Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

Perfumy. Posłowie do dezindustrializacji

Książka pod red. Mikołaja Iwańskiego, wydana wspólnie z CSW Kronika w Bytomiu.

Oddajemy w Państwa ręce monografię na temat dezindustrializacji w Polsce po 1989 roku. Wyszliśmy z założenia że monografia, rozszerzając kontekst zjawiska, lepiej przysłuży się popularyzacji wciąż niewystarczająco przepracowanych i wielowymiarowych problemów związanych z upadkiem przemysłu w Polsce, niż katalog z wystawy "Perfumy" Łukasza Skąpskiego. Książkę tę traktować można jako katalog wątków teoretycznych, któremu towarzyszą, składające się na projekt artystyczny, praca krytyczno-konceptualna Łukasza Skąpskiego oraz fotograficzny esej o degradacji nie tylko przemysłu, lecz i warunków życia mieszkańców Szczecina. Planując niniejszą monografię chcieliśmy rozważyć szereg pytań związanych z transformacją systemu ekonomicznego w Polsce, która jak w soczewce skupia się w sytuacji gospodarczej Szczecina, oraz przedstawić uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne, stanowiące szerszy kontekst dla lokalnej dezindustrializacji.

Mikołaj Iwański, Łukasz Skąpski 

 

"Proces dezindustrializacji od około 30 lat postępuje w gospodarkach państw wysoko rozwiniętych. Ze szczególnym nasileniem zjawisko to wystąpiło w krajach przechodzących transformację od silnie zindustrializowanej gospodarki socjalistycznej do gospodarki rynkowej, w tym w szczególności w Polsce. Z przebiegiem procesów dezindustializacji wiąże się cały szereg zjawisk i pytań o bardzo zróżnicowanym zakresie i charakterze. Ich wszechstronne opisanie i wyjaśnienie wymagałoby współpracy specjalistów i przedstawicieli wielu dziedzin wiedzy: ekonomistów, socjologów, filozofów, być może także politologów czy teoretyków gospodarki przestrzennej i urbanistyki. Również artyści podejmują kwestie dezindustrializacji, poszerzając wiedzę na jej temat. Połączenie w jednym opracowaniu tak różnorodnych spojrzeń na procesy dezindustrializacji i ich konsekwencje jest niezmiernie trudne. Podejmując taką właśnie próbę autorzy książki przyjęli w niej konstrukcję bardziej przypominającą patchwork niż klasyczny, linearny wywód naukowy. Oczywiście nie daje to odpowiedzi na wszystkie nasuwające się w związku z dezindustrializacją pytania i problemy, jednak stanowi bardzo ciekawe wprowadzenie do tej złożonej tematyki".

Z recenzji prof. dr hab. Janusza J. Tomidajewicza

 

 

Akademia Sztuki
×