebędących profesorami
lub doktorami habilitowanymi

-        spośród studentów wydziału

-        spośród pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi

c)     na stanowisko Dziekana Wydziału

d)     na stanowisko Prodziekana Wydziału

e)     członków Rady Wydziału:

-      spośród nauczycieli akademickich wydziału niebędących profesorami
lub doktorami habilitowanymi

-      spośród studentów wydziału

-      spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

f)      członków Senatu

-      spośród nauczycieli akademickich wydziału posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

-      spośród pozostałych nauczycieli akademickich wydziału

-      spośród studentów wydziału

                                                                                                                                                           

§ 4

 1. Uczelniana Komisja Wyborcza podejmuje decyzje w formie uchwał zatwierdzanych większością głosów w obecności co najmniej trzech członków komisji.
 2. Po ukonstytuowaniu się, na kolejnym zebraniu Uczelniana Komisja Wyborcza podejmuje uchwałę w sprawie Kalendarza Wyborów i jej treść podaje niezwłocznie do wiadomości społeczności akademickiej.
 3. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej składa Senatowi sprawozdanie z prac Komisji
  w terminie miesiąca od zakończenia czynności wyborczych.
 4. Wydziałowe komisje wyborcze podejmują decyzje w formie uchwał zatwierdzanych większością głosów.
 5. Przewodniczący wydziałowych komisji wyborczych składają Uczelnianej Komisji Wyborczej sprawozdanie z prac komisji wraz z dokumentacją wyborczą niezwłocznie po zakończeniu czynności wyborczych.
 6. Rektor w ramach sprawowanego nadzoru nad Uczelnianą Komisją Wyborczą uchyla uchwały sprzeczne ze Statutem, Ordynacją Wyborczą lub przepisami powszechnie obowiązującymi.
 7. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej w ramach sprawowanego nadzoru nad wydziałowymi komisjami wyborczymi uchyla uchwały sprzeczne ze Statutem, Ordynacją Wyborczą lub przepisami powszechnie obowiązującymi.
 8. Wątpliwości związane z przebiegiem wyborów rozstrzyga Uczelniana Komisja Wyborcza.
 9. Obsługę sekretarską komisji wyborczych zapewnia administracja Akademii.
 10. Uczelniana Komisja Wyborcza komunikuje się ze społecznością akademicką za pomocą:

-      strony internetowej: akademiasztuki.eu,

-      poczty służbowej w domenie akademia.sztuki.eu,

-      ogłoszeń na tablicach ustawionych w trzech budynkach dydaktycznych.

 

§ 5

 1. Prawo do głosowania mają jedynie uprawnieni wyborcy obecni na Sali w trakcie głosowania
 2. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania.
 3. Na karcie do głosowania umieszcza się:

-      pieczęć właściwej komisji wyborczej,

-      informację o sposobie głosowania,

-      nazwiska kandydatów w układzie alfabetycznym.

 1. Głosowanie jest tajne.
 2. Głos jest nieważny, jeśli:

a)       został oddany na innej karcie,

b)       karta została przedarta,

c)       dopisano inne nazwisko niż figurujące na liście wyborczej,

d)       wprowadzono inne zapiski niż było to konieczne,

e)       przy nazwisku któregokolwiek z kandydatów zabraknie znaku X w rubryce „ZA”
lub „PRZECIW”.

f)        zakreślono większą niż wskazano w informacji na karcie do głosowania ilość znaków „ZA”

 1. Stwierdzenia nieważności głosu dokonuje właściwa komisja wyborcza.
 2. Po oddaniu kart do głosowania przez wszystkich zebranych, co potwierdzane jest na listach, komisja wyborcza otwiera urnę i dokonuje przeliczenia głosów.
 3. Po przeliczeniu głosów komisja wyborcza ogłasza zebranym wynik głosowania.
 4. Po zakończeniu spotkania wyborczego komisja sporządza protokół z podpisami wszystkich obecnych członków komisji, a wynik wyborów podaje do wiadomości publicznej.
 5. Uczelniana Komisja Wyborcza w porozumieniu z Rektorem określa sposób zabezpieczenia dokumentów wyborczych.

ROZDZIAŁ II
Wybory organów jednoosobowych

 

Wybór Rektora i prorektorów

§ 6

 1. Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości czas i miejsce wyborów Rektora
  co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem zebrania wyborczego.
 2. Kandydatów na stanowisko rektora zgłaszają członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów. Zgłoszenia dokonuje się na druku Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Zgłoszenie musi być podpisane przez co najmniej trzech elektorów, przy czym każdy elektor
ma prawo zgłoszenia wyłącznie jednego kandydata.

Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę kandydata.

