Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Zarządzenie nr 63/2020  Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie  z dnia 8 października 2020 r. w sprawie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Akademii Sztuki w Szczecinie

Zarządzenie nr 63/2020  Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie  z dnia 8 października 2020 r. w sprawie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Akademii Sztuki w Szczecinie

na podstawie:

 • art. 23 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85)

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Rektor, Rektora (lub Rektorka), Prorektorzy lub Kanclerz samodzielnie, lub na wniosek pracownika mogą zlecić wykonywanie pracy zdalnej w stosunku do pracowników
  z podległych im jednostek organizacyjnych.
 2. Zakres i okres pracy zdalnej ustalany będzie indywidualnie z pracownikiem.
 3. Zdalny tryb pracy obowiązuje we wskazanym okresie lub do odwołania.
 4. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do utrzymania kontaktuz podlegającymi im pracownikami pracującymi w domu, udzielania im niezbędnego wsparcia  i nadzorowania efektów tej pracy.

§ 2

  1. Wszyscy pracownicy Akademii Sztuki w Szczecinie są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo bezpośredniego przełożonego oraz
   Działu Spraw Pracowniczych
   ewa.nowinska-skweres@akademiasztuki.eu tel.: 664 080 263 lub agata.sztyma@akademiasztuki.eu  tel.: 664 080 176 o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirus SARS-CoV-2, bądź objęciu kwarantanną.
  2. Studenci Akademii Sztuki w Szczecinie są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo Działu Spraw Studenckich o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirus SARS-CoV-2, bądź objęciu kwarantanną: agnieszka.redlewska@akademiasztuki.eu   tel.: 664 080 227  tylko wiadomość tekstowa SMS.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Rektora nr 15/2020 z 24 marca 2020 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania

                                                                                   Rektor

                                                                                   dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS

Akademia Sztuki
COVID
Akademia Sztuki
×