Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Zarządzenie Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie nr. 15/2020 z dnia 24.03.2020 r. ws. dalszych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na Uczelni

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 23.03.2020 Rektor Akademii Sztuki zarządza, co następuje:

§ 1.

 1. Wszystkie formy zajęć dydaktycznych i konsultacji wymagających kontaktów osobistych zostają zawieszone do 10 kwietnia 2020 r. włącznie, z możliwością przedłużenia.
 2. Do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie infrastruktura dydaktyczna w budynkach Akademii Sztuki w Szczecinie (Pałac pod Globusem, Pałac Ziemstwa Pomorskiego, Centrum Przemysłów Kreatywnych, Kolumba, DPT SZTUKAteria / Śląska 4) jest niedostępna do pracy dydaktycznej i badawczej.
 3. Wyżej wymienione budynki będą w tym okresie zamknięte dla studentów, pracowników dydaktycznych i gości.
 4. Uchyla się także wszystkie wcześniej wydane zgody na korzystanie z pracowni i innych przestrzeni Akademii Sztuki w Szczecinie.

§ 2.

 1. Odwołuje się  wszystkie zaplanowane wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Uczelnię, jak i te organizowane przez podmioty zewnętrzne w budynkach uczelni, takie jak konferencje, koncerty, wystawy, warsztaty, dni otwarte do dnia 4 maja 2020 włącznie.

§ 3.

 1. Zawieszenie wyjazdów służbowych studentów i pracowników, oraz przyjazdy studentów i pracowników w ramach wymian międzynarodowych wskazane z Zarządzeniu Rektora nr. 14/2020 przedłuża się do 14 kwietnia 2020 r. włącznie.

§ 4.

 1. W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Sztuki w Szczecinie prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.
 2. W ramach oprogramowania dostępnego dla wszystkich pracowników Uczelni, wykorzystać można w celu prowadzenia zajęć na odległość programy Sharepoint, Teams, Notes klasowy. Istnieje także możliwość korzystania z narzędzi platformy Google – w celu jej uruchomienia prosimy o kontakt z Działem IT (it@akademiasztuki.eu)
 3. Dopuszczalne są także wszelkie inne formy komunikacji nie wymagające osobistego kontaktu.

§ 5

 1. Rektor lub Kanclerz może sam, lub na wniosek pracownika polecić wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę danego pracownika zdalnie.
 2. Zakres i okres pracy zdalnej ustalany będzie indywidualnie z pracownikiem.
 3. Zarządzona praca zdalna obowiązuje do odwołania.
 4. Rektor lub Kanclerz mogą polecić pracownikowi udanie się do lekarza pierwszego kontaktu, a w przypadku odmowy skierować pracownika na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy.
 5. Polecenie o którym mowa w ust. 4, może zostać wydane w przypadku:
  a) pogorszenia stanu zdrowia pracownika, wystąpienia objawów chorobowych charakterystycznych dla koronawirusa SARS-CoV-
  b) W innych przypadkach określonych w komunikatach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

§ 6

 1. Wszyscy pracownicy Akademii Sztuki w Szczecinie są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo Działu Kadr (ewa.nowinska-skweres@akademiasztuki.eu, tel.664 080 263, alicja.piotrowska@akademiasztuki.eu, tel. 664 080 163, agata.sztyma@akademiasztuki.eu, tel 664 080 176) oraz bezpośredniego przełożonego o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirus SARS-CoV-2, bądź objęciu kwarantanną.
 2. Studenci Akademii Sztuki w Szczecinie są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo Działu Spraw Studenckich (bos@akademiasztuki.eu, tel. 664 080 227) o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirus SARS-CoV-2, bądź objęciu kwarantanną.

§ 7

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych są zobowiązani do śledzenia aktualnej sytuacji epidemiologicznej i komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Rektora.
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do utrzymania kontaktu
  z podlegającymi im pracownikami pracującymi w domu i nadzorowania efektów tej pracy.
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz pracownik na stanowisku samodzielnym zobowiązany jest do bieżącego raportowania bezpośredniemu przełożonemu o sytuacji w podlegającej mu jednostce. Raporty takie należy składać w wersji elektronicznej w wiadomości e-mail nie rzadziej niż co 3 dni.

§ 8

 1. W komunikacji między pracownikami Akademii Sztuki w Szczecinie a także między pracownikami dydaktycznymi i studentami zaleca się wykorzystywanie poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych.
 2. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich.

§ 9

 1. W indywidualnych przypadkach nieokreślonych Zarządzeniem decyzję podejmuje Rektor lub Kanclerz. Prosimy o kontakt mailowy sekretariat@akademiasztuki.eu
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.03.2020 r.

 

Prof. dr hab. Dariusz Dyczewski
Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki
KOMUNIKATY
Akademia Sztuki
×