Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Zarządzenie Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie w sprawie zasad prowadzenia zajęć dla studentów oraz korzystania z infrastruktury uczelni.

Zarządzenie nr 23/2020

Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 18 maja 2020 w sprawie zasad prowadzenia zajęć dla studentów oraz korzystania z infrastruktury uczelni.

 

Na podstawie §3a ust. 5 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związkuz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 641 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

ZASADY OGÓLNE

 1. W okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. na wniosek nauczyciela akademickiego albo studenta, za zgodą rektora, mogą być prowadzone zajęcia dla studentów, z tym że może w nich uczestniczyć jednocześnie nie więcej niż 4 studentów. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zajęć, oprócz nauczyciela akademickiego lub innej osoby prowadzącej zajęcia, może w nich uczestniczyć dodatkowo inna osoba zatrudniona
  w uczelni.
 2. Rektor wyraża zgodę na prowadzenie zajęć, jeżeli zgodę na udział w tych zajęciach wyrażą studenci, nauczyciel akademicki, inna osoba prowadząca zajęcia lub inna osoba zatrudniona w uczelni uczestnicząca dodatkowo w tych zajęciach.
 3. W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, na wniosek nauczyciela akademickiego albo studenta, rektor może wyrazić zgodę na indywidualne korzystanie z infrastruktury uczelni.
 4. Zajęcia oraz korzystanie z infrastruktury uczelni odbywa się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Jeżeli jest to uzasadnione charakterem zajęć lub rodzajem infrastruktury uczelni Rektor, w decyzji o której mowa w §3 ust. 1 wskazuje dodatkowe wymagania bezpieczeństwa.

 

§ 2.

ZASADY REZERWACJI SAL

 1. Zajęcia dla studentów oraz korzystanie z infrastruktury uczelni odbywa się w godzinach od 8:00 do 20:00.
 2. W celu przeprowadzenia zajęć lub skorzystania z infrastruktury uczelni należy dokonać rezerwacji sali, w której mają się odbyć zajęcia lub w której znajduje się infrastruktura, z której zamierza skorzystać wnioskodawca.
 3. Korzystanie z infrastruktury uczelni przez studenta może trwać każdorazowo nie dłużej niż 3 godziny zegarowe.
 4. W celu rezerwacji Sali na przeprowadzenie zajęć nauczyciel akademicki albo student sporządzają wniosek o udzielenie zgody zawierający: imię i nazwisko, numer sali, datę
  i godzinę rozpoczęcia rezerwacji, godzinę zakończenia rezerwacji, cel rezerwacji. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę na udział w zajęciach. Wzór wniosku o rezerwację stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wzór zgody na uczestniczenie w zajęciach stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 5. W celu skorzystania z infrastruktury uczelni student lub nauczyciel akademicki sporządzają wniosek o wyrażenie zgody na skorzystanie z infrastruktury uczelni, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. We wniosku wskazuje się imię i nazwisko wnioskodawcy, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia korzystania z infrastruktury, numer sali, rodzaj infrastruktury.
 6. Wniosek o którym mowa w ust. 4 i 5 powinien zostać wysłany do sekretariatu Dziekana Kolegium najpóźniej do godziny 12.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rezerwacji. Wnioski oraz załączniki mogą być składane w formie elektronicznej, np. w formie skanów lub zdjęć dokumentów pisemnych, po ich osobistym podpisaniu przez wnioskodawcę i wysyłane na adres:  
 1. Każdorazowo pomiędzy zajęciami lub korzystaniem z infrastruktury uczelni należy zaplanować minimum pół godziny przerwy na sprzątnięcie i dezynfekcję sali. Czynności
  te wykonuje firma zewnętrzna.

 

 

§ 3.

PROCEDURA UDZIELANIA ZGODY I SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU

 1. Zgodę na korzystanie z sali dydaktycznej oraz decyzję o kolejności oraz czasie trwania rezerwacji sal dydaktycznych wydaje Rektor. Decyzja Rektora może również zostać wysłana wnioskodawcy w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.
 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 wydawana jest na czas nie dłuższy niż wskazany we wniosku.
 3. Zgoda, o której mowa w ust. 1 może być udzielona na czas krótszy niż wskazany we wniosku, jeśli uwzględnienie wniosku w całości nie jest możliwe ze względu na ilość wniosków oraz konieczność zapewnienia przerw, o których mowa w §2 ust. 7.
 4. O kolejności wydania zgód decyduje kolejność wpływu wniosków.

 

 1. Sekretariaty Dziekanów sporządzają harmonogram zawierający informacje o wnioskach na korzystanie z sal.
 2. Harmonogram zatwierdza Rektor.
 3. Po zatwierdzeniu harmonogramu każda osoba składająca wniosek otrzymuje decyzję
  o rozpatrzeniu wniosku.
 4. Zatwierdzony harmonogram rezerwacji sal na następny dzień musi zostać przesłany przez sekretariat Rektora do Kierownika Sekcji Inwestycji Remontów i Administracji adrian.krasiński@akademiasztuki.eu, najpóżniej do godziny 14.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rezerwacji. Zatwierdzony harmonogram na sobotę i niedzielę powinien być wysłany do godziny 14.00 w piątek.

 

§ 4.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Studenci oraz nauczyciele akademiccy uprawnieni są do przebywania w udostępnionych im salach wyłącznie w dniach i w godzinach wskazanych w zgodzie, o której mowa w §3 ust. 1. Dodatkowo zobowiązani są do podpisania przy wejściu do budynku stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik 5 i 6.
 2. W sali dydaktycznej mogą przebywać jednocześnie wyłącznie osoby wskazane w zgodzie,
  o której mowa w §3 ust. 1.
 3. W częściach wspólnych budynków uczelni wprowadza się obowiązek poruszania w środkach ochrony osobistej (maseczka, przyłbica).
 4. Brak posiadania środków ochrony osobistej może być podstawą do odmówienia zgody do wejścia do budynków uczelni.
 5. Wejście do Pałacu pod Globusem i Centrum Przemysłów Kreatywnych odbywa się wyłącznie od strony pl. Orła Białego.
 6. Budynki Uczelni nadal pozostają zamknięte dla gości, studentów oraz nauczycieli akademickich niewskazanych w harmonogramach rezerwacji sal dydaktycznych.
 7. Po zakończeniu zajęć lub korzystania z infrastruktury uczelni osoby korzystające z sal dydaktycznych mają obowiązek niezwłocznie opuścić budynki Uczelni. Portier ma prawo nakazać danej osobie opuścić obiekt, jeżeli czas rezerwacji został przekroczony powyżej
  15 minut.

 

poniżej zarządzenie wraz z załącznikami

Akademia Sztuki
KOMUNIKATY
Powiązane pliki
20200518_23_dot.zasad_prowadzenia_zajęć_dla_studentów_oraz_korzystania_z_infrastruktury_uczelni.pdf
Akademia Sztuki
×