Akademia Sztuki

Wydział Grafiki

Akademia Sztuki

Wydział Grafiki

Wydział Grafiki prowadzi kształcenie na kierunku grafika. Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku grafika jest różnorodność i otwartość wynikająca z łączenia sztuk projektowych z pięknymi. Przenikanie się tych dziedzin jest naturalną drogą rozwoju artystycznego.

Tryb studiowania na kierunku grafika:

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie)
 • studia stacjonarne drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie)
   

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA
Czas trwania studiów: 6 semestrów

Specjalności: 

 • grafika projektowa
 • grafika warsztatowa
 • grafika interaktywna

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA 
Wymagania wstępne: kandydat musi posiadać świadectwo dojrzałości, podstawowe kompetencje rysunkowe i malarskie, projektowe oraz wiedzę ogólną o sztuce. 
Rekrutacja na kierunek grafika odbywa się w trybie dwuetapowym.
Zasady rekrutacji
Etap I
Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych).
Etap II
Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu predyspozycji artystycznych kandydata i obejmuje:

 • Zadanie z rysunku 
 • Zadanie z malarstwa 
 • Zadanie specjalistyczne 

ZASADY STUDIOWANIA 
Studia I stopnia na kierunku grafika trwają 6 semestrów (3 lata) w trybie stacjonarnym. Najważniejsze treści prowadzone są w bloku kierunkowym, który zawiera podstawy prowadzone na pierwszym roku studiów oraz obieralne pracownie dyplomujące pojawiające się od roku drugiego. Na trzecim roku student realizuje w jednej z pracowni kierunkowych dyplom licencjacki pod opieką promotora. Zaliczenia semestru dokonuje dziekan Wydziału Grafiki, na podstawie terminowego złożenia indeksu z zaliczeniami i ocenami z przedmiotów, które należą do programu studiów. 

ZASADY PROCESU DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Student po zaliczeniu wszystkich zajęć związanych z programem studiów, w tym także
pleneru oraz praktyki zawodowej zostaje za zgodą promotora dopuszczony do obrony pracy dyplomowej realizowanej na 3 roku w jednej z pracowni kierunkowych.
Na pracę dyplomową składa się praca praktyczna wraz z opisem dzieła. Komisja złożona z przewodniczącego, promotora, recenzenta i innych jej członków przeprowadza egzamin dotyczący pracy dyplomowej oraz zakresu odbytych studiów. Po pomyślnym zakończeniu obrony i pozytywnych ocenach komisja nadaje tytuł zawodowy licencjata.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA LUB DALSZEGO KSZTAŁCENIA 
Absolwent w zależności od ukończonej specjalności przygotowany jest do samodzielnej twórczości artystycznej i projektowej lub pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, projektowych studiach graficznych, agencjach reklamowych, studiach interaktywnych, firmach zajmujących się projektowaniem gier i aplikacji mobilnych. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w szkolnictwie – po dodatkowym uzyskaniu uprawnień nauczycielskich – wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

PROGRAM KSZTAŁCENIA 
Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki, filozofii, psychofizjologii zmysłów, marketingu oraz ochrony własności intelektualnej. Posiada wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole. Przygotowany jest do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej.


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA
Czas trwania studiów: 4 semestry

Specjalności: 

 • grafika projektowa
 • grafika artystyczna

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA
Kandydat musi legitymować się dyplomem licencjackim, posiadać zaawansowane kompetencje projektowe, graficzne oraz rysunkowe i malarskie, świadomość artystyczna i wiedza ogólna z zakresu historii grafiki i sztuki współczesnej. Zasady rekrutacji: rekrutacja na studia magisterskie odbywa się w formie rozmowy, podczas której kandydat prezentuje portfolio zawierające wybrane realizacje ze specjalności, na którą zdaje lub pokrewnych. Komisja Rekrutacyjna na tej podstawie dokonuje kwalifikacji kandydatów.

ZASADY STUDIOWANIA 
Studia II stopnia na kierunku grafika trwają 4 semestry (2 lata). Prowadzone są w trybie stacjonarnym. Najważniejsze treści prowadzone są w bloku kierunkowym dyplomowym, który zawiera obieralne pracownie dyplomujące oraz pracownie uzupełniające. Na drugim roku student realizuje w jednej z pracowni kierunkowych dyplom magisterski, który składa się z części praktycznej i teoretycznej pod opieką promotora lub promotorów. Zaliczenia semestrów dokonywane są przez dziekana wydziału na podstawie złożonego w terminie indeksu zawierającego komplet zaliczeń z przedmiotów przewidzianych programem studiów.

ZASADY PROCESU DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Student po zaliczeniu wszystkich zajęć związanych z programem studiów zostaje za zgodą promotora dopuszczony do obrony pracy dyplomowej składającej się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część praktyczna dyplomu realizowana jest na 2 roku studiów wybranej pracowni kierunkowej pod opieką prowadzącego jako promotora. Część teoretyczną student może realizować w tej samej pracowni lub u innego promotora. Komisja złożona z przewodniczącego, promotora (promotorów), recenzenta (recenzentów) i innych jej członków przeprowadza egzamin dotyczący pracy dyplomowej z zakresu jej obu części oraz zakresu odbytych studiów. Po pomyślnym zakończeniu obrony i pozytywnych ocenach komisja nadaje tytuł zawodowy magistra. 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA LUB DALSZEGO KSZTAŁCENIA 
Absolwent legitymujący się dyplomem magistra jest przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej i projektowej oraz pracy w: instytucjach kultury, wydawnictwach, projektowych studiach graficznych, agencjach reklamowych, studiach interaktywnych oraz w szkolnictwie – po dodatkowym uzyskaniu uprawnień nauczycielskich.
Absolwent w swych działaniach wykazuje się inwencją i kreatywnością. Jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej, może podjąć pracę na uczelni wyższej oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

PROGRAM KSZTAŁCENIA 
Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu sztuk wizualnych, a w szczególności
w dziedzinie grafiki artystycznej i grafiki projektowej – w zależności od wybranej specjalności, pozwalającą na podejmowanie samodzielnych twórczych działań. Absolwent posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą historii i teorii sztuki współczesnej oraz zna wybrane aspekty psychologii, socjologii reklamy marketingu oraz prawa autorskiego. Umie analizować zjawiska sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Jest przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatu i technologii graficznych.

Akademia Sztuki
×