FAQ

 

KIESZONKOWY PORADNIK STUDENTA

 

SAMORZĄD STUDENCKI

To wybierana przez wszystkich studiujących reprezentacja, występująca w Waszym imieniu wobec władz Akademii. Ma bardzo dużo do powiedzenia na temat programów studiów i warunków studiowania; reprezentanci Samorządu wchodzą w skład Senatu, Rad Wydziałów i Rad Programowych poszczególnych kierunków studiów. Ma własny (niewielki, ale jednak) budżet i własne biuro, a Studencka Rada Artystyczna decyduje o podziale środków finansowych na integracyjną, ogólnouczelnianą działalność studencką. Warto zaangażować się w pracę w samorządzie; opinia studiujących bardzo się liczy i często na skutek waszej interwencji zmieniane są programy poszczególnych przedmiotów czy zasady ich zaliczania.

 

REKTOR

To Szef wszystkich Szefów – najważniejsza osoba w Akademii, przełożony wszystkich studentów i pracowników. Odpowiada za całą Uczelnię, koordynuje pracę wszystkich wydziałów. Jest przewodniczącym Senatu – najważniejszego ciała Uczelni; to Ostateczna Instancja Odwoławcza wszelkich spraw akademickich. Do pomocy ma dwóch prorektorów.

 

DZIEKAN 

Jest Twoim głównym przełożonym. Kieruje wydziałem; decyduje o kierunku studiów, o programie zajęć i o tym, kiedy się odbywają. Jest twoją podstawową instancją odwoławczą – to właśnie do dziekana piszesz większość podań, w tym podanie o egzamin komisyjny czy o urlop dziekański. Ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu wydziałem, ale jak wszyscy ma mnóstwo spraw administracyjnych i tylko 24 godziny dziennie na ich załatwienie, więc czasami na decyzję dziekana trzeba trochę poczekać.

 

PRODZIEKAN

Prawa ręka dziekana, zazwyczaj strasznie zapracowana, bardzo skupiona na sprawach studenckich. Ma niemal nieskończone pokłady cierpliwości i zawsze możesz liczyć na to, że stanie po Twojej stronie, gdy będziesz oczekiwać pomocy lub skarżyć się na niesprawiedliwe traktowanie.

 

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH (DSS)

Tu rozstrzygają się wszelkie sprawy, związane z Twoimi obowiązkami studenckimi: tu przed sesją pobierasz indeks i kartę zaliczeń i tu je oddajesz po zebraniu kompletów wpisów. Tu składasz większość wniosków, w tym także wnioski o stypendia. Skomplikowana obróbka ogromnej liczby dokumentów, związanych z twoimi studiami powoduje, że trzeba na to przeznaczyć jeden odrębny dzień – dlatego W PIĄTKI DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH jest dla Ciebie niedostępny.

 

PANI Z DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH (w innych uczelniach znana jako Pani z Dziekanatu)

To Twój Anioł Stróż. Serio. Za pośrednictwem Pani z Dziekanatu załatwisz większość spraw, związanych z Twoim kierunkiem studiów. Wiemy, że w innych uczelniach bywa synonimem administracyjnej opresji, ale Akademia Sztuki to wyjątkowe miejsce także pod tym względem. Jest osobą życzliwą i bardzo pomocną; jeśli kategorycznie domaga się czegoś od Ciebie to znaczy, że Twoja sytuacja w Akademii jest zagrożona i dla własnego dobra dostosuj się do jej zaleceń. To ona będzie Twoim pośrednikiem w załatwieniu wielu codziennych spraw – od indeksu i karty zaliczeń po stypendia.

Dbaj o jej zdrowie i dobre samopoczucie, bo nikt w uczelni tak Ci nie pomoże w chwili kryzysu, jak Twoja Pani z Dziekanatu.

