Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

TECHNOLOGIE OBRAZOWANIA W KOMUNIKACJI, SZTUCE I NAUCE
7-9 kwietnia 2016 r. Akademia Sztuki w Szczecinie

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów organizuje międzynarodowe sympozjum przygotowawcze do złożenia wniosku do Komisji Europejskiej, w ramach programu Reasearch and Innovation Staff Exchange, Marie Sklodowska-Curie Actions, Horizon2020, na projekt poświęcony technologiom obrazowania.

 

Projekt dotyczy możliwości i ograniczeń czytania obrazów w przestrzeniach transferu (mobilności) ludzi w miejskim środowisku.

Głowny problem badawczy stanowi brak w programach edukacyjnych nauczania czytania i interpretacji komunikatów wizualnych obecnych w przestrzeniach społecznych, co jest konieczne dla świadomej, kulturowo rozwiniętej komunikacji w perspektywie globalnej.

 

Podczas seminarium projekt „Technologie Obrazowania“ zostanie przedstawiony i przedyskutowany, a reprezentanci partnerskich instytucji zaprezentują swój wkład organizacyjny i badawczy. Partnerom pozaeuropejskim zostaną wówczas przekazane do podpisu Letters of Commitment.

 

Uczestnicy seminarium:

Akademia Sztuki w Szczecinie

University in Oslo

Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem

University of the Witswatersrand, Johannesburg – Skype

City University in Hong Kong – Skype

 

Kierownictwo projektu: dr hab. prof AS Zbigniew Romańczuk, dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

 

Seminarium jest finansowane w ramach konkursu „Granty na granty” na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Technologies of Imagining in Communication, Art, and Science

Academy of Art in Szczecin

April 07-09, 2016

 

The international symposium on the technologies of imaging, hosted by the Faculty of Painting and New Media at the Academy of Art in Szczecin, is the networking and research activity of the staff members engaged in the secondment programme. The application for funding Research and Innovation Staff Exchange: Marie Sklodowska-Curie Actions (Horizon 2020) will be submitted to the European Commission by the Faculty of Painting and New Media.

 

The research project focuses on the aspects that influence and inhibit the perception of images in public space. The study addresses the issue of curricula that do include the methods for interpretation of visual stimuli in the social context and environment, which ultimately determine the effectiveness and mode of communication a person follows.

The main seminar incorporates the introduction and discussion about the project pertaining to the technologies of imaging. The partners will also present the scope of their research and specify the activities they will engage in on behalf of the project. On that occasion, the Letters of Commitment will be signed by the associate partners who come from the counties outside Europe.

The following institutions’ representatives will attend the seminar:

The Academy of Art in Szczecin, Poland

University of Oslo, Norway

The University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem, the Czech Republic

University of the Witswatersrand in Johannesbur, South Afrca – via Skype

City University in Hong Kong, China – via Skype

 

Project management: dr hab. Zbigniew Romańczuk (associate professor), dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz (PhD)

 

The symposium is funded within the Grant for Grant Project by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland.

 

 

Akademia Sztuki
×