Akademia Sztuki

Wydział Edukacji Muzycznej

Akademia Sztuki

Regulamin Konkursu Wokalnego im. Carla Loewe

 

Konkurs inspirowany jest pragnieniem upowszechnienia twórczości wokalnej Carla Loewe, zwanego "Schubertem Północy", przez wiele lat związanego z przedwojennym Szczecinem oraz uhonorowanie i przybliżenie sylwetki tego niezwykłego Szczecinianina – kompozytora, organisty, śpiewaka i pedagoga w jednej osobie, poprzez zainteresowanie śpiewaków młodego pokolenia jego pieśniami i balladami, a także promocję szczecińskiej Akademii Sztuki, Miasta Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

II Konkurs Wokalny im. Carla Loewe, zwany w dalszej części „Konkursem”, odbędzie się w Akademii Sztuki w Szczecinie w dniach 28.11 - 30.11.2019 roku. 

Konkurs organizowany jest przez Katedrę Wokalistyki Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie przy współpracy z Fundacją "Akademia Nowa". Partnerem Konkursu jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. 

Uczestników będzie oceniało jury, składające się z wybitnych artystów, będących jednocześnie autorytetami w dziedzinie wokalistyki, pedagogów wyższych uczelni muzycznych: prof. Urszula Kryger, prof. Piotr Kusiewicz,  prof. Ulf Bästlein, prof. Paul Weigold dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska – dyrektor konkursu 

 

HARMONOGRAM I MIEJSCE KONKURSU 

 

Konkurs odbędzie się w następujących miejscach: 

 

Aula Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie – ul. Staromłyńska 13, 70-561 Szczecin 

Ogród zimowy Akademii Sztuki w Szczecinie - pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin 

 

Harmonogram Konkursu: 

 

1.10.2019 – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń 

30.10.2019 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń 

10.11.2019 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników 

10.11.2019 – losowanie i ogłoszenie kolejności przesłuchań 

28.11.2019 – rejestracja uczestników Konkursu w godzinach 9.00 – 18.00 

28.11.2019 – próby uczestników Konkursu z pianistami / Akademia Sztuki 

28.11.2019 – koncert inauguracyjny / Aula ZPSM 

29.11.2019 – przesłuchania I etapu: Kategoria A, Kategoria B / Aula ZPSM 

29.11.2019 – ogłoszenie wyników I etapu / Akademia Sztuki 

30.11.2019 – przesłuchania II etapu: Kategoria A, Kategoria B / Aula ZPSM 

30.11.2019 – ogłoszenie wyników II etapu, odczytanie listy laureatów w kolejności alfabetycznej  (udział w koncercie laureatów)/ Akademia Sztuki

30.11.2019 – ceremonia wręczenia nagród  oraz koncert laureatów / Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas śpiewu solowego szkół muzycznych II stopnia oraz studenci wydziału wokalnego lub kierunku wokalistyka uczelni artystycznych polskich i zagranicznych. 

 

Kandydaci będą podzieleni na dwie kategorie: 

Kategoria A – uczniowie klas śpiewu solowego szkół muzycznych II stopnia, niebędący studentami, którzy do dnia 30.11.2019 roku nie ukończyli 23 lat. Jeśli przekroczą limit wieku, przechodzą do Kategorii B. 

Kategoria B – studenci wydziału wokalnego lub kierunku wokalistyka uczelni artystycznych, którzy do dnia 30.11.2019 roku nie ukończyli 30 lat. 

 

Kandydaci będący jednocześnie uczniami szkół muzycznych i studentami mogą startować wyłącznie w Kategorii B. 

 

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie drogą elektroniczną wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO, oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty konkursowej a w przypadku osób korzystających z pianisty konkursowego, potwierdzenie uiszczenia opłaty za pianistę a także przesłanie drogą pocztową materiałów nutowych. 

 

Skan karty zgłoszenia oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty konkursowej powinny być przesłane do dnia 30.10.2019 r. do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego, CET (UTC+1.00) na adres: pawel.wolski@akademiasztuki.eu  

Niekompletna lub nieczytelnie wypełniona karta zgłoszenia może zostać odrzucona.  

 

W przypadku korzystania z pianisty konkursowego materiały nutowe należy przesłać drogą pocztową  do dnia 30.10.2019 r. na adres: Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin z dopiskiem: „Loewe – pianista”. Decyduje data stempla pocztowego. 

 

Zmiany w zgłoszonym programie są możliwe najpóźniej do dnia 15.11.2019 r. i dotyczą wyłącznie kandydatów nie korzystających z pianisty konkursowego. Po tym terminie żadne zmiany w programie nie będą uwzględnione. 

 

Kandydat zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych kroków, aby jego zgłoszenie zostało przyjęte w wyznaczonym terminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieotrzymania zgłoszenia w terminie. 

 

W przypadku napotkania problemów technicznych podczas wysyłania karty zgłoszenia lub innych, kandydat zobowiązany jest poinformować o tym organizatorów Konkursu. 

Kandydat otrzyma za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zgłoszenia do konkursu. 

 

Organizator zapewni pianistów dla uczestników Konkursu. Skorzystanie z pianisty konkursowego wiąże się z opłatą dodatkową w wysokości 60 zł. (15 Euro) 

 

Kandydat może wziąć udział w Konkursie z własnym pianistą. Organizator nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w Konkursie własnego pianisty kandydata. 

