Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Zarządzenie nr 61/2020 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zasad ewidencji wyposażenia oraz zasad korzystania z sal dydaktycznych i pracowni Akademii Sztuki w Szczecinie, w okresie trwania stanu epidemii COVID-19 n

Zarządzenie nr 61/2020 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zasad ewidencji wyposażenia oraz zasad korzystania z sal dydaktycznych i pracowni Akademii Sztuki w Szczecinie, w okresie trwania stanu epidemii COVID-19 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

na podstawie:

 • § 44 ust. 1 pkt. r) Statutu Akademii Sztuki w Szczecinie

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzone zasady dotyczą sal i pracowni dydaktycznych znajdujących się w budynkach Akademii Sztuki w Szczecinie przy pl. Orła Białego 2, al. Niepodległości 40 oraz ul. Kolumba 61.

§ 2

 1. Ewidencja sprzętu i wyposażenia każdej sali dydaktycznej we wszystkich obiektach prowadzona jest w formie Karty Sali, według Załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Wykaz mienia wyszczególnionego w Karcie Sali jest sporządzany i aktualizowany
  przez Specjalistę ds. ewidencji majątku.
 3. Kopie Kart Sal podpisane przez Opiekunów Sal oraz Specjalistę ds. ewidencji majątku
  są wywieszone w salach dydaktycznych, oryginały Kart Sal znajdują się w dokumentacji przechowywanej przez Specjalistę ds. ewidencji majątku.

§ 3

 1. Dziekani wydziałów są zobowiązani do wyznaczenia Opiekunów Sal i pracowni dydaktycznych. Funkcję Opiekuna Sali powinna pełnić osoba, która prowadzi w niej zajęcia. Informację
  o wyznaczeniu opiekuna lub jej aktualizację Dziekan Wydziału niezwłocznie (w ciągu 7 dni) przekazuje Specjaliście ds. ewidencji majątku oraz Kierownikowi Sekcji inwestycji remontów
  i administracji.
 2. Dziekan Wydziału po wyznaczeniu Opiekuna Sali zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania danej osoby o pełnionej funkcji.

§ 4

 1. Opiekun Sali wyznaczony przez Dziekana Wydziału realizuje czynności określone treścią niniejszego Zarządzenia.
 2. Opiekun Sali ma obowiązek zgłaszać Specjaliście ds. ewidencji majątku każdą zmianę
  w wyposażeniu Sali (likwidacja, nowy zakup, przeniesienie) w celu aktualizacji Karty Sali.
 1. Wykaz sal dydaktycznych i pracowni ze wskazaniem wyznaczonego Opiekuna jest aktualizowany corocznie (do 30 listopada danego roku) przez Kierownika Sekcji inwestycji remontów
  i administracji i publikowany Zarządzeniem Kanclerza do dnia 31 grudnia danego roku.
 2. Wyznaczony opiekun współpracuje z Dziekanem Wydziału, wskazanymi administratorami obiektów oraz Specjalistą ds. ewidencji majątku w następujących dziedzinach:
  1. określanie niezbędnego wyposażenia Sali  umożliwiającego prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  2. przyjęcie do wiadomości wartości wyposażenia znajdującego się w salach poprzez podpisanie Kart Sali wraz ze Specjalistą ds. ewidencji majątku,
  3. przekazywanie do wiadomości Kierownika Sekcji inwestycji, remontów i administracji listy osób upoważnionych do pobierania kluczy do wskazanej sali/pracowni z grupy nauczycieli.

Lista osób upoważnionych do pobierania kluczy przekazywana jest pracownikom ochrony mienia przez Kierownika Sekcji inwestycji, remontów i administracji,

  1. uczestnictwo w przeglądach sal przewidzianych na zakończenie semestru/roku akademickiego,
  2. uczestnictwo w opracowaniu planów doposażenia sal/pracowni na etapie tworzenia planów rzeczowo-finansowych Uczelni.
 1. W nietypowych sytuacjach zgoda na upoważnienie danej osoby (osób) do dostępu do sali dydaktycznej, może być udzielana przez Kanclerza po uzgodnieniach z  Dziekanem właściwego wydziału.

§ 5

 1. Klucze do wszystkich sal dydaktycznych i pracowni są protokolarnie przekazane pracownikom świadczącym usługę ochrony obiektów Akademii Sztuki w Szczecinie.

Komplet kluczy zapasowych posiada Kierownik Sekcji inwestycji, remontów i administracji.

 1. Pracownik ochrony wydaje klucze Opiekunowi Sali oraz osobom upoważnionym, zgodnie
  z § 4 pkt 4 c) niniejszego Zarządzenia.

