Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Najnowsza książka prof. dra hab. Bogusława Rottermunda ukazała się drukiem

Prof. dr hab. Bogusław Rottermund - Odkrywając Szymanowskiego. Dzieła fortepianowe Karola z Atmy i ich interpretacje. Sonaty; ISBN 978-83-63072-41-4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, wyd. 2020 r.; 13 arkuszy wydawniczych, 212 stron, ilustracje

Czwarta książka prof. dra hab. Bogusława Rottermunda, która właśnie ukazała się drukiem, to jednocześnie drugi tom (z zaplanowanych pięciu) serii poświęconej muzyce fortepianowej Karola Szymanowskiego - najwybitniejszego po Chopinie polskiego kompozytora. Prof. dr hab. Anna Organiszczak w recenzji wydawniczej określiła ją jako „znakomita – mieszcząca się w 25% najlepszych wydanych ostatnio pozycji”. Recenzentka pisze o tej monografii m.in. „Dotyczy całościowego i dogłębnego spojrzenia Autora na sonaty fortepianowe Karola Szymanowskiego oraz ich interpretacje.  Obejmuje historię powstania tych utworów, analizę budowy formalnej oraz ich recepcję. Ten ostatni zakres tematyki stanowi novum w badaniach zarówno polskich, jak i zagranicznych w dziedzinie interpretacji pianistycznej utworów <<Karola z Atmy>>. Autor w udany sposób łączy rozważania i analizy muzykologiczne z instrumentalnymi (pianistycznymi). W zakończeniu pracy B. Rottermund pisze, że jego celem było <<przybliżenie, unaocznienie i ułatwienie czytelnikowi – słuchaczowi zrozumienie utworów Karola Szymanowskiego oraz ich mentalne i emocjonalnie przyswojenie>>. I udało się doskonale! Książkę czyta się z <<zapartym tchem>>, a śmiałe i bardzo trafne sądy Autora, dotyczące poszczególnych interpretacji są niezwykle interesującą i wciągającą lekturą. Praca przybliża i pozwala zrozumieć niełatwe arcydzieła Szymanowskiego, które wciąż czekają, by zająć należne im miejsce w panteonie najwybitniejszych dzieł tego gatunku w muzyce fortepianowej XX wieku”.

Autor nieustannie zaskakuje czytelnika celnymi uwagami, komentarzami, nieszablonowymi analizami czy wymownymi cytatami. Na przykład o temperaturze ówczesnych sporów dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju muzyki polskiej dobitnie świadczy zacytowana wypowiedź Mieczysława Karłowicza z kwietnia 1907 r., który proponuje zatrudnienie „specjalisty, co by nic więcej nie robił, tylko walił po mordzie różnych Polińskich & Co…” (s. 23). Demaskuje również mętność wywodów, błędność konkluzji oraz wyciąganych wniosków przez niektórych zachodnioeuropejskich badaczy spuścizny fonograficznej Światosława Richtera dotyczących jego nagrań II Sonaty op. 21 Szymanowskiego, utrwalonej przez pianistę kilkakrotnie (s. 71-80). B. Rottermund przytacza mniej znane fakty z życia koncertowego Karola Szymanowskiego jako pianisty, który np. na przestrzeni kilku miesięcy podczas wojny domowej w Rosji i na Ukrainie grał w rodzinnych stronach wiele koncertów – zarówno przymusowo dla bolszewików, jak i dobrowolnie na rzecz Ochotniczej Armii generała Antona Denikina wspierając finansowo białogwardzistów, występując m.in. ze swym kuzynem Harrym Neuhausem.

Rozdziały 1-3 obejmują zagadnienia związane z tłem i historią powstania trzech fortepianowych sonat, wywołanym przez nie rezonansem, z budową formalną i recepcją. Dzieła te doczekały się dotąd nagrań zrealizowanych przez kilkudziesięciu pianistów. Rozdział czwarty to syntetyczne „fonograficzne wizytówki” (zarówno realizacji najstarszych, jak i najnowszych) pozostałych utworów fortepianowych K. Szymanowskiego (preludia, wariacje, cykle etiud i utworów programowych itd.) utrwalonych przez stu kilkunastu pianistów.

Podobnie, jak kolejny, przygotowany już do druku trzeci tom serii (o mazurkach Szymanowskiego), książka ta została napisana w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (ks)

 

Na okładce najnowszej (wyd. 2020 r.) książki prof. dra hab. Bogusława Rottermunda Odkrywając Szymanowskiego. Dzieła fortepianowe Karola z Atmy i ich interpretacje. Sonatywidnieje podobnie jak w poprzednich monografiach reprodukcja obrazu prof. AS dr hab. Elżbiety Wasyłyk przedstawiająca portret kompozytora. Winieta jest autorstwa Alicji Dudy.

Kolegium Sztuk Muzycznych
NEWS
Akademia Sztuki
×