Akademia Sztuki

Wydział Edukacji Muzycznej

Akademia Sztuki

Karta zgłoszenia

II Konkurs Wokalny im. Carla Loewe 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………....................………………………………………..………………... 

 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………................……………………..…………….…….. 

 

Nazwa szkoły/uczelni: ……………..................………………………………………………..………….…………….. 

 

Pedagog prowadzący: ……………...................…………………………………………………….………..………. 

Będę korzystał z pianisty konkursowego: TAK    NIE   

Imię i nazwisko akompaniatora: (podać w przypadku nie korzystania z pianisty konkursowego) 

 

................................................................……………………………………………………………………..…....... 

 

Kategoria: ……………………… 

 

Adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, adres e-mail: 

 

……………………………………….......……………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………….......………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

Zgłaszam wykonanie następującego programu: (kompozytor, tytuł, numer, opus, czas trwania każdego utworu) 

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Etap I 

 

1. ....................................................................................................................................................................................................... 

 

2. ....................................................................................................................................................................................................... 

Etap II 

 

1. ....................................................................................................................................................................................................... 

 

2. ....................................................................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu Wokalnego im. Carla Loewe w Szczecinie 

 

 

........................................................................ 

Data i czytelny podpis zgłaszającego 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU NA POTRZEBY REALIZACJI KONKURSU I PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI AKADEMII SZTUKI 

 

W związku z moim udziałem w Konkursie Wokalnym im. Carla Loewe, realizowanym przez Akademię Sztuki w Szczecinie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

- administratorem zebranych danych osobowych jest Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych w Akademii Sztuki jest dostępny/a pod adresem e-mail: iod@akademiasztuki.eu 

- moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. wyłącznie w celu realizacji Konkursu Wokalnego im. Carla Loewe; 

- moje dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres dwóch lat/do momentu odwołania zgody; 

- w dowolnym momencie mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

........................................................................ 

Data i czytelny podpis zgłaszającego 

 

Dodatkowo wyrażam / nie wyrażam:* 

zgodę na utrwalenie i nieodpłatne, wielokrotne oraz bezterminowe rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych podczas konkursu organizowanego przez Akademię Sztuki w Szczecinie oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczanie na stronach internetowych AS, profilach społecznościowych oraz tablicach ściennych i folderach w celu informacji i promocji AS, (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.). 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

 

 

........................................................................ 

Data i czytelny podpis zgłaszającego 

*niepotrzebne skreślić 

Akademia Sztuki
×