Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Komunikat Rektora Akademii Sztuki ws. zaleceń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2

Komunikat Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie ws. zaleceń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2

 

Szanowni Państwo.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego, a także komunikatami i rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie, z uwagi na ochronę zdrowia i życia osób zatrudnionych i studiujących, wstrzymuje do odwołania wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników Akademii Sztuki w Szczecinie na tereny zagrożone epidemiologicznie oraz przyjazdy na uczelnię studentów i pracowników z terenów zagrożonych koronawirusem SARS-Cov-2, wskazanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Studenci oraz pracownicy naszej uczelni powracający z wyjazdów zagranicznych lub mieszkający na stałe w krajach objętych zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov_2, przez okres 14 dni, licząc od wyjazdu ze strefy zagrożonej, są zwolnieni z obowiązków służbowych i zajęć dydaktycznych. Pracownicy dydaktyczni uczelni mieszkający na stałe w krajach objętych zagrożeniem epidemiologicznym proszeni są o przeprowadzenie zajęć w formie elektronicznej, o ile to możliwe.

Rektor Akademii Sztuki nakazuje, by osoby o których mowa powyżej, u których nie wystąpiły nawet żadne objawy zarażenia, pozostały w domach i monitorowały swój stan zdrowia. Dotyczy to także osób, które miały lub mogły mieć kontakt z osobami potencjalnie zarażonymi.

W takim przypadku pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy z domu (tzw. Praca zdalna) lub zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy (w przypadku, gdy pracownik nie może wykonywać świadczenia pracy z domu). Prosimy o bezzwłoczny kontakt mailowy z przełożonym (w kwestii organizacji pracy podczas nieobecności) oraz z Działem Kadr (w kwestii poinformowania pracodawcy).

Każdy student, który powrócił z zagranicy zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić się telefonicznie do Działu Spraw Studenckich z prośbą o zwolnienie z zajęć dydaktycznych na okres 14 dni.

Po tym czasie, jeśli student lub pracownik nie zaobserwował u siebie objawów choroby (gorączka, duszności, kaszel, problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe) kończy samokontrolę i wraca do pracy lub nauki.

Zgodnie z najnowszymi informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, regiony obecnie objęte takim zagrożeniem to: Chiny, Hongkong, Korea Południowa, Włochy, Iran, Japonia, Niemcy, Francja i Hiszpania. Informacje o krajach, objętych zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-Cov-2 zamieszczane są w codziennych komunikatach na stronie www.gis.gov.pl.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa. W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zalecamy powstrzymanie się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Rekomenduje się także ograniczenie do niezbędnego minimum organizację imprez ogólnouczelnianych i wydziałowych organizowanych przez Akademię Sztuki w Szczecinie. Dotyczy to w szczególności wydarzeń gromadzących większe grono uczestników.

Imprezy wcześniej zaplanowane nie zostają na ten moment odwołane. Zalecamy śledzenie rozwoju sytuacji i dalszych komunikatów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie, a w szczególności Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Powiatowego Inspektora Sanitarno-epidemiologicznego.

Akademia Sztuki
KOMUNIKATY
Akademia Sztuki
×