Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

List otwarty od Jego Magnificencji Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie

 

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami oraz wątpliwościami, jakie obiegły środowisko studentów, wykładowców i pracowników Akademii Sztuki w Szczecinie, a także protestami i listami otwartymi publikowanymi przez wykładowców Akademii zrzeszonych w Związku Zawodowym Nauczycieli Akademickich Akademii Sztuki w Szczecinie, związanymi z moimi działaniami w ostatnim czasie, pragnę złożyć na Państwa ręce wyjaśnienia.

Wszystkie działania Rektora uczelni wyższej powinny być transparentne i muszą odbywać się w świetle obowiązującego prawa, muszą być też, w mojej opinii, jasne i czytelne dla środowiska akademickiego. W dniu 8 listopada 2019 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie na wniosek grupy senatorów. We wniosku tym wskazane były punkty, w których Senat żądał ode mnie wyjaśnień podejmowanych przeze mnie działań. Wyjaśnienia takie złożyłem podczas obrad Senatu, teraz pragnę odnieść się do punktów z wyżej wymienionego wniosku grupy Senatorów także do Państwa wiadomości.

  1. Wyjaśnienia w sprawie zaniechania wymaganych prawem czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa plagiatu w pracy habilitacyjnej.

Nie zostały zaniechane żadne czynności wymagane prawem. Natychmiast po otrzymaniu z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Uchwały w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego mojemu pracownikowi podjąłem kroki wyjaśniające tą sprawę. Przypomnę, że w uchwale o której mowa, Rada Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zwraca się do mnie w celu zbadania postawionych zarzutów natury plagiatowej. Mówiąc wprost, Uchwała nie stwierdza popełnienia przez Panią doktor plagiatu, a jedynie prosi o wyjaśnienie postawionego zarzutu. Co więcej, Uchwała mówi, że powodem odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego są negatywne oceny autoreferatu oraz dzieła habilitacyjnego, a nie tylko postawione w toku postępowania zarzuty o naruszeniu ustawy o prawach autorskich i własności intelektualnej. Pismo od Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, które informuje o odmowie nadania mojemu pracownikowi stopnia doktora habilitowanego, a którego załącznikiem jest Uchwała Rady Wydziału wzywająca Akademię Sztuki w Szczecinie do podjęcia działań w celu zbadania postawionych zarzutów natury plagiatowej, wpłynęło do Rektoratu Akademii Sztuki w Szczecinie w dniu 25 października 2019 (piątek). Po analizie dokumentacji, 29 października (wtorek), przekazałem tę sprawę do zbadania Rzecznikowi Dyscyplinarnemu ds. Nauczycieli Akademickich, dr hab. Ireneuszowi Kuriacie. W dniu 4 listopada 2019 (poniedziałek) otrzymałem powiadomienie od Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęciu postępowania wyjaśniającego z urzędu w tej sprawie. W dniu 8 listopada 2019 r. formalnie zawiadomiłem Panią doktor o mojej decyzji zawieszenia jej w obowiązkach nauczyciela akademickiego na czas wyjaśnienia tej sprawy, od dnia 12 listopada 2019 roku do dnia 16 lutego 2020 roku. W odpowiedzi na doniesienia medialne chcę także sprostować - nie jest prawdą, że kroki wyjaśniające zostały wszczęte dopiero po nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu w dniu 8 listopada br. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu w dniu 8 listopada br., jako pierwszy punkt zatwierdzonego głosowaniem porządku obrad, powiadomiłem Senatorów o wszczętym postępowaniu wyjaśniającym, jak także o zawieszeniu Pani doktor w obowiązkach nauczyciela akademickiego, które to decyzje zostały przed tym posiedzeniem podjęte.

