Akademia Sztuki

Wydział Sztuki Mediów

Akademia Sztuki

Pracownia Fotografii Kreacyjnej i Fotomediów

Iscenizacja obrazu i planu fotograficznego / postfotografia / instalacja i obiekt fotograficzny / światło jako narzędzie kreacyjne / nieintencjonalne obrazy w fotografii / rytuały fotografowania / autonomia procesów i urządzeń fotograficznych / kreacyjne techniki analogowe 

Pracownia fotografii jest projektem edukacyjnym nakierowanym na rozwój techniczny i artystyczny studentów. Fotografia jest dziedziną artystyczną o wybitnie technologicznym charakterze dlatego w pracowni dużo uwagi poświęcamy zagadnieniom warsztatowym. Rozwijamy zrozumienie technologii jako środka wyrazu artystycznego. Równolegle prowadzone są wykłady mające charakter otwartej dyskusji o partej na metodzie Acquire Teaching. Wykłady te obejmują analizę obrazu z zakresu estetyki i problematykę technologii tworzenia obrazu fotograficznego. Część teoretyczna stanowi wprowadzenie i uzupełnienie zajęć praktycznych. Program pracowni składa się z zadań problemowych, na podstawie których realizowane są prace w adekwatnej technice. Ćwiczenia dają możliwość rozwijania warsztatu, poznawania technik i budowania doświadczenia zawodowego. Pomaga to studentom w utrwalaniu nabytej wiedzy i wykształcenie indywidualnego języka obrazowania. Pracownia ma charakter „otwartej pracowni” gdzie dopuszczamy różne postawy artystyczne i rzemieślnicze. Poszukujemy własnego języka obrazowania na drodze pogłębiania umiejętności technicznych, wiedzy i eksperymentu. Program zajęć służy pozyskaniu profesjonalnego warsztatu i świadomości jego możliwości twórczego zastosowania.

Cel zajęć oraz treści programowe

 • kształcenie umiejętności wyrażania środkami fotograficznymi wybranej idei przy pomocy adekwatnej technologii,

 • zdobycie przez studentów technicznych umiejętności niezbędnych do  przeprowadzania własnych projektów artystycznych i komercyjnych,

 • posługiwanie się wiedzą dotyczącą analizy obrazu fotograficznego, stanowiącą podstawę twórczego działania i kreacji artystycznej,

 • Tworzenie indywidualnych projektów artystycznych i produkcji użytkowych.

 • określenie własnego języka obrazowania zgodnego z własną indywidualnością,

 • przygotowanie do publicznej prezentacji własnej twórczości artystycznej.

Metody 

Realizacji programu to wykłady, dyskusje, konsultacje, zajęcia warsztatowe w studiu i plenerze. Dodatkowo studenci wykonują ćwiczenia i projekty indywidualne.

 Warunki zaliczenia

Studenci otrzymują zaliczenie z oceną. Oceniana jest:

 • obecność na zajęciach,

 • realizacja prac semestralnych przewidzianych programem zajęć,

 • uczestniczenie w konsultacjach,

 • wypowiedzi dotyczące przedstawionych prac, forma ich realizacji oraz przebieg studiowania,

 • uzyskiwane indywidualne postępy

 • stopień zaangażowania w pracę

 • prace dodatkowe wykonane poza programem zajęć

 • uczestnictwo w wystawach i innych formach aktywności

Akademia Sztuki
×