Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Organy jako instrument żydowski w perspektywie starożytnej i XIX-wiecznej

Zapraszamy  do wysłuchania wykładu online "Organy jako instrument żydowski w perspektywie starożytnej i XIX-wiecznej". 

Wykład wygłosi nasz wykładowca mgr Jakub Stefek -
 7.01.2021 r. (czwartek) w godzinach 17.00-18.00 na platformie Microsoft Teams.
By wziąć udział w wykładzie wystarczy wejść w niżej podany link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU4OWE0NWEtYzI4OS00ZWJiLTgyZmMtYWJiZGJkYjIzN2M5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ab626f-4fee-4cc5-937e-602d684c2658%22%2c%22Oid%22%3a%2257c743be-64db-43e6-a812-f0ae6751fa70%22%7d


Mgr Jakub Stefek – wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie w zakresie organów i kameralistyki organowej. Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów. Koncertuje w całej Europie, a także uczestniczy w mistrzowskich kursach muzycznych. Przede wszystkim zajmuje się marketingiem sztuk scenicznych oraz inspiruje się muzyką żydowską. Współpracuje z Gminą Żydowską w Berlinie jako organista w Synagodze Pestalozzistrasse, jak również organizuje Dni Muzyki Żydowskiej w Szczecinie.

 

Kolegium Sztuk Muzycznych
NEWS
Akademia Sztuki
×