Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Zarządzenie Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie nr. 14/2020 ws. podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na Uczelni.

 Zarządzenie Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie nr. 14/2020 ws. podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na Uczelni.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) Rektor Akademii Sztuki zarządza, co następuje:

§ 1.

 1. Wszystkie formy zajęć dydaktycznych i konsultacji wymagających kontaktów osobistych zostają zawieszone do 27 marca 2020 r. włącznie.
 2. W okresie 14-29 marca 2020 r. włącznie odwołuje się możliwość korzystania z infrastruktury dydaktycznej w budynkach Akademii Sztuki w Szczecinie (Pałac pod Globusem, Pałac Ziemstwa Pomorskiego, Centrum Przemysłów Kreatywnych, Kolumba, DPT SZTUKAteria / Śląska 4), a także części infrastruktury przeznaczonej do dydaktyki w Sztukaterii.
 3. Wyżej wymienione budynki będą w tym okresie zamknięte dla studentów, pracowników dydaktycznych i gości.
 4. Uchyla się także wszystkie wcześniej wydane zgody na korzystanie z pracowni i innych przestrzeni Akademii Sztuki w Szczecinie.
 5. Zakazuje się przyjmowania nowych gości w Domu Pracy Twórczej SZTUKAteria do 29.03.2020 r.
 6. Goście mieszkający obecnie w Domu Pracy Twórczej SZTUKAteria maja odbyć obowiązkową kwarantannę na zasadach określonych w komunikatach GIS w swoich pokojach.
 7. Zakazuje się przyjmowania odwiedzających przez Gości Domu Pracy Twórczej SZTUKAteria a także organizowania przez nich jakichkolwiek spotkań wewnętrznych. Nakazuje się ograniczyć kontakty bezpośrednie do minimum.
 8. Podjęte działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS-Cov-2.

§ 2.

 1. Odwołuje się  wszystkie zaplanowane wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Uczelnię, jak i te organizowane przez podmioty zewnętrzne w budynkach uczelni, takie jak konferencje, koncerty, wystawy, warsztaty, dni otwarte do dnia 1 kwietnia 2020 włącznie.

§ 3.

 1. Zawiesza się służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach i innych przedsięwzięciach krajowych pracowników i studentów Akademii Sztuki w Szczecinie.
 2. Wstrzymuje się przyjazdy gości zagranicznych na Uczelnię.
 3. Wstrzymuje się przyjazdy oraz wyjazdy pracowników i studentów z/do krajów/ regionów ryzyka, które znalazły się na liście w bieżących komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Zawiesza się przyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS i innych programów wymiany międzynarodowej.
 5. Zasady określone w  § 3 obowiązują do 29 marca 2020 r. włącznie.

§ 4

 1. Pracownicy Akademii Sztuki w Szczecinie są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo Działu Kadr (ewa.nowinska-skweres@akademiasztuki.eu, tel.664 080 263, alicja.piotrowska@akademiasztuki.eu, tel. 664 080 163, agata.sztyma@akademiasztuki.eu, tel 664 080 176) oraz bezpośredniego przełożonego o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirus SARS-CoV-2, bądź objęciu kwarantanną.
 2. Studenci Akademii Sztuki w Szczecinie są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo Działu Spraw Studenckich (bos@akademiasztuki.eu, tel. 664 080 227) o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirus SARS-CoV-2, bądź objęciu kwarantanną.
 3. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby Rektor lub Kanclerz może sam, lub na wniosek pracownika polecić wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę danego pracownika zdalnie.
 4. Zakres i okres pracy zdalnej ustalany będzie indywidualnie z pracownikiem. Okres ten nie może być jednorazowo dłuższy niż 14 dni.
 5. Rektor lub Kanclerz mogą polecić pracownikowi udanie się do lekarza pierwszego kontaktu, a w przypadku odmowy skierować pracownika na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy.
 6. Polecenie o którym mowa w ust. 5, może zostać wydane w przypadku:
  a) powrotu pracownika z wyjazdu zagranicznego z rejonów występowania koronawirusa;
  b) pogorszenia stanu zdrowia pracownika, wystąpienia objawów chorobowych charakterystycznych dla koronawirusa SARS-CoV-

  c) W innych przypadkach określonych w komunikatach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

§ 5

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do śledzenia aktualnej sytuacji epidemiologicznej i komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Rektora.
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do utrzymania kontaktu
  z podlegającymi im pracownikami pracującymi w domu i nadzorowania efektów tej pracy.
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do bieżącego raportowania bezpośredniemu przełożonemu o sytuacji w podlegającej mu jednostce. Raporty takie należy składać w wersji elektronicznej w wiadomości e-mail nie rzadziej niż co 3 dni.

§ 6

 1. W komunikacji między pracownikami Akademii Sztuki w Szczecinie a także między pracownikami dydaktycznymi i studentami zaleca się wykorzystywanie poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych.
 2. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich.

§ 7

 1. W sytuacjach indywidualnych przypadkach nieokreślonych Zarządzeniem decyzję podejmuje Rektor lub Kanclerz. Prosimy o kontakt mailowy sekretariat@akademiasztuki.eu
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prof. dr hab. Dariusz Dyczewski
Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki
KOMUNIKATY
Akademia Sztuki
×