Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

FAQ

KIESZONKOWY PORADNIK STUDENTA

 

SAMORZĄD STUDENCKI

To wybierana przez wszystkich studiujących reprezentacja, występująca w Waszym imieniu wobec władz Akademii. Ma bardzo dużo do powiedzenia na temat programów studiów i warunków studiowania; reprezentanci Samorządu wchodzą w skład Senatu, Rad Wydziałów i Rad Programowych poszczególnych kierunków studiów. Ma własny (niewielki, ale jednak) budżet i własne biuro, a Studencka Rada Artystyczna decyduje o podziale środków finansowych na integracyjną, ogólnouczelnianą działalność studencką. Warto zaangażować się w pracę w samorządzie; opinia studiujących bardzo się liczy i często na skutek waszej interwencji zmieniane są programy poszczególnych przedmiotów czy zasady ich zaliczania.

 

REKTOR

To Szef wszystkich Szefów – najważniejsza osoba w Akademii, przełożony wszystkich studentów i pracowników. Odpowiada za całą Uczelnię, koordynuje pracę wszystkich wydziałów. Jest przewodniczącym Senatu – najważniejszego ciała Uczelni; to Ostateczna Instancja Odwoławcza wszelkich spraw akademickich.

 

DZIEKAN 

Jest Twoim głównym przełożonym. Kieruje kolegium; decyduje o kierunku studiów, o programie zajęć i o tym, kiedy się odbywają. Ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu kolegium, ale jak wszyscy ma mnóstwo spraw administracyjnych i tylko 24 godziny dziennie na ich załatwienie, więc czasami  trzeba trochę poczekać.

 

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH (DSS)

Tu rozstrzygają się wszelkie sprawy, związane z Twoimi obowiązkami studenckimi: tu przed sesją pobierasz indeks i kartę zaliczeń i tu je oddajesz po zebraniu kompletów wpisów. Tu składasz większość wniosków, w tym także wnioski o stypendia. Skomplikowana obróbka ogromnej liczby dokumentów, związanych z twoimi studiami powoduje, że trzeba na to przeznaczyć jeden odrębny dzień – dlatego W PIĄTKI DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH jest dla Ciebie niedostępny.

 

PANI Z DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH (w innych uczelniach znana jako Pani z Dziekanatu)

To Twój Anioł Stróż. Serio. Za pośrednictwem Pani z Dziekanatu załatwisz większość spraw, związanych z Twoim kierunkiem studiów. Wiemy, że w innych uczelniach bywa synonimem administracyjnej opresji, ale Akademia Sztuki to wyjątkowe miejsce także pod tym względem. Jest osobą życzliwą i bardzo pomocną; jeśli kategorycznie domaga się czegoś od Ciebie to znaczy, że Twoja sytuacja w Akademii jest zagrożona i dla własnego dobra dostosuj się do jej zaleceń. To ona będzie Twoim pośrednikiem w załatwieniu wielu codziennych spraw – od indeksu i karty zaliczeń po stypendia.

Dbaj o jej zdrowie i dobre samopoczucie, bo nikt w uczelni tak Ci nie pomoże w chwili kryzysu, jak Twoja Pani z Dziekanatu.

 

PANI Z SEKRETARIATU DZIEKANA

To osoba prowadząca biuro dziekana i prodziekanów, Twój drugi Anioł Stróż. To od niej zależy, jak szybko dziekan dowie się o Twojej sprawie. Razem z Panią z Dziekanatu cały swój czas poświęcają na opanowanie biurowej, niewdzięcznej strony Twoich studiów – po to, by sprawy administracyjne zajmowały Ci jak najmniej czasu. Obie mają do przerobienia całe mnóstwo dokumentów (sprawozdania, ankiety, rekrutacja, listy studentów itp., itd.), więc nie dziw się, że stale są zajęte. O nią także musisz dbać przynajmniej tak, jak o Panią z Dziekanatu :)

 

PIERWSZE DOKUMENTY

Jeśli dopiero zaczynasz studia musisz pojawić się w Dziale Spraw Studenckich (skrót: DSS, sala 001 w Pałacu pod Globusem) i podpisać obowiązkowy zestaw dokumentów. Osoby ubiegające się o stypendia składają w DSS komplet wymaganych dokumentów (w terminie podanym na początku roku akademickiego). Od początku warto znać REGULAMIN STUDIÓW – zresztą każda studentka i każdy student ma obowiązek zapoznać się z nim.