 

PANI Z SEKRETARIATU DZIEKANA

To osoba prowadząca biuro dziekana i prodziekana, Twój drugi Anioł Stróż. To od niej zależy, jak szybko dziekan dowie się o Twojej sprawie. Razem z Panią z Dziekanatu cały swój czas poświęcają na opanowanie biurowej, niewdzięcznej strony Twoich studiów – po to, by sprawy administracyjne zajmowały Ci jak najmniej czasu. Obie mają do przerobienia całe mnóstwo dokumentów (sprawozdania, ankiety, rekrutacja, listy studentów itp., itd.), więc nie dziw się, że stale są zajęte. O nią także musisz dbać przynajmniej tak, jak o Panią z Dziekanatu :)

 

PIERWSZE DOKUMENTY

Jeśli dopiero zaczynasz studia, w ciągu pierwszego miesiąca, licząc od dnia rozpoczęcia roku akademickiego musisz pojawić się w Dziale Spraw Studenckich (skrót: DSS, sala 001 w Pałacu pod Globusem) i podpisać obowiązkowy zestaw dokumentów. Osoby ubiegające się o stypendia składają w DSS komplet wymaganych dokumentów (w terminie podanym na początku roku akademickiego). Od początku warto znać REGULAMIN STUDIÓW – zresztą każda studentka i każdy student ma obowiązek zapoznać się z nim.

 

POCZĄTEK SEMESTRU 

Dla wydziałów plastycznych to czas zapisywania się do pracowni – zrób to zaraz na pierwszych zajęciach, bo obowiązują limity przyjęć. Dla wydziałów muzycznych obowiązują natomiast zapisy na fakultety.

Pamiętaj o sprawdzeniu tygodniowego planu zajęć na stronie Akademii; niektóre zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie, a nawet raz w miesiącu – opuszczenie takich zajęć jest bardzo trudne do odrobienia, więc zaplanuj dobrze czas.

 

INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW (ITS) 

W uzasadnionych przypadkach (np. wysoka średnia ocen) możesz złożyć w DSS podanie do dziekana o przyznanie na dany semestr Indywidualnego Toku Studiów (ITS). Podanie trzeba wiarygodnie uzasadnić. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dziekana trzeba bezpośrednio skontaktować się z osobami prowadzącymi poszczególne przedmioty i realizować program na zasadach ustalonych z nimi na początku semestru. Nadal jednak obowiązują wszystkie terminy zgodne z organizacją roku akademickiego.

 

PRZED SESJĄ

W DSS pobiera się indeks i kartę zaliczeń.

 

WPISY DO INDEKSÓW

Wpisy z zaliczeń i egzaminów dokonywane są przez prowadzących najpóźniej do ostatniego dnia sesji poprawkowej. Trzeba przypilnować prowadzących zajęcia, by w odpowiednią rubrykę w indeksie i na karcie zaliczeń wpisali zaliczenie i ocenę oraz złożyli swój podpis.

Fakt uczestniczenia w zaliczeniach lub egzaminach i uzyskanie pozytywnej oceny nie oznacza zaliczenia przedmiotu i semestru; musisz złożyć w DSS indeks i kartę zaliczeń z kompletami wpisów.

UWAGA: zdobycie wpisów to niewdzięczny obowiązek, spoczywający wyłącznie na Tobie. DSS nie pośredniczy w wymianie indeksów pomiędzy Wami a osobami prowadzącymi zajęcia.

 

SESJA

Termin rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej co roku zamieszczany jest w Organizacji roku akademickiego– dokumencie dostępnym na stronie internetowej uczelni.

 

PO SESJI: INDEKS i KARTA EGZAMINACYJNA 

Najpóźniej 4 dni po terminie sesji poprawkowej musisz złożyć indeks i kartę egzaminacyjną w DSS (UWAGA: w piątki DSS jest niedostępny!).

 

 

BRAK JEDNEGO ZALICZENIA 

Studentki i studenci 1. roku 1. stopnia studiów muszą uzyskać wszystkie zaliczenia i pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów. Brak choćby jednego zaliczenia na pierwszym roku kończy się skreśleniem z listy studentów.

