Akademia Sztuki

Wydział Sztuki Mediów

Akademia Sztuki

Pracownia Działań Audiowizualnych i Performatywnych

W Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych główny nacisk położony jest na wieloaspektową otwartość kształcenia w zakresie obrazu i dźwięku. Istotną rolę w procesie dydaktycznym odgrywa z jednej strony doświadczenie szeroko rozumianej przestrzeni audiowizualnej, z drugiej zaś świadomość historycznej ciągłości procesów twórczych na przestrzeni wieków. Docelowo, pracownia ma przygotowywać studentów do świadomego i odpowiedzialnego wykorzystywania nabytej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do szeroko rozumianej przestrzeni publicznej z szczególnym uwzględnieniem takich aspektów jak komunikatywność czy kontekstualność. 

Program pracowni obejmuje najważniejsze zagadnienia i problematykę dotyczącą obszaru sztuk audiowizualnych m.in. zasady odwzorowywania i obrazowania zjawisk wizualnych, kształtowania i percepcji formy plastycznej oraz odbioru, rejestracji i zapisu dźwięku. Omawiana jest także rola sztuki w praktycznym poznaniu procesów jej percepcji zarówno wzrokowej i słuchowej - w sztuce wizualnej dźwięk dookreśla, wzmacnia i dramatyzuje to, co widać; w muzyce element wizualny staje się wzmocnieniem estetycznym kompozycji dźwięków. 

Akademia Sztuki
×