 

POCZĄTEK SEMESTRU 

Dla wydziałów wizualnych to czas zapisywania się do pracowni – zrób to zaraz na pierwszych zajęciach, bo obowiązują limity przyjęć. Dla wydziałów muzycznych obowiązują natomiast zapisy na fakultety.

Pamiętaj o sprawdzeniu tygodniowego planu zajęć na stronie Akademii; niektóre zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie, a nawet raz w miesiącu – opuszczenie takich zajęć jest bardzo trudne do odrobienia, więc zaplanuj dobrze czas.

 

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW (IOS) 

W uzasadnionych przypadkach (np. wysoka średnia ocen) możesz złożyć w DSS podanie  o przyznanie na dany semestr Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS). Podanie trzeba wiarygodnie uzasadnić. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji trzeba bezpośrednio skontaktować się z osobami prowadzącymi poszczególne przedmioty i realizować program na zasadach ustalonych z nimi na początku semestru. Nadal jednak obowiązują wszystkie terminy zgodne z organizacją roku akademickiego.

 

PRZED SESJĄ

W DSS pobiera się indeks i kartę zaliczeń.

 

WPISY DO INDEKSÓW

Wpisy z zaliczeń i egzaminów dokonywane są przez prowadzących najpóźniej do ostatniego dnia sesji poprawkowej. Trzeba przypilnować prowadzących zajęcia, by w odpowiednią rubrykę w indeksie i na karcie zaliczeń wpisali zaliczenie i ocenę oraz złożyli swój podpis.

Fakt uczestniczenia w zaliczeniach lub egzaminach i uzyskanie pozytywnej oceny nie oznacza zaliczenia przedmiotu i semestru; musisz złożyć w DSS indeks i kartę zaliczeń z kompletami wpisów.

UWAGA: zdobycie wpisów to niewdzięczny obowiązek, spoczywający wyłącznie na Tobie. DSS nie pośredniczy w wymianie indeksów pomiędzy Wami a osobami prowadzącymi zajęcia.

 

SESJA

Termin rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej co roku zamieszczany jest w  HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO – dokumencie dostępnym na stronie internetowej uczelni.

 

PO SESJI: INDEKS i KARTA EGZAMINACYJNA 

Najpóźniej 4 dni po terminie sesji poprawkowej musisz złożyć indeks i kartę egzaminacyjną w DSS (UWAGA: w piątki DSS jest niedostępny!).

 

 

BRAK JEDNEGO ZALICZENIA 

Studentki i studenci 1. roku 1. stopnia studiów muszą uzyskać wszystkie zaliczenia i pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów. Brak choćby jednego zaliczenia na pierwszym roku kończy się skreśleniem z listy studentów.

Począwszy od 2. roku studiów 1. stopnia, w przypadku niezaliczenia jednego przedmiotu, oprócz indeksu i karty egzaminacyjnej należy złożyć podanie (zaopiniowane przez prowadzącego dany przedmiot) o warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w kolejnym semestrze. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji otrzymanej w DSS, należy w ciągu kolejnego semestru uzyskać odpowiednio ocenę czy zaliczenie przedmiotu i złożyć indeks z „kartą warunku” w DSS przed rozpoczęciem kolejnej sesji.

 

BRAK KILKU ZALICZEŃ 

Począwszy od 2. roku studiów 1. stopnia brak kilku zaliczeń grozi skreśleniem z listy studentów. W takim przypadku za pośrednictwem DSS możesz złożyć podanie o możliwość powtarzania semestru w kolejnym roku akademickim. Za powtarzanie jest jednak naliczana opłata; przeczytasz o niej w decyzji, którą odbierzesz w DSS. Zgodnie z decyzją  studentka czy student kierowany jest na urlop w oczekiwaniu na powtarzanie semestru. Po urlopie należy uczęszczać na zajęcia i uzyskać odpowiednio zaliczenia lub oceny z przedmiotów wyszczególnionych w decyzji o powtarzaniu semestru oraz przedmiotów wykazanych jako różnice programowe.  

 

EGZAMIN KOMISYJNY

Zdarzyć się może, że w sesji otrzymasz ocenę niedostateczną – i w sesji poprawkowej także niedostateczną z tego samego przedmiotu. Można wtedy złożyć podanie do dziekana kolegium o możliwość wyznaczenia egzaminu komisyjnego. (UWAGA: jeżeli dziekan uzna, że nie ma podstaw do zorganizowania takiego egzaminu, może odmówić). Podanie wraz z indeksem i kartą egzaminacyjną musisz złożyć w terminie 7 dni od uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu poprawkowego.