 

 

WYMAGANIA REPERTUAROWE 

Kategoria A 

I etap (czas trwania do 10 minut) 

1. Dowolna pieśń 

2. Pieśń romantyczna 

II etap (czas trwania do 12 minut) 

1. Pieśń lub ballada Carla Loewe 

2. Pieśń Stanisława Moniuszki 

 

Kategoria B 

I etap (czas trwania do 12 minut) 

1. Pieśń lub ballada Carla Loewe 

2. Dowolna pieśń 

II etap (czas trwania do 12 minut) 

1. Utwór Carla Loewe 

2. Pieśń Stanisława Moniuszki 

 

Jury zastrzega sobie prawo przerwania występów konkursowych, jeżeli uczestnik przekroczy limit czasowy w poszczególnych etapach. Wyjątkiem może być dłuższa ballada, co należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia. 

 

Uwagi do repertuaru: 

1. Utwory prezentowane w różnych etapach nie mogą się powtórzyć. 

2. Wszystkie utwory muszą być wykonywane z pamięci. 

3. Dopuszcza się transponowanie utworów. 

4. Kolejność wykonywania utworów w poszczególnych etapach jest dowolna. 

5. Cudzoziemcy nie mają obowiązku wykonywania pieśni St. Moniuszki w języku polskim. 

 

NAGRODY 

Spośród finalistów II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Carla Loewe w Szczecinie Jury wyłoni laureatów nagród głównych i nagród specjalnych.  

 

NAGRODY GŁÓWNE

Kategoria A

I miejsce 5000 PLN - Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin

II miejsce 3000 PLN

III miejsce 2000 PLN

 

NAGRODY GŁÓWNE

Kategoria B

I miejsce 5000 PLN - Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

II miejsce 3000 PLN

III miejsce 2000 PLN

 

NAGRODY SPECJALNE ufundowane przez Rotary International

Za najlepszą interpretację utworu Carla Loewe - 1000 PLN

Za najlepszą interpretację ballady Carla Loewe - 1000 PLN

Za najlepszą interpretację pieśni Stanisława Moniuszki – 1000 PLN

Za indywidualność wykonawczo-sceniczną - 1000 PLN

Dla najlepszego pianisty – 1000 PLN

 

Jury zostawia się decyzję ewentualnej zmiany wysokości poszczególnych nagród. 

 

OPŁATY 

 

Uczestnicy pokrywają związane z udziałem w Konkursie koszty własne oraz pianisty (podróż, nocleg, wyżywienie). 

  

Opłatę konkursową w wysokości 150 złotych (40 Euro) należy uiścić na konto Akademii Sztuki, o numerze: 

25 1440 1143 0000 0000 1215 0008, umieszczając w tytule dopisek „Loewe – Konkurs”. 

 

Opłatę za pianistę konkursowego w wysokości 60 złotych (15 Euro) należy uiścić na konto Akademii Sztuki, o numerze: 

25 1440 1143 0000 0000 1215 0008, umieszczając w tytule dopisek „Loewe – pianista”. 

 

Uwaga! W tytule przelewu należy wpisać także imię i nazwisko uczestnika konkursu, szczególnie wtedy, kiedy opłatę konkursową uiszcza inna osoba lub instytucja. 

 

Opłata konkursowa nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w Konkursie. 

 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

Rejestracja uczestników odbędzie się 28.11.2019 r. od godz. 9.00 do 18.00 w Akademii Sztuki mieszczącej się w Pałacu pod Globusem, przy Placu Orła Białego 2. Do rejestracji są wymagane dokumenty: dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz wszelkie dowody opłat konkursowych. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Obrady jury oraz protokoły są poufne, a decyzje nieodwołalne. Wyklucza się dochodzenie swoich racji na drodze sądowej. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Konkursu nienależących do kompetencji Jury ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Konkursu. 

 

Organizator nie jest zobowiązany do ubezpieczenia kandydata od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz choroby, nie jest także zobowiązany od ubezpieczenia od utraty lub zniszczenia jego mienia osobistego. 

 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu. 

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian przebiegu konkursu. 

 

Wszystkie etapy konkursu są otwarte dla publiczności. 

 

Załącznik nr 1: KARTA ZGŁOSZENIA do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część. 

 

 

 

KONTAKT 

Organizator konkursu: 

Akademia Sztuki w Szczecinie 

Pałac pod Globusem 

Pl. Orła Białego 2 

70-562 Szczecin 

 

Informacje o konkursie znajdują się na stronie: 

carlloewe.akademiasztuki.eu 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

 

Jolanta Bartczak (sprawy organizacyjne, także w języku angielskim) 

jolanta.bartczak@akademiasztuki.eu 

tel. + 48 664 080 257 

 

dr Paweł Wolski (sprawy merytoryczne) 

paweł.wolski@akademiasztuki.eu 

tel. +48 502 311 550 

 

WAŻNE INFORMACJE 

 

Linki do materiałów nutowych z utworami Carla Loewe dostępne są na stronie Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie 

ZBC Pomerania 

Wymaganą wtyczkę DjVu dla przeglądarki można pobrać tutaj: 

http://www.djvu.com.pl/download.php 

Akademia Sztuki
×