Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Pałac Ziemstwa Pomorskiego

Pałac Ziemstwa Pomorskiego od 2016 roku należy do Akademii Sztuki w Szczecinie. W pierwszych miesiącach po zakupie obiektu wykonano prace konserwacyjne (przygotowanie sanitariatów, oświetlenia, infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej). Przeprowadzka wydziałów muzycznych z budynków przy Grodzkiej/Kuśnierskiej odbyła się w wakacje 2017 roku. Rok akademicki 2017/2018 rozpoczęliśmy już w  Pałacu Ziemstwa Pomorskiego.

 

Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych

Projekt odnosi się do budynku Pałacu Ziemstwa Pomorskiego przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie zlokalizowanego na terenie obszaru rewitalizacji wskazanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017 – 2023 oraz wpisanego na listę podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych pod nazwą „Pałac Muzyki i Sztuki” – nr projektu 34. Zakres inwestycji objętej projektem został ograniczony w stosunku do zakresu wskazanego w LPR. Wprowadzone modyfikacje nie naruszają istoty przedsięwzięcia.

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna

Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Całkowity koszt projektu

6 153 846,17 zł w tym:

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ: 4 000 000,00 zł, w tym:

· 3 384 615,38 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

· 615 384,61 zł ze środków Budżetu Państwa

Wkład własny: 2 153 846,17 zł, w tym:

· 1 717 910,93 zł ze środków dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

· 435 935,24 zł ze środków własnych Akademii Sztuki w Szczecinie

Planowany okres realizacji projektu

21 miesięcy

 

 

Cele projektu

Cel główny projektu

· zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne oraz poprawa przestrzeni publicznej i dostosowanie do zmian klimatu poprzez adaptację, modernizację oraz zmianę sposobu użytkowania Pałacu.

Realizacja projektu przyczyni się do:

· aktywizacji kulturalnej i środowiskowej oraz integracji lokalnej społeczności (m.in. osób wykluczonych, seniorów),

· rewaloryzacji zabudowy historycznej w centralnej części miasta,

· wzmocnienia instytucjonalnego uczelni wyższej a poprzez to wzmocnienie potencjału i oddziaływania edukacji artystycznej,

· poprawy przestrzeni publicznej (z zachowaniem zasady dobrego sąsiedztwa),

· poprawy dostępności i funkcjonalności przestrzeni publicznej,

· ożywienia ruchu turystycznego (dodatkowy obiekt zabytkowy w ofercie przewodników miejskich i biur podroży oraz turystów indywidualnych).

Syntetyczny opis projektu

Przedmiotem projektu jest częściowa przebudowa zabytkowego Pałacu Ziemstwa Pomorskiego zlokalizowanego przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie. W ramach projektu zaplanowano wykonanie robót budowlanych na następujących kondygnacjach:

1. PRZYZIEMIE – komora kurzowa, klatka schodowa D, magazyny, korytarze, wentylatornia, węzeł cieplny, agregat wody lodowej.

2. PARTER - sala wielofunkcyjna nr 1, sala wielofunkcyjna nr 2, wentylatornia, klatka schodowa, przedsionki WC, WC męskie, WC damskie, korytarz do przedsionka WC, magazyn grafiki, korytarz, klatka schodowa C, przedsionek,

W ramach projektu zostaną wykonane także prace związane z zagospodarowaniem części terenu przed wejściem Pałacu o powierzchni 45m2.

Rezultaty projektu

Głównym rezultatem projektu będzie niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi, takimi jak: ubóstwo, bezrobocie, problemy wynikające ze starości, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, przemoc w rodzinie, wysoka przestępczość.

Ponadto, w wyniku realizacji projektu ok. 1800 osób weźmie udział w organizowanych w Pałacu warsztatach/imprezach/koncertach/, stworzone zostaną 2 stałe miejsca pracy dla osób zamieszkujących obszar rewitalizowany, a co najmniej 10 mieszkańców obszaru będzie brało czynny udział w realizacji projektu. Zrewitalizowany i udostępniony szerokiemu gronu odbiorców Pałac, stanie się dodatkowym motorem rozwoju dzielnicy Centrum poprzez zwiększającą się liczbę turystów w tym rejonie.

Źródło finansowania projektu

Projekt pn. „Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych” finansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz BP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Numer umowy: RPZP.09.03.00-32-0010/19-00 z dnia 7 stycznia 2020 r.

Numer umowy: 10262/19?FPK/DFE z dnia 23 lipca 2019 r.

 
Akademia Sztuki
×