§ 6

W okresie trwania stanu epidemii wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. wprowadza się dodatkowe procedury związane z udostępnianiem pomieszczeń i możliwością przebywania na terenie obiektów, o których mowa w §1 niniejszego Zarządzenia:

 1. nie dopuszcza się wynajmu przestrzeni na terenie obiektów Akademii Sztuki w Szczecinie,
  osobom trzecim i podmiotom zewnętrznym;
 2. niedozwolony jest wstęp do obiektów Uczelni dla osób trzecich;

 

 1. wejście do pomieszczeń dydaktycznych jest możliwe po uprzedniej dezynfekcji rąk przy użyciu płynu znajdującego się w wyznaczonych miejscach;
 2. w przypadku stwierdzenia objawów w postaci: kaszlu, duszności itd., pracownik ochrony upoważniony jest do zakazu wejścia do budynku; informuje o tym fakcie Kierownika Sekcji inwestycji, remontów i administracji;
 3. Kierownik Sekcji inwestycji, remontów i administracji zawiadamia o zaistniałej sytuacji właściwego dziekana (w przypadku pracowników naukowo – dydaktycznych lub studentów) oraz Rektora; decyzja o dalszym postępowaniu w stosunku do danej osoby dostosowywana jest indywidulanie do przypadku;
 4. pomieszczenia są dezynfekowane każdorazowo po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym dniu; po wykonaniu dezynfekcji pomieszczenia, osoba wykonująca dane czynności zobowiązana jest do umieszczenia na drzwiach pisemnej informacji – ZDEZYNFEKOWANO.
 5. prowadzący zajęcia dydaktyczne oraz pracownicy administracji zobowiązani są w miarę możliwości do cyklicznego przewietrzania pomieszczeń;
 6. prowadzący zajęcia oraz studenci zobowiązani są do  podpisania oświadczenia, którego treść stanowi Załącznik nr 3 niniejszego Zarządzenia;
 7. prowadzący zajęcia oraz studenci zastosują się do innych wytycznych określonych
  w Załączniku nr 4  do niniejszego Zarządzenia;
 8. maksymalna ilość osób możliwa do przebywania w danej sali dydaktycznej określona
  jest w Załączniku nr 5 niniejszego Zarządzenia; Informacja o powyższym będzie umieszczona
  na drzwiach danego pomieszczenia.

§ 7

 1. Upoważnienie do pobierania kluczy nadawane jest na czas określony. Po wygaśnięciu wskazanego terminu pracownik ochrony jest uprawniony do odmowy wydania klucza, do czasu dostarczenia nowego, aktualnego upoważnienia.
 1. Osoby pobierające klucze do danego pomieszczenia powinni legitymować się ważną legitymacją studencką Akademii Sztuki w Szczecinie, ważną legitymacją nauczycielską Akademii Sztuki
  w Szczecinie bądź identyfikatorem imiennym.
 2. Pobranie klucza na portierni budynku potwierdzane jest w rejestrze prowadzonym 
  przez pracowników ochrony (identyfikacja osoby pobierającej klucz, określenie daty, godziny pobrania i zwrotu klucza).
 3. Pobierający klucz ma obowiązek jego zwrotu każdorazowo z chwilą opuszczania budynku.
 4. Szczegółową procedurę zarządzania dostępem w budynkach wyposażonych w system elektroniczny typu SAIK lub KaDe określa Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 5. Autoryzacja dostępu do kluczy w depozytorach systemu SAIK lub KaDe odbywa się
  z wykorzystaniem identyfikatora/legitymacji studenckiej lub w przypadku firm zewnętrznych karty dostępu nie personalizowanej przy użyciu technologii zbliżeniowej oraz kodu PIN.
 6. Przekazanie PIN-u do identyfikatora lub legitymacji studenckiej odbywa się drogą elektroniczną na adres email pracownika/studenta w domenie akademiasztuki.eu lub bezpośrednio w Sekcji informatyki.
 7. W szczególnych wypadkach możliwa jest autoryzacja na podstawie ciągu cyfr (identyfikator)
  oraz PIN-u, które funkcjonują w systemie SAIK w miejsce identyfikatora pracowniczego.
 8. Niedopuszczalne jest samowolne sporządzanie duplikatów kluczy, przekazywanie
  lub udostępnianie legitymacji bądź identyfikatora osobom trzecim.
 9. Kanclerz ma prawo obciążyć karą finansową w wysokości 500 zł osobę, która będzie posługiwała się duplikatem klucza, legitymacją lub identyfikatorem innej uprawnionej osoby bądź udostępni innej osobie klucz, legitymację lub identyfikator.
 10. W przypadku zagubienia klucza, osoba uprawniona do danej sali zostanie obciążona kosztami wymiany zamka.

§ 8

 1. Osoba, która uzyskała uprawnienia dostępu do danego pomieszczenia jest odpowiedzialna
  za majątek ruchomy zgromadzony w pomieszczeniu według Karty Sali.

Osoba ta jest odpowiedzialna za sposób korzystania z danego pomieszczenia pod kątem dbałości
o mienie oraz stan techniczny danego pomieszczenia (zabezpieczanie wyposażenia przed możliwością uszkodzenia, dbałość o stan podłogi, ścian i  urządzeń technicznych).

