Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Zarządzenie Rektora w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr  54/2020 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 08 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

na podstawie:

 • art. 23 ust. 2 pkt. 2, art. 50 ust. 1 oraz art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 86 z zm.),

w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego na terenie Uczelni i zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W związku z epidemią COVID-19 zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w formie hybrydowej,  która oznacza kształcenie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia oraz kształcenie stacjonarne.
 2.  Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć  na kierunkach studiów ustalają  Dziekani lub Dziekanki (Dziekany) Wydziału, z zapewnieniem bezpieczeństwa studentów i studentek oraz osób prowadzących i z uwzględnieniem  zaleceń  sanitarnych. Powyższa informacja jest przekazywana do wiadomości najpóźniej do dnia 23 września b.r. (dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć).

§ 2

 1. Zajęcia mogą być prowadzone w trybie stacjonarnym w przypadku grup zajęciowych liczących do 10 osób oraz w sali zapewniającej odległość 1.5 m. pomiędzy osobami. W przypadku zajęć laboratoryjnych oraz pracowni maksymalna ilość osób przebywająca w jednym pomieszczeniu to 8 osób łącznie z osobą prowadzącą.
 2. Studenci i studentki I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia odbywają pierwsze zajęcia wykładowe w trybie stacjonarnym przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych. Kolejne zajęcia wykładowe będą odbywać się w trybie zdalnym.
 3. Ćwiczenia, pracownie, zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia indywidualne będą się odbywać w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu rygorów sanitarnych za zgodą osoby prowadzącej oraz studentów i studentek. Osoba prowadząca ma prawo egzekwować przestrzeganie zaleceń sanitarnych.

§ 3

 1. W przypadku pracowników i pracownic oraz studentów i studentek Akademii zaliczanych do grup wysokiego ryzyka przewiduje się prowadzenie zajęć wyłącznie w formie zdalnej.
 2. Studenci i studentki należący do grupy podwyższonego ryzyka mogą wnioskować o uczestnictwo w zajęcia prowadzonych wyłącznie w formie zdalnej tylko po przedstawieniu wskazania lekarskiego. Powyższa sytuacja jest podstawą do przyznania studentowi Indywidualnej Organizacji Studiów.

§ 4

 1. Nauczyciele i nauczycielki akademickie, w uzasadnionych przypadkach, będą mieli dostęp do sal  dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.
 2. Zajęcia dydaktyczne należy realizować zgodnie z planem studiów.

§ 5

 1. Zasady określone niniejszym Zarządzeniem dotyczące organizacji kształcenia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej.
 2. Służbowe wyjazdy zagraniczne (w tym realizacja programu Erasmus +) są realizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski oraz krajów przyjmujących.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 26/2020 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 22.05.2020 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

 

Rektor

dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS

Akademia Sztuki
KOMUNIKATY
Akademia Sztuki
×