Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Wokalistyka, studia stacjonarne I stopnia

Kierunek: Wokalistyka

specjalność: śpiew solowy

  • Od kandydatów na kierunek wokalistyka wymagane jest zaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu i dróg oddechowych oraz stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów , okazywane na egzaminie wstępnym.

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Kandydaci  zgłaszają co najmniej trzy utwory z repertuaru klasycznego (w tym jeden w języku  polskim)- dowolne pieśni lub arie. Nuty dla akompaniatora należy dostarczyć do Działu Spraw Studenckich  (pok.001), Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 2 tygodnie przed terminem egzaminów. Na każdy etap egzaminów wymagany jest program w formie pisemnej

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Etap I:

Wykonanie dwóch dowolnych utworów, w tym jednego w języku polskim – do 25 punktów,

Kandydat przechodzi do następnego etapu, jeśli uzyska ze śpiewu co najmniej 18 punktów w skali
25-punktowej.

 

Etap II:

Wykonanie dwóch zgłoszonych utworów (jeden utwór z I etapu może być powtórzony) –
do 25 punktów,

Recytację opanowanych pamięciowo dwóch wierszy (klasycznego i współczesnego) oraz dowolnego fragmentu prozy – do 15 punktów,

Egzamin z predyspozycji ruchowych – do 15 punktów,

Egzamin z uzdolnień muzycznych (słuchu, rytmu, pamięci muzycznej) – do 15 punktów.

Uwaga! Studentami Wydziału Edukacji Muzycznej, kierunek Wokalistyka mogą zostać osoby, które zdały dodatkowy egzamin wstępny i nie mają przygotowania wokalnego i muzycznego, ale dysponują wyjątkowymi walorami głosowymi.

Akademia Sztuki
×