 

PŁATNOŚCI M.IN. ZA POWTARZANIE PRZEDMIOTU

Podania dotyczące np. odroczenia terminu płatności, rozłożenia płatności na raty należy złożyć w DSS. Podania powinny być skierowane do Rektora.

 

 

SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW

Jeśli na przykład nie złożysz w DSS indeksu i karty zaliczeń po sesji, możesz zostać skreślona/skreślony z listy studentów.

  • Po otrzymaniu decyzji o skreśleniu z listy studentów możesz złożyć w DSS odwołanie od tej decyzji. Termin złożenia odwołania znajdziesz w treści decyzji.
  • Można także samemu złożyć w DSS podanie o skreślenie z listy studentów – bez podawania przyczyny.
  • Po otrzymaniu ostatecznej decyzji o skreśleniu można odebrać oryginały złożonych w DSS dokumentów. Warunkiem wydania tych dokumentów jest zwrot legitymacji studenckiej oraz złożenie karty obiegowej, uzupełnionej wszystkimi wymaganymi podpisami. Karta obiegowa jest do pobrania w DSS lub na stronie internetowej.

 

URLOP DZIEKAŃSKI

  • W uzasadnionych przypadkach możesz złożyć podanie o możliwość uzyskania przerwy w nauce (czyli o tzw. urlop dziekański). Podanie trzeba wiarygodnie uzasadnić. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji zachowujesz wszystkie prawa studenckie, włącznie z możliwością dalszego otrzymywania świadczeń (np. stypendium socjalnego).  
  • Osobę wracającą z urlopu obowiązuje plan studiów realizowany przez rocznik, na który wraca oraz uzupełnienie wskazanych w decyzji różnic programowych.

 

ZMIANA PROMOTORA

W uzasadnionych przypadkach student może złożyć podanie o zmianę dotychczasowego promotora i wskazać innego promotora pracy dyplomowej.

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń i egzaminów należy złożyć w DSS podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego. Terminy egzaminów dyplomowych określane są każdego roku. W wyjątkowych przypadkach można złożyć podanie o przesunięcie terminu egzaminu na wrzesień, ale w przypadku obrony pracy licencjackiej we wrześniu nie można zdawać na studia II stopnia (egzaminy wstępne zwykle są w czerwcu), a w przypadku obrony pracy magisterskiej we wrześniu nie można wziąć udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Warto więc obronić się w pierwszym terminie.

 

DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA

  • W przypadku zgubienia legitymacji albo indeksu należy złożyć w DSS podanie o wydanie duplikatu (w przypadku indeksu należy dostarczyć dodatkowe zdjęcie). Za duplikat dokumentu trzeba  zapłacić i dostarczyć do DSS potwierdzenie dokonania takiej opłaty.
  • W przypadku zmiany nazwiska należy złożyć w DSS kserokopię dowodu osobistego oraz odpisu skróconego aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej, lub wyroku sądu (wraz z oryginałem odpowiedniego dokumentu do wglądu) a także indeks, w którym zostaną naniesione zmiany. Należy także złożyć podanie o wymianę legitymacji; starą legitymację zwraca się w DSS w momencie odbioru nowej.
  • O potrzebie uzyskania zaświadczenia o statusie studenta lub kontynuacji studiów należy poinformować DSS osobiście lub mailowo na adres bos@akademiasztuki.eu  Trzeba zaznaczyć dla jakiej instytucji zaświadczenie ma być wystawione. Po dokument (następnego dnia w godzinach urzędowania DSS) należy zgłosić się osobiście w DSS i podpisać na kserokopii odbiór zaświadczenia.

 

KONSULTACJE

Z osobami prowadzącymi zajęcia można kontaktować się w wyznaczonych terminach konsultacji (terminy dostępne są na stronie internetowej Akademii). Sposób kontaktu prowadzący określają na początku roku akademickiego (telefon i/lub mail).

 

ERASMUS / MOST

Osoba zainteresowana uczestniczeniem w programie Erasmus lub programie Most powinna zacząć od pobrania ze strony internetowej odpowiednich druków. Wypełnione druki wraz z wymaganymi podpisami należy złożyć w Dziale Kształcenia w wyznaczonych przez ten dział terminach.

 

 
 
Akademia Sztuki
×