Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
dr

Dariusz Kacprzak

Zakład Historii i teorii sztuki
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

historyk sztuki, muzealnik i muzeolog, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UW; doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki (2012, praca: Kolekcje i zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880-1939, Warszawa 2015, seria Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, t. 6); wieloletni kustosz zbiorów dawnej sztuki europejskiej w Muzeum Sztuki w Łodzi, od 2008 związany z Muzeum Narodowym w Szczecinie, w którym pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych; kurator bądź współkurator wielu wystaw oraz autor bądź współautor towarzyszących im wydawnictw (Sybilla 2003: Sztuka europejska XV–XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, Sybilla 2013: 1913. Święto Wiosny / Frühlingsweihe, Muzem Narodowe w Szczecinie), a także licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w Polsce, Niemczech, Austrii, Holandii i Czechach; w latach 1995–2008 członek Komitetu Redakcyjnego „Biuletynu Informacyjnego Konserwatorów Dzieł Sztuki – Journal of Conservation-Restoration”; od 2011 zastępca redaktora naczelnego, a wcześniej członek Komitetu Redakcyjnego wydawanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów rocznika „Muzealnictwo”, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS), Stworzyszenia Muzealników Polskich (SMP), International Council of Museums (ICOM) oraz International Council for Curators of Dutch and Flemish Art (CODART), a także członek honorowy Schadow Gesellschaft Berlin oraz Freundeskreis Kunsthaus Dahlem – Bernhard Heiliger e. V., Berlin; za swą działalność wyróżniony honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej; zainteresowania badawcze ogniskują się wokół nowożytnej i dziewiętnastowiecznej sztuki europejskiej, zagadnień technologii i konserwacji-restauracji dzieł sztuki, badań proweniencyjnych, historii kolekcjonerstwa, muzealnictwa oraz współczesnej muzeologii.
Akademia Sztuki
×