Akademia Sztuki

Wydział Malarstwa

Akademia Sztuki

Egzamin na kierunek Malarstwo, studia stacjonarne II stopnia

UWAGA!!! Aktualizowano 19 czerwca 2020

W związku z zagrożeniem epidemicznym Komisja Rekrutacyjna dla kierunku malarstwo podjęła decyzję o przeprowadzeniu egzaminu wstępnego za pośrednictwem narzędzi elektronicznych przy jednoczesnej modyfikacji warunków jego przeprowadzenia

Terminy: 

I termin: 

01.06.2020 - 25.06.2020 - elektroniczna rekrutacja kandydatów 
06.07.2020 - 07.07.2020 - przesyłanie prac drogą elektroniczną 
09.07.2020 -
Rozmowa kwalifikacyjna komisji egzaminacyjnej z kandydatem – on-line.
do 17.07.2020 - wyniki egzaminów lipcowych (dla I terminu) I i II stopnia z liczbą uzyskanych punktów z poszczególnych elementów egzaminu wstępnego

 

II termin: 

22.07.2020 - 28.08.2020 - elektroniczna rekrutacja kandydatów 
07.09.2020 - 08.09.2020 - przesyłanie prac drogą elektroniczną 
09.09.2020 -
Rozmowa kwalifikacyjna komisji egzaminacyjnej z kandydatem – on-line.
do 18.09.2020 - wyniki egzaminów wrześniowych (dla II terminu) I i II stopnia z liczbą uzyskanych punktów z poszczególnych elementów egzaminu wstępnego oraz finalna lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego z I i II terminu ustalona według liczby uzyskanych punktów 

do 01.10.2020 – składanie dokumentów

po 01.10.2020 – ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów oraz lista osób nieprzyjętych.

O szczegółach technicznych postępowania egzaminacyjnego oraz zasady zgłoszeń, kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową po zakończeniu elektronicznej rekrutacji kandydatów.

Kierunek: malarstwo

Egzamin ma charakter jednoetapowy i składa się z dwóch elementów:  

Element I:  

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów:  
Kandydat przystępujący do egzaminu Tworzy prezentację zawierającą jego prace związane z wybranym kierunkiem (i pokrewnymi) w wersji cyfrowej w postaci jednego pliku PDF.

Kandydat ma możliwość dodania prac wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia (malarstwo, rysunek, animacje, filmy, fotografie, rzeźby, projekty itp.). Należy również dołączyć cyfrową dokumentację praktycznej (nie teoretycznej) pracy licencjackiej z zakresu sztuk plastycznych.

Kandydat ma również możliwość dodania prac wykonanych w innej technice związanej z wybranym kierunkiem, m. in. fotografia, grafika, film. W przypadku dodania pracy w formie wideo, należy zamieścić w pdf-ie statyczny kadr z filmu wraz z aktywnym linkiem do pracy znajdującej się na serwisie streamingowym (np.: youtube, vimeo). Jeden link musi odnosić się do jednej pracy. Film umieszczony na serwisie musi być opisany imieniem i nazwiskiem autora. 

Prace należy przygotować w jednym pliku PDF (o rozmiarze nieprzekraczającym 50 MB) według poniższej specyfikacji. W pliku należy dołączyć jako pierwszą stronę imię i nazwisko autora oraz rodzaj i stopień studiów (II st. Malarstwo).

 
Specyfikacja pliku pdf z portfolio:

Format pliku: PDF  

Maksymalny rozmiar pliku: 50 MB  

Nazwa pliku: imie_nazwisko (bez polskich znaków) oraz stopień studiów

Pod każdą pracą podpis wg schematu:

tytuł/technika/rozmiar oryginalny/rok powstania  
(np.: Pejzaż /farby olejne/100x500mm/2020 r.) 

W celu przygotowania pliku PDF z oddzielnych plików można skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem: https://combinepdf.com/ 

Gotowy plik kandydat przesyła na wskazany przez Akademię adres mailowy za pomocą serwisu wetransfer.com. Przy przesyłaniu pliku serwis wetransfer wymaga podania swojego maila. Prosimy o użycie maila podanego przy zgłoszeniu rekrutacji do Akademii. Wszelka komunikacja z kandydatami odbywa się właśnie za pomocą tego adresu mailowego. Również w ten sposób kandydaci zostaną poinformowani po zakończeniu elektronicznej rekrutacji o ewentualnych dodatkowych szczegółach postępowania egzaminacyjnego.

Element II:  

Rozmowa kwalifikacyjna komisji egzaminacyjnej z kandydatem – on-line.

Dzień przed egzaminem na mail kandydata zostanie wysłany link do spotkania w aplikacji Teams lub Zoom, wraz z podaną godziną. Uczestnictwo nie wymaga wcześniejszej instalacji tych aplikacji i odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. O podanej godzinie prosimy o połączenie się z komisją oraz:

  • w celu weryfikacji – prezentację ujęcia twarzy kandydata oraz okazanie dowodu osobistego (strony ze zdjęciem) i przedstawienie się  
  • opisanie wykształcenia, zainteresowań itp.
  • uzasadnienie wyboru kierunku (oczekiwania/wyobrażenia/intencje itp.) 
  • opis wybranych prac z portfolio kandydata (prezentacja wybranych prac wraz z ich rozszerzoną analizą)

Punktacja:  

Z poszczególnych elementów egzaminu, kandydat może uzyskać:

I Element egzaminu do 35 punktów

II Element egzaminu do 45 punktów    

Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie wynosi 80 punktów.     

Uwaga:   

Kandydat zalicza egzamin, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.  

Przystąpienie do egzaminu jest jednoznaczne z oświadczeniem przez Kandydata, że jest on autorem prezentowanych prac, udostępnionych materiałów oraz że nie naruszają one żadnych praw osób trzecich.  

Materiały nie spełniające określonych wyżej wymagań oraz niezgodne ze wskazaną specyfikacją nie będą rozpatrywane przez Komisje Egzaminacyjne. 

Zebrane dane służą tylko i wyłącznie w celach rekrutacyjnych i po zakończeniu procedury rekrutacyjnej zostaną komisyjnie usunięte, tj. z pierwszym dniem roku akademickiego 2020/2021.  

Wszelkie problemy techniczne można zgłaszać pod adresem:  
bartlomiej.otocki@akademiasztuki.eu

 

 

 

Akademia Sztuki
×