Akademia Sztuki

Wydział Sztuki Mediów

Akademia Sztuki

Pracownia Sztuki Instalacji i Cybermediów

Program Pracowni Sztuki Instalacji i Cybermediów opiera się na twórczych eksperymentach mających swoje korzenie w doświadczeniach awangardy XX wieku. Celem nie jest wytworzenie artystycznego artefaktu – rozumianego jako atrakcyjny produkt galeryjny, tylko proces poznawczy wynikający z pracy nad pojęciem. Od poszukiwań adekwatnej do tezy formy, często poprzez jej zaprzeczanie, zniszczenie, do nieraz zaskakujących rezultatów, zupełnie nieprzystających do pierwotnego założenia.

Obszar realizowanych zadań zasadza się na dwóch kierunkach: wychodzenia od pojęcia oraz od formy. W pierwszym przypadku dokonuje się analizy pojęcia starając się odszukać odpowiedniego języka wypowiedzi, w drugim pracuje się nad prostym zagadnieniem formalnym (np. struktura, replika, odtworzenie, fala dźwiękowa itp.). Rezultaty takich dwutorowych praktyk bardzo często są do siebie zbliżone jeśli chodzi o efekt końcowy.

W pracowni powstają realizacje z obszaru: instalacji, wideo-instalacji, wideo, obiektu, dźwięku, interwencji, gestu. Pojawia się wątek technologiczny, łączący instalacje, sztukę komputerową, muzykę generatywną, sterowaną elektronicznie rzeźbę kinetyczną. Nawiązania do ikonosfery kultury masowej, czy obszaru meta-sztuki, takie jak konceptualizm.

Istotnym wątkiem jest nutka absurdu dyskretnie unosząca się nad popełnianymi praktykami artystycznymi i poczucie humoru.

Działalność Pracowni Sztuki Instalacji i Cybermediów:

warsztaty:

2017 - warsztaty z muzykoterapi według Bensona "Zrozumieć się bez słów" (prowadzący: Marco Migliorisi), Pałac pod globusem, Akademia Sztuki w Szczecinie

2017 - warsztaty "Skanowanie 3D" (prowadzący: Aneta Sieniawska / Franek Warzecha), Pałac pod globusem, Akademia Sztuki w Szczecinie

2017 - spotkanie i warsztaty z artystą Maciejem Szańkowskim „Sztuka w przestrzeni publicznej - Przestrzeń i miejsce”, Pałac pod globusem, Akademia Sztuki w Szczecinie

2018 - warsztaty / prezentacja "VR" (prowadzące: Jagoda Dukiewicz / Kinga Dalska), Pałac pod globusem, Akademia Sztuki w Szczecinie

wystawy:

2016 - Godzina trzech wiedźm, Galeria Piekary, Poznań

2016 - Olga Dziubak - Material message, Obrońców Stalingradu 13, Szczecin

2017 - Franek Warzecha - Czerwona linia, Obrońców Stalingradu 13, Szczecin

2018 -  SzIT – Szkoła Ins Talacji, Szczeciński Loft Kultury poziom 1, Szczecin

2019 -  SZiT – Szkoła Ins Talacji, Galeria POLEXIT, WL4 Mleczny Piotr Stocznia Cesarska, Gdańsk (wraz Mariuszem Warasem)

2019 - Rękoczyny, Próżnia, Szczecin

koordynacja prezentacji studentów na międzynarodowym festiwalu audiowizualnym „Come with Us”, Inkubator Kultury, Szczecin 2019 lipiec

The program of the Installation and Cybermedia Art Studio is based on creative experiments deriving from the experiences of the 20th century avant-garde. The goal is not to create an artistic artifact – treated as an attractive gallery product, but a cognitive process resulting from work on the concept. From the search for a form adequate to the thesis, often through its denial, destruction, to sometimes surprising results, completely incompatible with the original assumption.

The area of ​​implemented tasks is based on two directions: departure from the concept and form. In the first case, the concept is analyzed trying to find the proper language for expression, in the second, a simple formal issue (e.g. structure, replica, reproduction, sound wave, etc.) is worked. The results of such two-track practices are very often similar to each other in terms of the final result.

The studio creates projects in the areas of: installation, video-installation, video, object, sound, intervention, gesture. A technological thread appears, connecting installations, computer art, generative music, electronically controlled kinetic sculpture. References to the iconosphere of mass culture or the area of ​​meta-art, such as conceptualism.

An important thread is a note of absurd discreetly hovering over perpetrated artistic practices and a sense of humor.

Linki:

https://vimeo.com/user71139315

https://soundcloud.com/installationlab

https://www.instagram.com/installationlab

Akademia Sztuki
×