Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

Wymagania edytorskie do publikacji

Termin nadsyłania tekstów do antologii pokongresowej został ustalony na 31 maja 2018 roku. 
 
Tekst nie powinien przekraczać 15 000 znaków ze spacjami.
Możliwe jest dołączenie max 3 ilustracji do jednego tekstu.
W przypadku publikacji ilustracji konieczna jest pisemna zgoda na jej wykorzystanie.
Abstrakt nie powinien przekraczać 1000 znaków ze spacjami.
Konieczne jest podanie ok. 5 słów kluczowych
oraz następujących informacji:
imię i nazwisko, stopień, afiliacja, adres email, biogram (500-700 znaków ze spacjami)
 
CYTATY I ODWOLANIA:
Książki:
B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, PWN, Warszawa 2002, s. 129.
W. Welsch, Estetyka poza estetyką, przeł. K. Guczalska, Universitas,  Kraków 2005, s. 83.
J.-F. Lyotard, The Inhuman: Reflections on Time, przeł. na ang. G. Bennington, R. Bowlby, Polity Press, Cambridge-Oxford 1991, s. 102.
 
Artykuły w czasopismach i antologiach:
R. Shusterman, Somaesthetics: A Disciplinary Proposal, w: „The Journal of Aesthetics and Art. Criticism”, 57:3, lato 1999, s. 300.
J.-F. Lyotard, Wzniosłość i awangarda, przeł. M. Bieńczyk, w: „Teksty drugie”, 1996, nr. 2-3.
 
Źródła internetowe:
R. Braidotti, Affirming the Affirmative: On Nomadic Affectivity, za: http://www.rhizimes.net/issue11/braidotti.html.
 
Powtórzenia w cytowaniu:
G. Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, dz. cyt., s. 40
Tamże, s. 265.
 
 
BIBLIOGRAFIA
 
Książki: 
Bőhme G., Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego, przeł. J. Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
Dziemidok B., Główne kontrowersje estetyki współczesnej, PWN, Warszawa 2002.
 
Artykuły w czasopismach i antologiach:
R. Shusterman, Somaesthetics: A Disciplinary Proposal, w: „The Journal of Aesthetics and Art. Criticism”, 57:3, lato 1999, s. 299-313.
Lyotard J.-F., Wzniosłość i awangarda, przeł. M. Bieńczyk, w: „Teksty drugie”, 1996, nr. 2-3, s. 173-189.
 
Źródła internetowe
Kaźmierczak W., Niezwykłe początki sztuki performance, za: http://obieg.pl/teksty/33440
Akademia Sztuki
×