Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
23-24.10.2020

Konferencja Naukowo-Metodyczna TEORIA MUZYKI W PRAKTYCE. MELODYJNIE-HARMONIJNIE

Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Muzycznych z siedzibą w Warszawie zapraszają nauczycieli szkół muzycznych do bezpłatnego udziału w Konferencji naukowo-metodycznej TEORIA MUZYKI W PRAKTYCE. MELODYJNIE-HARMONIJNIE.

 

Coroczna KONFERENCJA NAUKOWA „Teoria muzyki w praktyce”, przeznaczona jest dla naukowców, metodyków, artystów, nauczycieli i studentów uczelni artystycznych przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego. Do udziału w konferencji jako czynni uczestnicy mogą zgłaszać się również naukowcy, artyści z całej Polski, zainteresowani profesjonalną edukacją muzyczną. Wystąpienia wszystkich uczestników czynnych odbędą się w blokach tematycznych, które zostaną zaplanowane szczegółowo po przyjęciu zgłoszeń od wszystkich chętnych. Udział w konferencji jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale.

Szczecin 23-24 października 2020 r.

Program wykładów i warsztatów (wraz z sylwetkami prowadzących):

1.     Melodyka jako składnik relacji retoryczno-muzycznych

Dr hab. Rafał Ciesielski, muzykolog, publicysta muzyczny, klarnecista, menadżer kultury, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szef programowy Lubuskiego Biura Koncertowego. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię muzyki i estetykę muzyczną XIX-XX wieku, krytykę muzyczną, muzykę i krytykę jazzową, teorię i praktykę powszechnej edukacji muzycznej oraz kulturę muzyczną społeczności lokalnych.

2.     Rozwój melodyki i na przestrzeni wieków – wybrane zagadnienia

Dr Artur Cieślak, kompozytor, pianista, krytyk muzyczny, wykładowca, nauczyciel ZPSM w Szczecinie, nauczyciel akademicki w Akademii Sztuki w Szczecinie, prowadzi zajęcia z historii muzyki, seminarium muzyki współczesnej, kompozycji i instrumentacji.   

3.     Nowa dydaktyka – nowe zasady? O wiecznie żywych zasadach kształcenia

Dr Alicja Delecka-Bury, doktor pedagogiki, absolwentka kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, adiunkt w Kolegium Sztuk Muzycznych Akademii Sztuki w Szczecinie, pełni funkcję prodziekana Wydziału Edukacji Muzycznej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą obszarów m.in. uwarunkowań edukacji muzycznej, kształcenia nauczycieli muzyki i szkolnictwa muzycznego. W tych dziedzinach publikuje artykuły i monografie.

4.     Słuch harmoniczny – kształcenie, problemy, pomysły

Dr Grażyna Draus, (UMFC w Warszawie) - teoretyk muzy­ki, kom­po­zy­tor­ka, peda­gog, kierownik Pracowni Kształcenia Słuchu i Harmonii UMFC, nauczyciel OSM II st. w Warszawie, organizatorka i jurorka kon­kur­sów sol­fe­żo­wych, autorka pro­gra­mów naucza­nia, współ­au­tor­ka pod­sta­wy pro­gra­mo­wej dla przed­mio­tu kształ­ce­nie słuchu w szko­le muzycz­nej II stop­nia

5.     Kształtowanie zdolności i kształtowanie charakteru u ucznia szkoły muzycznej

Prof. Zofia Konaszkiewicz, profesor zwyczajny doktor habilitowany, emerytowana profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Ukończyła studia w zakresie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i w zakresie wychowania muzycznego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Autorka wielu publikacji z zakresu psychologii i edukacji muzycznej.

6.     Problematyka elementów dzieła muzycznego w dydaktyce szkoły muzycznej II stopnia

Mgr Dorota Kalinowska – muzykolog, nauczycielka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, realizatorka szkoleń z zakresu metodyki  nauczania  literatury muzycznej i historii muzyki, współautorka testu diagnostycznego z  literatury muzycznej, konsultant CEA

7.     „Arkusz jednego dzieła” jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu przedmiotów kształcenie słuchu i harmonia

Dr Tomasz Kienik, kompozytor, wykładowca akademicki, nauczyciel szkoły muzycznej, członek Pracowni Kształcenia Słuchu, współpracownik Festiwalu Wyobraźni Muzycznej MYear a od 2010r. również kierownik sekcji teorii w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu.  W Akademii Muzycznej we Wrocławiu prowadzi zajęcia z historii teorii muzyki, wstępu do teorii muzyki, z historii muzyki  XVIII-XXI wieku, z kształcenia słuchu.

8.     Kompozytor na lekcjach kształcenia słuchu

Mgr Piotr Tabakiernik, kompozytor, wykładowca, pedagog, twórca zainteresowany zarówno przeszłością, jak i przyszłością, stąd korzysta w pełni z zasobu nowoczesnych technik kompozytorskich, zafascynowany jest mikrotonowością, poszerzaniem zasobu technik wykonawczych, muzyczną kognitywistyką i wszystkim, co składa się na język „kompozytora współczesnego”, który chętnie wykorzystuje w pracy dydaktycznej.

Obowiązuje tematyka związana z profesjonalnym kształceniem muzycznym, m.in.:

1. Praca z uczniem zdolnym w szkole muzycznej II st.

2. Komunikacja i  relacje interpersonalne w szkole muzycznej II st.

3. Współpraca w rodzicami uczniów szkoły muzycznej II st.

4. Aspekty psychologii muzyki (słyszenie, pamięć muzyczna, uczenie się muzyki)

5. Motywowanie uczniów.

6. Nowoczesne technologie na zajęciach w szkole muzycznej.

7. Kompetencje dydaktyczne i dyspozycje osobowościowe nauczycieli przedmiotów teoretycznych.

8. Psychopedagogiczne uwarunkowania profesjonalnej edukacji muzycznej.

9. Metody kształcenia muzycznego specyficzne dla muzycznej edukacji profesjonalnej. Doświadczenia polskie i innych krajów.

 

Integralną częścią konferencji (oprócz wystąpień konferencyjnych, zawierających doniesienia z badań w zakresie edukacji muzycznej) będą dwa moderowane panele dyskusyjne, podczas których poruszane będą aktualne problemy nurtujące współczesną szkołę muzyczną:

- ramowe plany nauczania

- realizacja podstawy programowej przedmiotów ogólnomuzycznych w szkole muzycznej

- ewaluacja kształcenia w szkole muzycznej

Uczestnikami paneli będą członkowie Komitetu Naukowego oraz zaproszeni goście - przedstawiciele Centrum Edukacji Artystycznej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Muzycznych. Słuchacze będą mogli wziąć udział w dyskusji.

Całość konferencji będzie przeprowadzona online za pomocą platformy konferencyjnej MC Teams. Zarejestrowanym i zgłoszonym w systemie uczestnikom biernym i czynnym zostanie przesłany link do spotkania.

Obowiązkowa rejestracja wszystkich uczestników w linku: https://forms.gle/98a9jdRcoLq3BS2A6

 

Terminy rejestracji:

- do 30 września br. - dla uczestników czynnych (wraz z podaniem 20 minutowego tematu

referatu)

- do 15 października – dla uczestników biernych

 

ZAPRASZAMY!

dr Alicja Delecka-Bury
Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie

mgr Dorota Kalinowska
Vice-dyr. ZPSM im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie

 

Organizator: Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie

partnerzy:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Muzycznych z siedzibą w Warszawie

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Kolegium Sztuk Muzycznych
NEWS
Akademia Sztuki
×