Akademia Sztuki

Wydział Wokalny

Akademia Sztuki

Katedra Wokalistyki

Katedra Wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie została utworzona w 2003 roku, jako część Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki. Jej pierwszym kierownikiem była dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. AS, obecnie Dziekan Wydziału.

Przez kolejne lata zespół Katedry dynamicznie rozwijał swój potencjał, zdobywając stopnie naukowe i rozszerzając swój skład osobowy. Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest trzech profesorów tytularnych: prof. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil, prof. dr hab. Piotr Kusiewicz, prof. dr hab. Wojciech Maciejowski. Sześciu profesorów nadzwyczajnych: dr hab. Sylwia Burnicka-Kalischewska, dr hab. Katarzyna Dondalska, dr hab. Ewa Filipowicz–Kosińska, dr hab. Joanna Tylkowska-Drożdż, dr. hab. Magdalena Witczak, dr hab. Paweł Wolski. Stanowisku adiunkta ze stopniem doktora sztuk muzycznych zajmuje dr Barbara Żarnowiecka. W katerze pracuje trzech asystentów: mgr Beata Dunin-Wąsowicz, mgr Tomasz Krzysica, oraz mgr Janusz Lewandowski.

Katedra Wokalistyki jest jednostką wiodącą dla kierunku Wokalistyka, gdzie kształci się przyszłych solistów śpiewu klasycznego. Pracownicy Katedry to nie tylko pedagodzy, ale przede wszystkim Artyści o uznanym dorobku w zakresie sztuki muzycznej. W ramach procesu edukacyjnego na I i II poziomie studiów prowadzą oni nie tylko indywidualne zajęcia w swoich klasach śpiewu, ale także wykłady i ćwiczenia z zakresu teorii i metodologii wokalistyki.

Wartym podkreślenia jest fakt, że niektórzy z profesorów Katedry prowadzą także intensywną działalność naukową, publikując monografie i artykuły naukowe z zakresu szeroko rozumianej wokalistyki, tradycji muzycznej Pomorza, historii muzyki operowej. Uczestniczą także aktywnie w konferencjach i seminariach naukowych na terenie całego kraju i Europy, prezentując wyniki swojej działalności badawczej.

Katedra Wokalistyki Wydziału Wokalnego Akademii Sztuki w Szczecinie zajmuje się  nie tylko organizacją cyklicznych koncertów tematycznych i wokalnych warsztatów mistrzowskich, bierze również udział w organizacji konkursów wokalnych – Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Carla Loewego, czy Wydziałowy Konkurs Wokalny poświęcony twórczości Stanisława Moniuszki. Warto nadmienić, że przy Katedrze Wokalistyki od 2014 roku prężnie działa studenckie Koło Naukowe Wokalistów Odeon.

Akademia Sztuki
×