Akademia Sztuki

Wydział Grafiki

Akademia Sztuki

Pracownia Grafiki Cyfrowej

Głównym założeniem Pracowni Grafiki Cyfrowej, jest zdobywanie umiejętności w technikach nowych mediów oraz rozwój świadomego ich wykorzystania, w oparciu o doświadczenie
w grafice tradycyjnej. Studenci uczęszczający do pracowni, eksplorują zagadnienie druku cyfrowego (rodzaje druku, możliwości druku na różnych podłożach) oraz jego sposoby prezentacji. Ponadto mają możliwość eksperymentu w przestrzeni grafiki i modelowania 3D, wideo, wideo-artu, obiektu graficznego czy instalacji. We wszystkich tych rozwiązaniach, cennym dla nas obok sposobu wypowiedzi, jest też treść, jaką niesie realizowane dzieło.

W miarę rozwoju pracowni, ważnym stał się dla nas fakt interaktywności sztuki, za równo
w kontekście odbioru dzieła, ale i wpływu samego człowieka na nią. Poprzez wspomnianą interakcyjność, w Pracowni Grafiki Cyfrowej pojawił się i obecnie rozwijany jest temat gry. Gry jako nowej, wirtualnej technologii, zjawiska 3D, gry – jako relacji artysta-odbiorca poprzez dzieło, gry – jako fantasmagorii czy złudzenia.

Podsumowaniem działalności Pracowni Grafiki Cyfrowej są wystawy prac studentów,
w galeriach poza uczelnią. Prezentujące ich dokonania i wrażliwość artystyczną, jednocześnie będące kolejną próbą konfrontacji młodych twórców, tym razem z wymagającym, dzisiejszym odbiorcą. Ponadto realizacje studentów pojawiają się na krajowych i międzynarodowych przeglądach artystycznych.

To co jest mi bliskie w nauczaniu to metoda majeutyczna – stworzona przez Sokratesa dialogiczna metoda filozoficzna. Celem jej jest wspólne docieranie prawdy. Z dialogu ze studentem staram się dotrzeć do rzeczy istotnych dla obu stron.

- dr hab. Arkadiusz Marcinkowski, prof. nadzw.

W pracowni mówimy o bliskiej nam rzeczywistości za pomocą obrazu wizualnego. Tworzymy autorskie przestrzenie symulakrum. Eksperymentujemy, starając się przekroczyć granicę między światem realnym, a tym wirtualnym. Jednocześnie pozostając wrażliwymi na wciąż zmieniającą się naturę oraz rozwijające się kulturalnie i społecznie otoczenie.

- dr Martyna Rzepecka

Akademia Sztuki
×