Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Opłaty

 
 Wprowadza się następujące wysokości opłat zgodnie z zarządzeniem nr 27/2020 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za usługi edukacyjne w Akademii Sztuki w Szczecinie
na rok akademicki 2020/2021
:
 
- za wydanie indeksu – 4,00 PLN;
- za wydanie legitymacji studenckiej – 22,00 PLN.
Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału
- za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce:
a)  w przypadku powtarzania zajęć zbiorowych – wynosi 500,00 PLN za jeden przedmiot semestralnie
b) w przypadku zajęć indywidualnych – określana jest iloczynem liczby godzin powtarzanych form w semestrze oraz stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w wysokości odpowiedniej dla danej grupy nauczycieli + koszty pracodawcy ponoszone z tytułu ZUS (stawka procentowa podawana przez sekcję kadr i płac) + narzuty na koszty ogólnouczelniane (30%). Narzuty są naliczone od poziomu łącznych kosztów brutto pracodawcy.
- za prowadzenie rekrutacji (w związku z koniecznością sprawdzenia uzdolnień artystycznych – 150,00 PLN;
 - za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów, innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce20,00 PLN;
- za wydanie odpisu w języku obcym suplementu do dyplomu, innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce20,00 PLN;
- wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 20,00 PLN;
- wydanie duplikatu suplementu do dyplomu – 20,00 PLN.

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 uiszczają opłaty w wysokościach określonych w umowach ws. warunków odpłatności za studia oraz usługi edukacyjne związane z kształceniem.

 
Wszystkie opłaty wnoszone są na konto wskazane przez Uczelnię z wyszczególnionym tytułem wpłaty.
 
Numer konta do wpłat:  39 1440 1143 0000 0000 1221 5037

Tytuł wpłaty: Imię, nazwisko, kierunek, zakres, stopień studiów -  informacja za co dokonywana jest opłata np. indeks

 

UWAGA!

Wysokość opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim – 18.000,00 PLN za rok akademicki

 Opłaty za usługi edukacyjne
Akademia Sztuki
×