Akademia Sztuki

Wydział Sztuki Mediów

Akademia Sztuki

Pracownia Filmu i Narracji Transmedialnych

Program Pracowni Wideo daje studentom możliwość poznania i twórczego wykorzystania specyfiki medium, które wywarło ogromny wpływ na  rozwój sztuki  współczesnej  opartej  na technologiach zarówno tradycyjnych jak i  cyfrowych.    Pracownia  jest  obszarem estetyczno - formalnych poszukiwań,  biorących  za punkt  wyjścia  odrębność  sztuki  wideo  od  tradycyjnej  formy filmowej   oraz  jej  intermedialny charakter.  Zachęcamy  studentów do tworzenia  własnych   narracji   opartych na  łączeniu różnorodnych  mediów  i  technik  w ramach  spójnej  wypowiedzi  artystyczne.  Program  pracowni   zakłada całkowitą  otwartość  na  nowe  doświadczenia  oraz   eksperymentowanie  z  formą,  ewoluującą  w  stronę  projektów, które  obejmują  obraz ruchomy,  fotografię,  działania performatywne,  dźwięk,  animację,  instalację  czy film eksperymentalny.  Tematy  zakładają  badanie  granic  samego  medium,  obserwację  i rejestrację   różnorodnych  zjawisk  rzeczywistości  oraz  krytyczną   analizę   współczesnego    świata,  z uwzględnieniem   kondycji   sztuki   oraz roli artysty.  Podczas  pracy,  opartej  na  rozmowach,  wymianie   refleksji  i doświadczeń   oraz  pogłębianiu  czysto technologicznych umiejętności,   kładziemy szczególny   nacisk  na  proces   twórczy rozłożony na wiele  etapów.  Pozwala  on  studentom odkrywać  własne predyspozycje i   wrażliwość,  będące  podstawą  kształtowania  indywidualnej, artystycznej  tożsamości, niezbędnej do funkcjonowania zarówno w  obszarze   sztuki  jak i w przemysłach  kreatywnych, dla których    obraz  wideo  i  jego  nieskończone  wariacje   stanowią  cały czas  ważny  punkt   odniesienia.

Akademia Sztuki
×