 1. Uczelniana Komisja Wyborcza odmawia przyjęcia zgłoszenia (podejmując uchwałę), jeżeli przedstawiony kandydat nie spełnia wymogów Ustawy, lub Statutu, lub zgłoszenie nie spełnia wymagań opisanych w ust. 2.
 2. Okres zgłaszania kandydatur wynosi co najmniej 3 dni, co szczegółowo określa Kalendarz Wyborów.
 3. Lista kandydatów na stanowisko rektora jest podawana do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem zebrania wyborczego.

Kandydaci na rektora prezentują swoje programy na osobnym zebraniu zorganizowanym
dla społeczności akademickiej przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.

 1. Wybór Rektora elekta następuje na zebraniu Uczelnianego Kolegium Elektorów.
  Konieczny jest udział w zebraniu wyborczym więcej niż połowy uprawnionych do głosowania.
  W przypadku braku wymaganej ilości osób, po upływie pół godziny wyboru dokonuje obecna
  na zebraniu grupa osób uprawnionych do głosowania. Wybory takie uznaje się za przeprowadzone w drugim terminie.
 2. Głosowanie polega na zakreśleniu na karcie do głosowania, na której umieszczone są nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów znaku X w kolumnie „ZA” przy nazwisku wybranego kandydata oraz znaku X w kolumnie „PRZECIW” przy nazwiskach pozostałych kandydatów.

Wybrany zostaje kandydat, który uzyska więcej niż 50% ważnych głosów.

 1. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów – więcej niż 50% ważnych głosów – przeprowadza się drugie głosowanie.
 2. W drugim głosowaniu uczestniczą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
  w pierwszym głosowaniu. Każdy z elektorów głosuje poprzez postawienie znaku X w kolumnie „ZA” przy nazwisku wybranego kandydata i znaku X w kolumnie „PRZECIW” przy nazwisku pozostałego kandydata.
 3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu więcej niż dwóch kandydatów uzyskało jednakową (największą) liczbę głosów, to drugie głosowanie dotyczy tych wszystkich kandydatów.

Wybrany zostaje kandydat, który uzyska więcej niż 50 % ważnych głosów.

 1. Jeżeli w drugim głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów zarządza się powtórzenie głosowania. Jeżeli w powtórnym głosowaniu żaden z kandydatów
  nie uzyskał wymaganej większości głosów wybory Rektora powtarza się w całości.
 2. W przypadku, gdy zgłoszona zostaje tylko jedna kandydatura na stanowisko Rektora głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X w kolumnie „ZA”, lub w kolumnie „PRZECIW”
  przy nazwisku kandydata.

Wybór zostaje dokonany, jeżeli głosów „ZA” jest więcej niż 50 %.

 1. W przypadku, gdy zgłoszone zostały tylko dwie kandydatury na stanowisko rektora, wybór odbywa się wg zasad opisanych w ust. 8. - 9.

 

§ 7

 1. Rektor-elekt przedstawia kandydatów na stanowiska prorektorów spośród osób spełniających wymagania przewidziane w Ustawie oraz Statucie.

Rektor-elekt może zgłosić więcej niż po jednym kandydacie na stanowiska prorektorów.

 1. Uczelniana Komisja Wyborcza podaje niezwłocznie do wiadomości społeczności akademickiej nazwiska kandydatów na prorektorów zgłoszone przez Rektora-elekta
 2. Kandydatura prorektora do spraw studenckich wymaga zgody większości studentów
  i doktorantów wchodzących w skład Uczelnianego Kolegium Elektorów, wyrażonej w terminie
  do 2 dni od przedstawienia kandydata. Nie zajęcie stanowiska do 2 dni od zgłoszenia kandydatury uważa się za wyrażenie zgody.
 3. Wyboru prorektorów dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów na osobnym posiedzeniu
  w terminie określonym w Kalendarzu Wyborów.
 4. Wyboru prorektorów dokonuje się stosując odpowiednio zapisy §6 ust. 6. - 11.

 

Wybory dziekanów i prodziekanów

§ 8

 1. Wydziałowe komisje wyborcze podają do wiadomości czas i miejsce wyborów dziekanów
  co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem zebrania wyborczego.
 2. Kandydatów na stanowisko dziekana zgłaszają członkowie wydziałowych kolegiów elektorów. Zgłoszenia dokonuje się na druku wydziałowych komisji wyborczych.

Każdy elektor ma prawo zgłoszenia wyłącznie jednego kandydata.

Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę kandydata.