  1. Wyjaśniania w sprawie zaniechania prac nad strategią szkoły w trakcie kadencji 2016-2020

W momencie objęcia przeze mnie funkcji Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie, we wrześniu 2016 roku, istniał i obowiązywał dokument pn. „Strategia 2013-2017” (przyjęty uchwałą nr 56/2013 przez Senat Akademii Sztuki w Szczecinie). W roku 2017 rozpoczęły się już konsultacje w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Wówczas na spotkaniach Kolegium Rektorskiego oraz podczas obrad Senatu była już mowa o wstrzymaniu prac nad nową strategią do momentu, w którym będzie można określić obraz zmian organizacyjnych naszej Uczelni, a strategia zostanie sporządzona w odniesieniu do nowej struktury. Strategia Akademii Sztuki w Szczecinie musi być też spójna ze strategiami powstałych w wyniku nowej Ustawy struktur organizacyjnych. Gdy we wrześniu 2019 roku otrzymałem gotowe strategie obu nowopowstałych Kolegiów, można było podjąć pracę nad zakończeniem strategii całej uczelni. Taki dokument – Strategia 2019-2023 został przekazany do zaopiniowania Radzie Uczelni 30 października 2019 roku.

  1. Wyjaśnienia ws. niezgodnego z prawem powołania prodziekana Wydziału Instrumentalnego w miejsce wskazanego przez Radę Wydziału Instrumentalnego dr hab. Jerzego Siemaka prof. A.S.

Powołanie nowych Prodziekanów Wydziałów Akademii Sztuki w Szczecinie nastąpiło zgodnie z zapisami Zarządzenia Rektora nr 8/2019 z 11 marca 2019 r. Wg tego Zarządzenia Rektor powołuje Prodziekana z listy kandydatów przesłanych przez Rady Wydziałów. Każdy Wydział miał czas na przedstawienie kandydatów do dnia 31 maja 2019 roku. Do dnia 28 września 2019 roku nie wpłynęło do mnie żadne pismo z Rady Wydziału Instrumentalnego z propozycjami kandydatów na stanowisko Prodziekana. Dzień później otrzymałem od Pełnomocnika Rektora ds. Kolegium Sztuk Muzycznych dr hab. Barbary Halec pismo informujące o obsadzie na stanowiskach Prodziekanów wszystkich Wydziałów, na podstawie którego powołałem obecny skład kierowniczy Kolegium Sztuk Muzycznych. Co więcej, zwróciłem się do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MNiSW o interpretację przepisów nowej Ustawy w tym zakresie. Dyrektor Departamentu p. Lidia Skrzyniarz, w odpowiedzi napisała wprost, że „(…) powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie należy do wyłącznych zadań Rektora”. Dalej pismo wskazuje, że „(…) udział innych organów czy podmiotów uczelni w postępowaniu prowadzącym do powołania osoby do pełnienia funkcji kierowniczej powinien mieć jedynie charakter opinii lub rekomendacji, a nienarzucającej w sposób obligatoryjny rektorowi określonego rozwiązania”. Co więcej, załączony list od p. Marcina Czaji – Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego mówi: „Na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce uczelnia powinna określić w statucie (…) zasady powoływania osób do pełnienia funkcji (kierowniczych) i ich odwoływania. Powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni (…) należy do wyłącznej kompetencji rektora uczelni (art. 23 ust 2 pkt 6 ww. Ustawy), co oznacza, że w statucie nie można przenieść tego zadania na inny organ lub podmiot”. Wspomniane pismo z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej wskazuje zatem wprost, że „konieczne wydaje się pilne podjęcie przez Senat Akademii (Sztuki w Szczecinie) prac prowadzących do usunięcia powyższych uchybień”.  Zatem nie jest prawdą, że Prodziekan Wydziału Instrumentalnego został powołany „niezgodnie z prawem”. Co więcej, konieczne jest ponowne przegłosowanie przez Senat tych punktów Statutu Akademii Sztuki w Szczecinie, które w interpretacji Ministerstwa są w tej chwili z tym prawem niezgodne, a które nie dają Rektorowi pełnej autonomiczności decyzji przy powoływaniu kierowniczych stanowisk na naszej Uczelni. Projekt uchwały nowelizującej statut w tym zakresie zostanie poddany pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Senatu.