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego użytkowania sali z naruszeniem obowiązków,
  o których mowa powyżej, Kanclerz przeprowadzi  postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie osób odpowiedzialnych za ewentualne uszkodzenie mienia Uczelni.
 2. Wszelkie przechowywanie na terenie uczelni prac wyznaczonych przez Wykładowców do wystawy lub archiwizacji, należy wykonać w miejscu wskazanym przez nauczyciela prowadzącego, uzgodnionym z właściwą komórką organizacyjną ds. administracji.
 3. Student  po zakończeniu egzaminu dyplomowego, jest zobowiązany do przekazania kluczy
  do szafek lub innego wyposażenia.
 4. Osoby, które otrzymały uprawnienia dostępu do sal dydaktycznych lub pracowni Uczelni mogą korzystać z nich tylko w zakresie realizowania czynności związanych z pracą naukowo-dydaktyczną lub z realizowanym tokiem studiów.
 5. Zauważone przez użytkownika pomieszczenia (lub Opiekuna Sali) braki wyposażenia sal, zniszczenia lub uszkodzenia majątku ruchomego lub zniszczenia pomieszczeń (w tym także zalania) powinny być niezwłocznie zgłaszane Kierownikowi Sekcji inwestycji, remontów
  i administracji telefonicznie pod numerem 664 080 229.
 6. W przypadku ujawnienia szkód w mieniu Akademii Sztuki w Szczecinie w tym szczególności zagubienie klucza, zniszczenie ścian, podłóg, uszkodzenia wyposażenia itp., osoba posiadająca uprawnienie do korzystania z danego pomieszczenia zostanie obciążona kosztami, jakie Uczelnia poniesie za naprawę szkód.

W sytuacji korzystania z pomieszczenia przez więcej osób odpowiedzialność spoczywać będzie solidarnie na wszystkich uprawnionych do użytkowania sali.  

 1. Kanclerz uprawniony jest do wycofania zgody na pobieranie klucza do określonego pomieszczenia, w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków określonych niniejszym zarządzeniem.

§ 9

 1. Klucze do sal i pracowni dydaktycznych mogą być pobierane we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7.30 do 21.30.
 2. W godzinach od 22.00 do 7.00 drzwi wejściowe do budynków Akademii Sztuki w Szczecinie pozostają zamknięte.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (przygotowania do koncertu, wystawy, innego ważnego wydarzenia artystycznego) udostępnianie sal i pracowni dydaktycznych w godz. 21.30 – 7.30 może się odbywać jedynie za pisemną zgodą Kanclerza przekazywaną pracownikowi ochrony przez Kierownika Sekcji inwestycji, remontów i administracji.
 4. Nieograniczony dostęp do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczenia przewidzianego do przetwarzania informacji niejawnych – aktualnie jest to pomieszczenie nr 006a w budynku Pałac Ziemstwa Pomorskiego, zlokalizowanym przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie) mają następujące osoby:
 1. Rektor
 2. Kanclerz
 3. Zastępca Kanclerza
 4. Kierownik i pracownicy Sekcji Inwestycji, Remontów i Administracji,
 5. Upoważnieni pracownicy Sekcji informatyki
 6. Specjalista ds. ewidencji majątku
 7. Inne osoby upoważnione przez Rektora
 1. Dostęp do pomieszczenia przewidzianego do przetwarzania informacji niejawnych, możliwy jest
  w obecności pracownika (pracowników) ww. pomieszczenia.
 2.  Awaryjne wejście do pomieszczenia przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych, mogą dokonać osoby wskazane w §9 pkt 4, po dokonaniu adnotacji w książce wejść awaryjnych, znajdującej się w danym pomieszczeniu.
 3. Nieograniczony do dostęp do niżej wymienionych przestrzeni publicznych Pałacu pod Globusem posiadają pracownicy Biura Promocji oraz specjaliści realizujący działania promocyjne w ramach danego Kolegium:
 1. Galeria ZONA
 2. Galeria R+
 3. Przestrzeń teatralna
 4. Ogród Zimowy
 5. Sala Kameralna (Pomieszczenie nr 102)
 6. Pracownie malarskie na poddaszu
 7. Sala Kominkowa (Pomieszczenie nr 228)
 8. Sala koncertowa w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego

§ 10

W okresie trwania stanu epidemii, traci moc Zarządzenie nr 35/2019 Rektora Akademii Sztuki
w Szczecinie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zasad ewidencji wyposażenia oraz zasad korzystania z sal dydaktycznych i pracowni w Akademii Sztuki w Szczecinie.

§ 11

Podstawę do aktualizacji niniejszego Zarządzenia stanowić będzie zmiana ogólnopolskich wytycznych dotyczących procedur w zakresie ochrony przed COVID-19.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

                                                                                             Rektor

                                                                                            

                                                                                             dr hab.  Mirosława Jarmołowicz prof. AS

 

Akademia Sztuki
COVID
Powiązane pliki
20201005_61_zał. 1_2_3_4.docx 42441 application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
20201005_61_zał. 1_2_3_4.docx
20201005_61_zał. 5.xlsx 37585 application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
20201005_61_zał. 5.xlsx
Akademia Sztuki
×