 1. Wydziałowa komisja wyborcza odmawia przyjęcia zgłoszenia (podejmując uchwałę), jeżeli przedstawiony kandydat nie spełnia wymogów Ustawy, lub Statutu, lub zgłoszenie nie spełnia wymagań opisanych w ust. 2.
 2. Okres zgłaszania kandydatur wynosi co najmniej 3 dni, co szczegółowo określa Kalendarz Wyborów.
 3. Lista kandydatów na stanowisko dziekana jest podawana do publicznej wiadomości co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem zebrania wyborczego.
 4. Wybór następuje na zebraniu kolegium elektorów wydziału. Konieczny jest udział w zebraniu wyborczym więcej niż połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej ilości osób uprawnionych do głosowania, wyboru dokonuje obecna na zebraniu grupa osób uprawnionych do głosowania po upływie pół godziny. Wybory takie uznaje się za przeprowadzone w drugim terminie.
 5. Głosowanie polega na zakreśleniu na karcie do głosowania, na której umieszczone są nazwiska zgłoszonych kandydatów znaku X w kolumnie „ZA” przy nazwisku wybranego kandydata oraz znaku X w kolumnie „PRZECIW” przy nazwiskach pozostałych kandydatów.

Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał więcej niż 50 % ważnych głosów.

 1. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów – więcej niż 50% ważnych głosów – przeprowadza się drugie głosowanie
 2. W drugim głosowaniu uczestniczą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
  w głosowaniu pierwszym. Każdy z elektorów głosuje poprzez zakreślenie znaku X w kolumnie „ZA” przy nazwisku wybranego kandydata i znaku X w kolumnie „PRZECIW” przy nazwisku pozostałego kandydata.
 3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu więcej niż dwóch kandydatów uzyskało jednakową (największą) liczbę głosów, to drugie głosowanie dotyczy tych wszystkich osób.

Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał więcej niż 50 % ważnych głosów.

 1. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów zarządza się powtórzenie głosowania. Jeżeli w powtórnym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów wybory dziekana powtarza się w całości.
 2. W przypadku gdy zgłoszona została tylko jedna kandydatura na stanowisko dziekana głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie znaku X w kolumnie „ZA” lub znaku X w kolumnie „PRZECIW” przy nazwisku kandydata.

Wybór zostaje dokonany, jeżeli głosów „ZA” jest więcej niż 50 %.

 1. W przypadku, gdy zgłoszone zostały tylko dwie kandydatury na stanowisko dziekana, wybór odbywa się wg zasad opisanych w ust. 8.-9.

 

§ 9

 1. Dziekan-elekt przedstawia kandydatów na stanowiska prodziekanów spośród osób spełniających wymagania przewidziane w Ustawie oraz Statucie.
 2. Dziekan może zgłosić więcej niż po jednym kandydacie na stanowiska prodziekanów.
 3. Wybór prodziekanów może odbyć się na tym samym zebraniu kolegium elektorów wydziału, podczas którego dokonano wyboru dziekana-elekta.
 4. Wyboru prodziekanów dokonuje się stosując odpowiednio zapisy § 8 ust. 6. - 12.

 

ROZDZIAŁ III
Wybory organów kolegialnych

Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów

§ 10

 1. Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów dokonuje się w poszczególnych grupach wyborców, stosownie do postanowień Statutu, co zostało ujęte w § 3 niniejszej Ordynacji Wyborczej oraz w terminach wskazanych w Kalendarzu Wyborów
 2. Wybory członków wydziałowych kolegiów elektorów wydziału dokonuje się w poszczególnych grupach wyborców w ramach wydziałów, stosownie do postanowień Statutu co zostało ujęte
  w § 3 niniejszego Regulaminu oraz w terminach wskazanych w Kalendarzu Wyborów.
 3. Termin zebrań wyborczych podaje się do wiadomości w taki sposób, aby członkowie danej grupy wyborców mieli możliwość zapoznania się z nim najpóźniej na 7 dni przed jego datą.
 4. Konieczny jest udział w zebraniu wyborczym więcej niż połowy uprawnionych do głosowania.
  W przypadku braku wymaganej ilości osób uprawnionych do głosowania wyboru dokonuje po upływie pół godziny obecna na zebraniu grupa osób uprawnionych do głosowania. Wybory takie uznaje się za przeprowadzone w drugim terminie.
 5. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje osobom posiadającym czynne prawo wyborcze
  w danej grupie wyborców. Ustnego zgłoszenia dokonuje się na zebraniu wyborczym prowadzącemu zebranie. Zgłoszenie wymaga zgody kandydata udzielonej ustnie na zebraniu
  lub pisemnie przed terminem zebrania.
 6. Komisja wyborcza przeprowadzająca zebranie odmawia przyjęcia zgłoszenia, jeżeli kandydatura jest niedopuszczalna lub zgłoszenie nie spełnia wymagań opisanych w ust. 5.
 7. Każdy z wyborców głosuje poprzez zakreślenie znaku X przy nazwisku kandydata w kolumnie „ZA” lub w kolumnie „PRZECIW”. Wyborca może oddać tylko tyle głosów „ZA” ile mandatów
  jest do obsadzenia. Oddanie większej liczby głosów „ZA” sprawia, że głos w całości jest nieważny.

Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów „ZA”.

 1. W przypadku, gdy do obsadzenia ostatniego mandatu kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów przeprowadza się drugie głosowanie, które dotyczy tych kandydatów.

Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów „ZA”.

 

Wybory członków Senatu

§ 11

 1. Wyboru członków Senatu dokonuje się w poszczególnych grupach wyborców stosownie
  do postanowień Statutu, co zostało ujęte w §3 niniejszej Ordynacji Wyborczej oraz w terminach wskazanych w Kalendarzu Wyborów.
 2. Zebraniami wyborczymi kieruje przewodniczący właściwej komisji wyborczej lub upoważniony przez niego członek Komisji.
 3. Termin zebrania wyborczego podaje się do wiadomości w taki sposób, aby członkowie danej grupy wyborców mieli możliwość zapoznania się z nim najpóźniej na 7 dni przed jego datą.
 4. Konieczny jest udział w zebraniu wyborczym więcej niż połowy uprawnionych do głosowania.
  W przypadku braku wymaganej ilości osób uprawnionych do głosowania, wyboru dokonuje obecna na zebraniu grupa osób uprawnionych do głosowania po upływie pół godziny.
  Wybory takie uznaje się za przeprowadzone w drugim terminie.
 5. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje osobom posiadającym czynne prawo wyborcze
  w danej grupie wyborców. Ustnego zgłoszenia dokonuje się na zebraniu wyborczym prowadzącemu zebranie. Zgłoszenie wymaga zgody kandydata udzielonej ustnie na zebraniu
  lub pisemnie przed terminem zebrania.
 6. Komisja wyborcza przeprowadzająca zebranie odmawia przyjęcia zgłoszenia, jeżeli kandydatura jest niedopuszczalna lub zgłoszenie nie spełnia wymagań opisanych w ust. 5.
 7. Każdy z wyborców głosuje poprzez zakreślenie znaku X w kolumnie „ZA”, lub w kolumnie „PRZECIW” przy nazwisku każdego kandydata. Wyborca może oddać tylko tyle głosów „ZA”,
  ile mandatów jest do obsadzenia. Oddanie większej liczby głosów „ZA” sprawia, że głos w całości jest nieważny.

Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów „ZA”.

 1. W przypadku, gdy do obsadzenia ostatniego mandatu kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów przeprowadza się drugie głosowanie, które dotyczy tych kandydatów.

Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów „ZA”.

Wybory członków rad wydziałów

§ 12

 1. Przed wyborami do rady wydziału wydziałowa komisja wyborcza określa liczbę przedstawicieli poszczególnych grup wyborców (podejmując w tej sprawie uchwałę), tak aby skład rady pozostawał w zgodzie z postanowieniami Ustawy oraz Statutu.

O podjęciu uchwały zawiadamia się niezwłocznie Uczelnianą Komisję Wyborczą oraz Rektora.

 1. Do procedury wyboru członków rady wydziału stosuje się odpowiednio § 11.

 

ROZDZIAŁ IV
Stwierdzanie ważności wyborów

§ 13

 1. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej powiadamia niezwłocznie Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego o wyniku wyboru Rektora-elekta.
 2. Uczelniana Komisja Wyborcza podejmuje uchwałę w sprawie potwierdzenia ważności wyborów.

Treść uchwały zostaje podana niezwłocznie do wiadomości społeczności akademickiej.

 1. Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów na podstawie protokołów własnych oraz protokołów przekazanych przez wydziałowe komisje wyborcze.
 2. Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza nieważność wyborów jeżeli w ich trakcie doszło
  do naruszenia Ustawy, Statutu lub Ordynacji Wyborczej.
 3. W wyborach do organów kolegialnych lub kolegium elektorów stwierdzenie nieważności może dotyczyć poszczególnych zebrań wyborczych lub poszczególnych mandatów.

 

ROZDZIAŁ V
Przepis końcowy

§ 14

 1. Do spraw nieuregulowanych niniejsza Ordynacją Wyborczą stosuje się zapisy Statutu, Ustawy
  i ustaw powszechnych.
 2. Ordynacja Wyborcza wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat.
 3. Wykonanie Ordynacji Wyborczej powierza się Rektorowi.

 

 
Akademia Sztuki
×