  1. Informacja w sprawie pozastatutowego trybu powołania na stanowisko profesora uczelni dr Heleny Zubanovich

Dr Helena Zubanovicz została zatrudniona na stanowisku profesora na Uniwersytecie Karola i Franciszka w Grazu – drugim w rankingu uniwersyteckim - uniwersytecie w Austrii. Po zgłoszeniu tego faktu do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów i po przeprowadzonych konsultacjach uzyskała ona opinię uzasadniającą wycofanie złożonych właśnie dokumentów w planowanym postępowaniu habilitacyjnym. Wystąpiłem o opinię prawną w sprawie zatrudnienia pani doktor na stanowisku profesora uczelni na podstawie ww. faktów. Po uzyskaniu pozytywnej opinii prawnika oraz po wniosku dr hab. Barbary Halec o zatrudnienie Pani dr Helenu Zubanovicz na stanowisku profesora uczelni, zatrudniłem Panią dr Zubanovicz na stanowisku profesora uczelni. Nie jest też prawdą, że to zatrudnienie było „pozastatutowe”, bo w momencie zatrudnienia (wrzesień 2019) obowiązywał jeszcze stary statut Akademii. Ponadto taką możliwość daje wprost nowa Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, a dokładnie art. 116 ust. 2 pkt., zgodnie z którym "Na stanowisku profesora uczelni może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz znaczące osiągnięcia dydaktyczne lub zawodowe - w przypadku pracowników dydaktycznych”. W chwili zatrudniania na stanowisku profesora uczelni dr. Helena Zubanovicz spełniała wszystkie wymagania prawne aby zostać na tym stanowisku zatrudniona.

 

Pragnę także odnieść się do dwóch pism, które wpłynęły do Rektoratu Akademii Sztuki w Szczecinie.

12 listopada wpłynęło do mnie pismo podpisane przez 8 Senatorów wyrażające dezaprobatę dla niskiego poziomu debaty podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu w dniu 8 listopada br. Pismo wskazuje, że nie zostały zachowane przez niektórych Senatorów „wysokie standardy kultury przynależne pedagogom Akademii, jak i powadze instytucji Senatu wyższej uczelni”. 20 listopada 2019 r. wpłynęło do mnie pismo od Samorządu Studenckiego Akademii Sztuki w Szczecinie, odnoszące się do tej samej kwestii. Samorząd wyraża w nim „głębokie zaniepokojenie zachowaniem oraz sposobem dyskusji niektórych Senatorów”. Dalej studenci wskazują, że zachowanie niektórych Senatorów podczas tego posiedzenia zasiało w nich wątpliwości, czy Akademia Sztuki w Szczecinie jest rzeczywiście tak „pro-studencką” uczelnią, za jaką uchodzi w środowisku studentów.

Uważam, że instytucja, jaką jest Senat Akademii Sztuki powinna być wzorem – poziomu dyskusji i zachowania. Każdy Senator ma nie tylko prawo, ale i obowiązek proszenia o wyjaśnienia, w przypadku jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości co do podejmowanych przeze mnie (jako Rektora) decyzji, jeśli są jakiekolwiek wątpliwości co do działań organów kierowniczych Akademii Sztuki w Szczecinie lub jeśli ktokolwiek w opinii Senatorów zachowuje się niewłaściwe lub sprzecznie z prawem. Ja, jako Rektor uczelni, mam obowiązek udzielać w takich wypadkach obszernych wyjaśnień. Powinniśmy jednak pamiętać, by przebiegało to w atmosferze wzajemnego szacunku oraz poszanowania organu uczelni, jakim jest Senat. Dyskusja jest potrzebna, natomiast wysoki poziom kultury w dyskusji musi być bezwzględnie zachowany. Uważam, że zachowanie, które budzi tak powszechny niesmak i dezaprobatę znacznej części zasiadającego w Senacie gremium, nie przystoi wykładowcom uczelni wyższej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Z poważaniem,

Prof. dr hab. Dariusz Dyczewski

Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki
KOMUNIKATY
Akademia Sztuki
×