Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Akademia Sztuki

Widzialność / Wizualność

Widzialność / wizualność obrazu cyfrowego. Między fenomenologią a kulturą wizualną - pod redakcją Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz z tekstami: Konrada Chmieleckiego, Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz, Moniki Murawskiej, Mateusza Salwy, Piotra Schollenbergera, Zbigniewa Romańczuka i Piotra Zawojskiego.

Konieczność redefinicji pojęcia obrazu jest obecnie oczywista, ponieważ od niedługiego czasu obcujemy z obrazami pozbawionymi tradycyjnych materialnych ciał, będącymi różnego rodzaju projekcjami. Pociąga to za sobą następujące pytania: jak myśleć dziś o obrazie?, w czym się uobecniają obrazy?, jaki jest status ich istnienia?, jak ich nagromadzenie formujące współczesną ikonosferę wpływa na charakter naszego poznania, jego formę i treść? Niewątpliwie obraz jest pewnym szczególnym fragmentem tego, co widzialne, intencjonalnie ukształtowanym i strukturalnie określonym, a jako taki jest formą przejawu świata. Ta forma nie jest statyczna i bierna, ale dynamiczna i aktywna. Należy zatem postawić pytanie o widzialność/wizualność obrazów cyfrowych – o to jak jest ona uwarunkowana, ustrukturyzowana oraz jak działa w swoim środowisku.

Redakcja naukowa: dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz
Recenzja naukowa: Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński
Redkacja językowa i korekta w języku polskim: Izabela Krupa
Korekta w języku angielskim abstraktów i biogramów: Elizabeth Gagnon
Projekt i skład: Ania Witkowska

 

Książka online

Akademia Sztuki
×