Począwszy od 2. roku studiów 1. stopnia, w przypadku niezaliczenia jednego przedmiotu, oprócz indeksu i karty egzaminacyjnej należy złożyć podanie (zaopiniowane przez prowadzącego dany przedmiot) o warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w kolejnym semestrze. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dziekana otrzymanej w DSS, należy w ciągu kolejnego semestru uzyskać odpowiednio ocenę czy zaliczenie przedmiotu i złożyć indeks z „kartą warunku” w DSS przed rozpoczęciem kolejnej sesji.

 

BRAK KILKU ZALICZEŃ 

Począwszy od 2. roku studiów 1. stopnia brak kilku zaliczeń grozi skreśleniem z listy studentów. W takim przypadku za pośrednictwem DSS możesz złożyć podanie do dziekana o możliwość powtarzania semestru w kolejnym roku akademickim. Za powtarzanie jest jednak naliczana opłata; przeczytasz o niej w decyzji dziekana, którą odbierzesz w DSS. Decyzją dziekana studentka czy student kierowany jest na urlop w oczekiwaniu na powtarzanie semestru. Po urlopie należy uczęszczać na zajęcia i uzyskać odpowiednio zaliczenia lub oceny z przedmiotów wyszczególnionych w decyzji o powtarzaniu semestru oraz przedmiotów wykazanych jako różnice programowe.  

 

EGZAMIN KOMISYJNY

Zdarzyć się może, że w sesji otrzymasz ocenę niedostateczną – i w sesji poprawkowej także niedostateczną z tego samego przedmiotu. Można wtedy złożyć podanie o możliwość wyznaczenia egzaminu komisyjnego. (UWAGA: jeżeli dziekan uzna, że nie ma podstaw do zorganizowania takiego egzaminu, może odmówić). Podanie wraz z indeksem i kartą egzaminacyjną musisz złożyć w terminie 7 dni od uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu poprawkowego.

 

PŁATNOŚCI M.IN. ZA POWTARZANIE PRZEDMIOTU

Podania dotyczące np. odroczenia terminu płatności, rozłożenia płatności na raty należy złożyć w DSS. Podania powinny być skierowane do prorektora ds. artystycznych, studenckich i współpracy międzynarodowej.

 

 

 

SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW

Jeśli na przykład nie złożysz w DSS indeksu i karty zaliczeń po sesji, możesz zostać skreślona/skreślony z listy studentów.

 • Po otrzymaniu decyzji o skreśleniu z listy studentów możesz złożyć w DSS odwołanie od tej decyzji. Termin złożenia odwołania znajdziesz w treści decyzji.
 • Można także samemu złożyć w DSS podanie o skreślenie z listy studentów – bez podawania przyczyny.
 • Po otrzymaniu ostatecznej decyzji o skreśleniu można odebrać oryginały złożonych w DSS dokumentów. Warunkiem wydania tych dokumentów jest zwrot legitymacji studenckiej oraz złożenie karty obiegowej, uzupełnionej wszystkimi wymaganymi podpisami. Karta obiegowa jest do pobrania w DSS lub na stronie internetowej.

 

URLOP DZIEKAŃSKI

 • W uzasadnionych przypadkach możesz złożyć podanie do dziekana o możliwość uzyskania przerwy w nauce (czyli o tzw. urlop dziekański). Podanie trzeba wiarygodnie uzasadnić. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dziekana zachowujesz wszystkie prawa studenckie, włącznie z możliwością dalszego otrzymywania pomocy materialnej (np. stypendium socjalnego).  
 • Osobę wracającą z urlopu obowiązuje plan studiów realizowany przez rocznik, na który wraca oraz uzupełnienie wskazanych w decyzji dziekana różnic programowych.

 

ZMIANA PROMOTORA

W uzasadnionych przypadkach student może złożyć podanie do dziekana o zmianę dotychczasowego promotora i wskazać innego promotora pracy dyplomowej.

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń i egzaminów należy złożyć w DSS podanie do dziekana o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego. Terminy egzaminów dyplomowych określane są każdego roku przez dziekana. W wyjątkowych przypadkach można złożyć podanie do dziekana o przesunięcie terminu egzaminu na wrzesień, ale w przypadku obrony pracy licencjackiej we wrześniu nie można zdawać na studia II stopnia (egzaminy wstępne zwykle są w czerwcu), a w przypadku obrony pracy magisterskiej we wrześniu nie można wziąć udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Warto więc obronić się w pierwszym terminie.

