Akademia Sztuki

Wydział Grafiki

Akademia Sztuki

Pracownia Strategii Artystycznych

W pracowni prowadzone są zajęcia dla studentów kierunków: Grafika i Architektura Wnętrz.

Celem zajęć jest rozwój indywidualnej wrażliwości i artystycznego  potencjału każdego ze studentów. Realizowany jest on m.in. poprzez doświadczanie i  rozpoznawanie przez studentów  języka (języków) sztuki, a przede wszystkim, poprzez przekraczanie tradycyjnych (standardowych) realizacji  projektów artystycznych.  Program Pracowni to wprowadzanie w poznanie i zrozumienie wagi eksperymentu, doświadczenia, ryzyka, zmiany perspektywy, wrażliwości i refleksji, co traktowane jest,  jako „konieczny” warunek w artystycznym rozwoju. Także zapoznanie się z ideami i strategiami artystycznymi (aktualnymi, jak i historycznymi), rozumianymi jako wolność tworzenia, ma na celu otworzenie pola odwagi dla eksperymentowania: tak z formą, jak i z poznaniem: indywidualnym i społecznym. Łączy się to także wprowadzeniem w zagadnienia związane z twórczością, rozumianą jako indywidualne wybory i kulturotwórcza odpowiedzialność  artystycznych ekspresji. Z wyczuleniem na  konteksty i połączenia z aktualnymi zagadnieniami sztuki i kultury.

Ramowy program zajęć to realizacje ćwiczeń i tematów mających na celu inspirowanie do przekraczania granic i schematów. W tym także tych, które obowiązują w sztuce. Ma to na celu pobudzenie do poszukiwań i odkrywania własnych, indywidualnych i zgodnych z własnymi preferencjami, ścieżek i dróg w twórczości. Program Pracowni to także poszukiwanie najbardziej adekwatnego doboru środków (form) w zależności od podejmowanego zagadnienia (idei).  Prowadzący Pracownię nie narzucają konkretnych rozwiązań formalnych, tak, że możliwe jest użycie różnych mediów: grafiki, fotografii, video, zapisu elektronicznego, form przestrzennych, rysunku itd.

Z uwagą i naciskiem na adekwatność relacji forma-idea-uczucia-przekaz. Przy jednoczesnym naprowadzaniu, wyjaśnianiu  i uwrażliwianiu na pojmowanie i zrozumienie wielowymiarowego: kulturowego, socjologicznego, filozoficznego, etycznego i estetycznego  kontekstu oddziaływania  artystycznej ekspresji.  Indywidualność i wrażliwość studentów uwzględniana jest w programie  Pracowni m.in. poprzez dostosowywanie ćwiczeń i tematów do indywidualnych doświadczeń i predyspozycji.

Akademia Sztuki
×