 

DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA

 • W przypadku zgubienia legitymacji albo indeksu należy złożyć w DSS podanie do dziekana o wydanie duplikatu (w przypadku indeksu należy dostarczyć dodatkowe zdjęcie). Za duplikat dokumentu trzeba zapłacić i dostarczyć do DSS potwierdzenie dokonania takiej opłaty.
 • W przypadku zmiany nazwiska należy złożyć w DSS kserokopię dowodu osobistego oraz odpisu skróconego aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej, lub wyroku sądu (wraz z oryginałem odpowiedniego dokumentu do wglądu) a także indeks, w którym zostaną naniesione zmiany. Należy także złożyć podanie o wymianę legitymacji; starą legitymację zwraca się w DSS w momencie odbioru nowej.
 • W przypadku zmiany miejsca zameldowania należy złożyć w DSS podanie o wydanie duplikatu legitymacji. Starą legitymację zwraca się w DSS w momencie odbioru nowej.
 • O potrzebie uzyskania zaświadczenia o statusie studenta lub kontynuacji studiów należy poinformować DSS osobiście lub mailowo na adres bos@akademiasztuki.eu  Trzeba zaznaczyć dla jakiej instytucji zaświadczenie ma być wystawione. Po dokument (następnego dnia w godzinach urzędowania DSS) należy zgłosić się osobiście w DSS i podpisać na kserokopii odbiór zaświadczenia.

 

KONSULTACJE

Z osobami prowadzącymi zajęcia można kontaktować się w wyznaczonych terminach konsultacji (terminy dostępne są na stronie internetowej Akademii). Sposób kontaktu prowadzący określają na początku roku akademickiego (telefon i/lub mail).

 

ZMIANA PRACOWNI/FAKULTETU

Jeśli chcesz zmienić pracownię/fakultet, złóż w sekretariacie dziekana podanie, w którym wskażesz dotychczasową pracownię/fakultet i tę/ten, do której chcesz się przenieść. Gdyby jednak z tego powodu, miały powstać w grupach zbyt duże dysproporcje w liczebności, dziekan może nie zgodzić się na zmianę pracowni/fakultetu.  

 

ZMIANA UCZELNI

 • Studentka lub student innej uczelni może przenieść się do Akademii, gdy łącznie spełni następujące warunki:

-   ukończy w macierzystej uczelni przynajmniej pierwszy rok studiów;

-   złoży w DSS podanie wraz informacją, na który kierunek, specjalność i semestr chciałby zostać przyjęty;

-   rozliczy się z uczelnią macierzystą i uzyska pisemną zgodę na przeniesienie;

-   do podania dołączy indeks.

 • Osoba chcąca reaktywować się w prawach studenta Akademii musi łącznie spełnić następujące warunki:

-   mieć ukończony przynajmniej pierwszy rok studiów;

-   złożyć w DSS podanie wraz informacją, na który kierunek, specjalność i semestr chce zostać przyjęta w ramach reaktywacji;

-   do podania dołączyć indeks.

Dziekan może wyrazić zgodę na przeniesienie studenta z innej uczelni lub na reaktywację w przypadku, gdy wydział dysponuje wolnymi miejscami na wskazanym kierunku i specjalności.

W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji dziekana o przeniesieniu lub reaktywacji należy złożyć w DSS pozostałe dokumenty wymagane przy przyjęciu na studia (m.in. kwestionariusz podania do J.M. Rektora, wymagane świadectwa i dyplomy, zdjęcia i kserokopię dowodu osobistego).

 

ERASMUS / MOST

Osoba zainteresowana uczestniczeniem w programie Erasmus lub programie Most powinna zacząć od pobrania ze strony internetowej odpowiednich druków. Wypełnione druki wraz z wymaganymi podpisami należy złożyć w Dziale Nauki w wyznaczonych przez ten dział terminach.